ރައީސް ސޯލިހު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ގައުމުން ބޭރަށް ރައީސް ކުރައްވާ...

ރައީސް ސޯލިހު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ގައުމުން ބޭރަށް ރައީސް ކުރައްވާ...
Advertisement

ބައި ގެންދާ ދުވަސްކޮޅު ސަމާލުކަން ދޭންވީ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް!

ބަލިވެ އިނުމަށް ފަހު ބައި ގެންދިއުމަކީ އަންހެނުންނަށް ބޮޑު ވޭނަކާއި ކުރިމަތިވެ، ސިއްހީ ގޮތުން ބައެއް މައްސަލަތައް ދިމާވާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އެކަމުން އަރައިގެންނަންވެސް ބައެއް އަންހެނުންނަށް އެތައް ދުވަހެއް ނަގައެވެ. އަދި ދަރިފުޅު ގެއްލިގެން...

ކޮޅަށް ހުރެ ކެއުން ރަނގަޅެއް ނޫން !

ގަޑި އެލާމް ވާން ފެށުމުން ތެދުވެ އަވަށް އަވަހަށް ފެންވަރާލައިގެން ނިކުންނައިރު ހުންނަނީ އޮފީހުގެ ގަޑިޖެހެން އެންމެ 15 މިނެޓަށް ވެފައެވެ. ތެޅި ފޮޅިގަނެގެން ނިކުމެ ކަންމަތީ ފިހާރައިން ބިސްކޯދު ޕެކެޓަކާއި މައިލޯ...

ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާ މައްސަލައަށް މުޖައްރިބު އަވަސް ހައްލެއް !

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ދިމާވެފައިވާ ހައްލުކުރަން އުނދަގޫ މައްސަލައެކެވެ. މިމައްސަލަ ހައްލުވޭތޯ ތަފާތު އެތައް ޝޭމްޕޫތަކާއި ކުރީމާއި ތެޔޮ ބޭނުންކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހައްލުވާހެން ހީވި ނަމަވެސް...
57,118FansLike
472FollowersFollow
1,700FollowersFollow
17,409FollowersFollow
57,118FansLike
472FollowersFollow
1,700FollowersFollow
0FollowersFollow
17,409FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
lifeside

ކޮޅަށް ހުރެ ކެއުން ރަނގަޅެއް ނޫން !

ގަޑި އެލާމް ވާން ފެށުމުން ތެދުވެ އަވަށް އަވަހަށް ފެންވަރާލައިގެން ނިކުންނައިރު ހުންނަނީ އޮފީހުގެ ގަޑިޖެހެން އެންމެ 15 މިނެޓަށް ވެފައެވެ. ތެޅި ފޮޅިގަނެގެން ނިކުމެ ކަންމަތީ ފިހާރައިން ބިސްކޯދު ޕެކެޓަކާއި މައިލޯ...

ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާ މައްސަލައަށް މުޖައްރިބު އަވަސް ހައްލެއް !

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ދިމާވެފައިވާ ހައްލުކުރަން އުނދަގޫ މައްސަލައެކެވެ. މިމައްސަލަ ހައްލުވޭތޯ ތަފާތު އެތައް ޝޭމްޕޫތަކާއި ކުރީމާއި ތެޔޮ ބޭނުންކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހައްލުވާހެން ހީވި ނަމަވެސް...

ބައި ގެންދާ ދުވަސްކޮޅު ސަމާލުކަން ދޭންވީ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް!

ބަލިވެ އިނުމަށް ފަހު ބައި ގެންދިއުމަކީ އަންހެނުންނަށް ބޮޑު ވޭނަކާއި ކުރިމަތިވެ، ސިއްހީ ގޮތުން ބައެއް މައްސަލަތައް ދިމާވާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އެކަމުން އަރައިގެންނަންވެސް ބައެއް އަންހެނުންނަށް އެތައް ދުވަހެއް ނަގައެވެ. އަދި ދަރިފުޅު ގެއްލިގެން...

ދޮންކޭލާ ކިރު ތަށިތަ – ބާގާ އާ ސަބްމެރީންތަ !؟

އައު ސަރުކާރެއްގެ ވެރިކަން ފެށި މިއަދަށް ތިން ދުވަސް ވީއެވެ. އެންމެ ގިނައިން ދެކެވެމުން އަންނަ އެއް ވާހަކައަކީ ރައީސް ސާލިޙްގެ ދޮންކޭލާއި ކިރުތަށީގެ ވައުދުގެ ވާހަކައެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ...

އޮބާމާ ފެއްޓެވި ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމާއި ރައީސް ސާލިޙް ފައްޓަވަން އުޅުއްވާ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް

ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙްގެ އެއް ވައުދަކީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކިރުތައްޓަކާއި ދޮންކެޔޮވަކެއް ދިނުމެވެ. އަންނަ އަހަރަށް...

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ: ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ “ވެމްކޯ” އަށް !

ޝައްކެއް ނެތެވެ. ރާއްޖޭގެ ބަދަލުވަމުން އަންނަ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އެއް ގޮތަކުން ބުނާނަމަ އޮތީ އެންމެ ދެ ފިކުރެވެ. އެއީ ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންގެ ފިކުރަކާއި ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއީދު ނުކުރާ...

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއް އުނގުން އަނެއް އުގަށް!

ތެދެކެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރު ހިންގެވީ ޗައިނާގެ އުނގުތެރޭގައި އޮވެގެންނެވެ. ބުނިހާ ކަމެއް ކޮށްދީ ބުނި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ޗައިނާއިން ބޭނުން އިންޓްރެސްޓެއްގައި ލޯންތައް ނެގި އެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބުނިގޮތަކަށް ދިނެވެ....

