ޔާމީންގެ މެމްބަރުން ގާސިމާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްއަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ޕީޕީއެމް އަދި ކޮންގްރަސް ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން...

ޔާމީންގެ މެމްބަރުން ގާސިމާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްއަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ޕީޕީއެމް އަދި ކޮންގްރަސް ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން...
Advertisement

މިއީ އަނީސާ – އަނީސާ ވަނީ ހަ މަސް ދުވަހުން 30 ކިލޯ ދުއްވާލާފައި

މިއީ އަނެއްކާވެސް ހިކެން މަސައްކަތްކޮށް ކާމިޔާބު ހޯދި އަންހެން ކަނބަލެއްގެ ވާހަކައެވެ. ނަމަކީ އަނީސާ ވީ ރަންޖަން އެވެ. އިންޑިއާގެ މި އަނީސާ އަކީ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ އަންހެން ކަނބަލެކެވެ. މީގެ...

ނުދައްކާ ވާހަކަ: ދަރިން ނުލިބެނީ ފިރިމީހާއަށް – އަބަދުވެސް ކުށްވެރިވަނީ އަނބިމީހާ

ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާގެ އިއްޔެގެ އަދަދުގައި ލިޔެފައިވާ ސުރުހީއަކުން މި މައްސަލައިގެ ބޮޑުކަން އެނގިގެން ދެއެވެ. ސުރުހީގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި ދަރިން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ 50 އިންސައްތަ މައްސަލަތަކުގައި ދަރިން ނުލިބެނީ ފިރިމީހާގެ ދަރިފަނީގެ...

ފަލަވާ ވަރަކަށް ވަސް ބެލުމުގެ ހިއްސުގެ ބާރު ދަށްވޭ: ދިރާސާ

ފަލަވުމާއި ވަސް ބެލުމުގެ ހިއްސާ ގުޅުމެއް ވާކަން މީގެން ކުރިން މާ ފުޅާ ގޮތެއްގައި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ދެކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއް ވާ ދެކަންތައް ކަމުގައި ދިރާސާއަކުން މި...
57,245FansLike
472FollowersFollow
1,700FollowersFollow
17,409FollowersFollow
57,245FansLike
472FollowersFollow
1,700FollowersFollow
0FollowersFollow
17,409FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
lifeside

ނުދައްކާ ވާހަކަ: ދަރިން ނުލިބެނީ ފިރިމީހާއަށް – އަބަދުވެސް ކުށްވެރިވަނީ އަނބިމީހާ

ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާގެ އިއްޔެގެ އަދަދުގައި ލިޔެފައިވާ ސުރުހީއަކުން މި މައްސަލައިގެ ބޮޑުކަން އެނގިގެން ދެއެވެ. ސުރުހީގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި ދަރިން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ 50 އިންސައްތަ މައްސަލަތަކުގައި ދަރިން ނުލިބެނީ ފިރިމީހާގެ ދަރިފަނީގެ...

ފަލަވާ ވަރަކަށް ވަސް ބެލުމުގެ ހިއްސުގެ ބާރު ދަށްވޭ: ދިރާސާ

ފަލަވުމާއި ވަސް ބެލުމުގެ ހިއްސާ ގުޅުމެއް ވާކަން މީގެން ކުރިން މާ ފުޅާ ގޮތެއްގައި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ދެކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއް ވާ ދެކަންތައް ކަމުގައި ދިރާސާއަކުން މި...

މިއީ އަނީސާ – އަނީސާ ވަނީ ހަ މަސް ދުވަހުން 30 ކިލޯ ދުއްވާލާފައި

މިއީ އަނެއްކާވެސް ހިކެން މަސައްކަތްކޮށް ކާމިޔާބު ހޯދި އަންހެން ކަނބަލެއްގެ ވާހަކައެވެ. ނަމަކީ އަނީސާ ވީ ރަންޖަން އެވެ. އިންޑިއާގެ މި އަނީސާ އަކީ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ އަންހެން ކަނބަލެކެވެ. މީގެ...

