fbpx

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަލީ ވަހީދު މަގާމުން ވަކިކުރީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި، އަލީ...


އެންމެ ފަސް

ލައިފްސްޓައިލް

ދުނިޔޭގެ ޚަބަރު

Palestine

ވިޔަފާރި

ޓެކްނޮލޮޖީ

މުނިފޫހިފިލުވުން

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަލީ ވަހީދު މަގާމުން ވަކިކުރީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އެ...


އެންމެ ފަސް

ދުނިޔޭގެ ޚަބަރު

ލައިފްސްޓައިލް

މުނިފޫހިފިލުވުން

ޓެކްނޮލޮޖީ