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: ހޯރަ އިއްބެއަކީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެކޯ! ދެން ހެހެހެ…

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ހެއްދެވި ގޯހެވެ. ތަފާތު ކުރުން ނައްތާލުމަށް ކަމަށް ބުނެ އައި މީހުން އިންތިހާއަށް ތަފާތު ކުރަން ފެށުމެވެ. ޕާޓީ މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހަމަ...

ކޮލަމް ސައްލާ:  ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ކުރާ އެއްމެ ބޮޑު އަނިޔާ – ކުށަކާނުލާ ވަޒީފާއިން ކެނޑުން

ކޯލިޝަނުން ވެރިކަމަށް އައި ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ފޮނި ކަނޑާ ކަމެއް އޮވެއެވެ. މި ސަރުކާރަކީ ޒުވާނުންގެ ސަރުކާރު ކަމެވެ. މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭ ވާހަކައެވެ....
Telegram

އޮބާމާ ފެއްޓެވި ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމާއި ރައީސް ސާލިޙް ފައްޓަވަން އުޅުއްވާ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް

ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙްގެ އެއް ވައުދަކީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކިރުތައްޓަކާއި ދޮންކެޔޮވަކެއް ދިނުމެވެ. އަންނަ އަހަރަށް...

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ: ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ “ވެމްކޯ” އަށް !

ޝައްކެއް ނެތެވެ. ރާއްޖޭގެ ބަދަލުވަމުން އަންނަ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އެއް ގޮތަކުން ބުނާނަމަ އޮތީ އެންމެ ދެ ފިކުރެވެ. އެއީ ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންގެ ފިކުރަކާއި ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއީދު ނުކުރާ...

ދޮންކޭލާ ކިރު ތަށިތަ – ބާގާ އާ ސަބްމެރީންތަ !؟

އައު ސަރުކާރެއްގެ ވެރިކަން ފެށި މިއަދަށް ތިން ދުވަސް ވީއެވެ. އެންމެ ގިނައިން ދެކެވެމުން އަންނަ އެއް ވާހަކައަކީ ރައީސް ސާލިޙްގެ ދޮންކޭލާއި ކިރުތަށީގެ ވައުދުގެ ވާހަކައެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ...
Telegram

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: ހޯރަ އިއްބެއަކީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެކޯ! ދެން ހެހެހެ…

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ހެއްދެވި ގޯހެވެ. ތަފާތު ކުރުން ނައްތާލުމަށް ކަމަށް ބުނެ އައި މީހުން އިންތިހާއަށް ތަފާތު ކުރަން ފެށުމެވެ. ޕާޓީ މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހަމަ...

ކޮލަމް ސައްލާ:  ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ކުރާ އެއްމެ ބޮޑު އަނިޔާ – ކުށަކާނުލާ ވަޒީފާއިން ކެނޑުން

ކޯލިޝަނުން ވެރިކަމަށް އައި ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ފޮނި ކަނޑާ ކަމެއް އޮވެއެވެ. މި ސަރުކާރަކީ ޒުވާނުންގެ ސަރުކާރު ކަމެވެ. މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭ ވާހަކައެވެ....

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއް އުނގުން އަނެއް އުގަށް!

ތެދެކެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރު ހިންގެވީ ޗައިނާގެ އުނގުތެރޭގައި އޮވެގެންނެވެ. ބުނިހާ ކަމެއް ކޮށްދީ ބުނި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ޗައިނާއިން ބޭނުން އިންޓްރެސްޓެއްގައި ލޯންތައް ނެގި އެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބުނިގޮތަކަށް ދިނެވެ....
lifeside

މިހާރު ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް އުރީދޫ އެމް-ފައިސާއިން ޕޭ ކޮށްލެވޭނެ

އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނިޒާމެއް، މިއަދު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ޓްރީޓޮޕް ގުޅިގެން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެބްސައިޓް އަދި...

ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއެކު އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ދުވާފަރަށް

100 އެމްބީޕީއެސް އާއިހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑުތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ރ. ދުވާފަރަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. "މުޖުތަމައުއަށް އިޤްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ކުރިއެރުން ގެނައުމުގައި، ހަލުވި ސްޕީޑުގެ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް މުހިންމު...

ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި

ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ކަމަށްވާ ވާވޭ މޭޓް 20 އާއި 20 ޕްރޯ ދިރާގުން ވިއްކައި ފަށައިފި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދެ ފޯނު ލޯންޗު ކޮށްދެއްވީ ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ޓްރާސްފޯމޭޝަން...

ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި

ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ކަމަށްވާ ވާވޭ މޭޓް 20 އާއި 20 ޕްރޯ ދިރާގުން ވިއްކައި ފަށައިފި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދެ ފޯނު ލޯންޗު ކޮށްދެއްވީ ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ޓްރާސްފޯމޭޝަން...

ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއެކު އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ދުވާފަރަށް

100 އެމްބީޕީއެސް އާއިހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑުތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ރ. ދުވާފަރަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. "މުޖުތަމައުއަށް އިޤްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ކުރިއެރުން ގެނައުމުގައި، ހަލުވި ސްޕީޑުގެ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް މުހިންމު...

މިހާރު ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް އުރީދޫ އެމް-ފައިސާއިން ޕޭ ކޮށްލެވޭނެ

އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނިޒާމެއް، މިއަދު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ޓްރީޓޮޕް ގުޅިގެން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެބްސައިޓް އަދި...
muniad
sportsad
Palestine