ގަނާ ކުރުމުގެ ތިން ބާވަތާއި ބެލެނިވެރިން މިކަން ހައްލުކުރަން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން

ދަރިއަކު ބަލާ ބޮޑު ކުރުމުގެ ހުރި ބުރައާއި އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފު އެނގޭނީ ހަމަ ބެލެނިވެރިއަކަށެވެ. މި ބުރައާއި ތަކުލީފަށް އިތުރު ބުރަކަމަކާއި ތަކުލީފެއް ގެނެސްދެނީ ރާއްޖޭގެ މި ކުޑަ މުޖްތަމައުގައިވެސް ބޮޑުތަނުން އާންމުވެފައިވާ...

މި ގައުމުގައި ކަމެއް އިސްލާހު ކުރަން އުޅުނަސް ސަލާމަތެއް ނެތެވެ !

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ދެނެގަނެ އެމީހުންގެ ނަން ހާމަކުރަން ނިންމާފައިވާކަމުގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ބުންޏެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ ބައެއް ކަންކަން ކުރާނެކަން...

އެއް އުރައިގައި ދެ ކަނޑި އަކަށް ހަމަ ނޯވެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

"އެވެނި ގެއެއްގެ މިވެނި މީހަކު ދެ އަންބަށް މީހަކާ އިނދެފިއެވެ." "އާދަނު ދެ އަންބަށް މީހަކާ އިންނަން އުޅޭތީ ހަސީނާ ކޯޓަށް ފޯމުލައިގެން ވަރި ވެއްޖެއެވެ." މިހަރަކަށް އައިސް ހާދަ ގިނައިން ކަންފަތަށް...

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއް އުނގުން އަނެއް އުގަށް!

ތެދެކެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރު ހިންގެވީ ޗައިނާގެ އުނގުތެރޭގައި އޮވެގެންނެވެ. ބުނިހާ ކަމެއް ކޮށްދީ ބުނި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ޗައިނާއިން ބޭނުން އިންޓްރެސްޓެއްގައި ލޯންތައް ނެގި އެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބުނިގޮތަކަށް ދިނެވެ....

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: ހޯރަ އިއްބެއަކީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެކޯ! ދެން ހެހެހެ…

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ހެއްދެވި ގޯހެވެ. ތަފާތު ކުރުން ނައްތާލުމަށް ކަމަށް ބުނެ އައި މީހުން އިންތިހާއަށް ތަފާތު ކުރަން ފެށުމެވެ. ޕާޓީ މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހަމަ...

ކޮލަމް ސައްލާ:  ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ކުރާ އެއްމެ ބޮޑު އަނިޔާ – ކުށަކާނުލާ ވަޒީފާއިން ކެނޑުން

ކޯލިޝަނުން ވެރިކަމަށް އައި ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ފޮނި ކަނޑާ ކަމެއް އޮވެއެވެ. މި ސަރުކާރަކީ ޒުވާނުންގެ ސަރުކާރު ކަމެވެ. މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭ ވާހަކައެވެ....
Telegram

މި ގައުމުގައި ކަމެއް އިސްލާހު ކުރަން އުޅުނަސް ސަލާމަތެއް ނެތެވެ !

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ދެނެގަނެ އެމީހުންގެ ނަން ހާމަކުރަން ނިންމާފައިވާކަމުގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ބުންޏެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ ބައެއް ކަންކަން ކުރާނެކަން...

އެއް އުރައިގައި ދެ ކަނޑި އަކަށް ހަމަ ނޯވެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

"އެވެނި ގެއެއްގެ މިވެނި މީހަކު ދެ އަންބަށް މީހަކާ އިނދެފިއެވެ." "އާދަނު ދެ އަންބަށް މީހަކާ އިންނަން އުޅޭތީ ހަސީނާ ކޯޓަށް ފޯމުލައިގެން ވަރި ވެއްޖެއެވެ." މިހަރަކަށް އައިސް ހާދަ ގިނައިން ކަންފަތަށް...

