މިހާރު ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް އުރީދޫ އެމް-ފައިސާއިން ޕޭ ކޮށްލެވޭނެ

އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނިޒާމެއް، މިއަދު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ޓްރީޓޮޕް ގުޅިގެން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެބްސައިޓް އަދި...

ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއެކު އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ދުވާފަރަށް

100 އެމްބީޕީއެސް އާއިހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑުތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ރ. ދުވާފަރަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. "މުޖުތަމައުއަށް އިޤްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ކުރިއެރުން ގެނައުމުގައި، ހަލުވި ސްޕީޑުގެ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް މުހިންމު...

ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި

ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ކަމަށްވާ ވާވޭ މޭޓް 20 އާއި 20 ޕްރޯ ދިރާގުން ވިއްކައި ފަށައިފި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދެ ފޯނު ލޯންޗު ކޮށްދެއްވީ ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ޓްރާސްފޯމޭޝަން...

ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި

ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ކަމަށްވާ ވާވޭ މޭޓް 20 އާއި 20 ޕްރޯ ދިރާގުން ވިއްކައި ފަށައިފި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދެ ފޯނު ލޯންޗު ކޮށްދެއްވީ ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ޓްރާސްފޯމޭޝަން...

މިހާރު ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް އުރީދޫ އެމް-ފައިސާއިން ޕޭ ކޮށްލެވޭނެ

އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނިޒާމެއް، މިއަދު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ޓްރީޓޮޕް ގުޅިގެން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެބްސައިޓް އަދި...

ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއެކު އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ދުވާފަރަށް

100 އެމްބީޕީއެސް އާއިހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑުތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ރ. ދުވާފަރަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. "މުޖުތަމައުއަށް އިޤްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ކުރިއެރުން ގެނައުމުގައި، ހަލުވި ސްޕީޑުގެ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް މުހިންމު...