އަންނައަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ 34.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ68 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނެވެ. މި ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ނުފެންނަކަަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައިވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި 34.79 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ފަހުގެ