ގަނާ ކުރުމުގެ ތިން ބާވަތާއި ބެލެނިވެރިން މިކަން ހައްލުކުރަން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން

ދަރިއަކު ބަލާ ބޮޑު ކުރުމުގެ ހުރި ބުރައާއި އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފު އެނގޭނީ ހަމަ ބެލެނިވެރިއަކަށެވެ. މި ބުރައާއި ތަކުލީފަށް އިތުރު ބުރަކަމަކާއި ތަކުލީފެއް ގެނެސްދެނީ ރާއްޖޭގެ މި ކުޑަ މުޖްތަމައުގައިވެސް ބޮޑުތަނުން އާންމުވެފައިވާ...
Telegram

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: ހޯރަ އިއްބެއަކީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެކޯ! ދެން ހެހެހެ…

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ހެއްދެވި ގޯހެވެ. ތަފާތު ކުރުން ނައްތާލުމަށް ކަމަށް ބުނެ އައި މީހުން އިންތިހާއަށް ތަފާތު ކުރަން ފެށުމެވެ. ޕާޓީ މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހަމަ...

ކޮލަމް ސައްލާ:  ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ކުރާ އެއްމެ ބޮޑު އަނިޔާ – ކުށަކާނުލާ ވަޒީފާއިން ކެނޑުން

ކޯލިޝަނުން ވެރިކަމަށް އައި ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ފޮނި ކަނޑާ ކަމެއް އޮވެއެވެ. މި ސަރުކާރަކީ ޒުވާނުންގެ ސަރުކާރު ކަމެވެ. މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭ ވާހަކައެވެ....

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއް އުނގުން އަނެއް އުގަށް!

ތެދެކެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރު ހިންގެވީ ޗައިނާގެ އުނގުތެރޭގައި އޮވެގެންނެވެ. ބުނިހާ ކަމެއް ކޮށްދީ ބުނި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ޗައިނާއިން ބޭނުން އިންޓްރެސްޓެއްގައި ލޯންތައް ނެގި އެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބުނިގޮތަކަށް ދިނެވެ....
lifeside

އުރީދޫގެ ކަލަންޑަރު: މުޖްތަމައުގައި ހުރި ނުރަނގަޅު އާދަތަކާއި އެކަން ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް

މިއީ އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކައެކެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން 2019 ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަލަންޑަރުގެ ވާހަކައެވެ. ދައްކުވައިދެނީ މުޖްތަމައުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެކެވެ. އެކަމުގެ ހައްލުވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކަލަންޑަރުގެ ޖަނަވަރީ...

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓު އަލިފުށްޓާއި ނިލަންދުއަށް

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް ރ. އަލިފުށި އަދި ފ. ނިލަންދޫގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ދަނީ ވަރަށް ބާރު މިނުގައި ފައިބަރ...

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބަބާރިޔާ ބްރޭންޑްގެ  ކޮސްމެޓިކްސް ރާއްޖެއަށް

ދުނިޔޭގެ ނަންމަޝްހޫރު ބަބާރިޔާ ބްރޭންޑްގެ ކޮސްމެޓިކްސް  ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މި ބްރޭންޑް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާނީ ބެންމޯޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިންނެވެ. މިކުންފުންޏަކީ މިފަދަ އެތަކެއް ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ބަބާރިޔާ...

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބަބާރިޔާ ބްރޭންޑްގެ  ކޮސްމެޓިކްސް ރާއްޖެއަށް

ދުނިޔޭގެ ނަންމަޝްހޫރު ބަބާރިޔާ ބްރޭންޑްގެ ކޮސްމެޓިކްސް  ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މި ބްރޭންޑް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާނީ ބެންމޯޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިންނެވެ. މިކުންފުންޏަކީ މިފަދަ އެތަކެއް ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ބަބާރިޔާ...

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓު އަލިފުށްޓާއި ނިލަންދުއަށް

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް ރ. އަލިފުށި އަދި ފ. ނިލަންދޫގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ދަނީ ވަރަށް ބާރު މިނުގައި ފައިބަރ...

އުރީދޫގެ ކަލަންޑަރު: މުޖްތަމައުގައި ހުރި ނުރަނގަޅު އާދަތަކާއި އެކަން ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް

މިއީ އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކައެކެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން 2019 ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަލަންޑަރުގެ ވާހަކައެވެ. ދައްކުވައިދެނީ މުޖްތަމައުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެކެވެ. އެކަމުގެ ހައްލުވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކަލަންޑަރުގެ ޖަނަވަރީ...
muniad
sportsad
Palestine