fbpx

ލައިފްސްޓައިލް

ރޯދައަށް ހުންނަ އިރު ބަނޑު ކައްކާ، ބަނޑުން އަޑުގޮވަނީ ކެއުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރާތީ!

ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ގިނަ ދިރާސާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބަނޑުކައްކާ، ބަނޑުން އަޑުގޮވަނީ ގެއުމުގައި ގެންގުޅޭ ނުރަނގަޅު އާދަތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މާ އަވަސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކަރަންޓީން ދިރިއުޅުމުގައި ކުދިން ސްކްރީނާއި ދުރުކުރުވަން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ!

ކުޑަކުދިން މާގިނައިން ޓީވީ ބަލައި، ގޭމް ކުޅެ ތަފާތު ވީޑިއޯތައް ޓެބްލެޓް ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރުން ބެލުމަކީ ބެލެނިވެރިން އެކަމަކުން ކުދިން ދުރު ކުރުވަން ބޭނުންވާ ކަންކަމެވެ. ގޭތެރޭގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރޯދައަށް ހުރެގެން ކުރެވިދާނެ ފަސޭހަ ކަސްރަތުތަކެއް!

ރޯދައަށް ހުރެގެން ކުރަން ބޭނުންވާނީ ހަށިގަނޑަށް މާގިނައިން ފެން ބޭނުން ނުވާ، ނޭވާލާން ފަސޭހަ އަދި އަވަހަށް ހަށިގަނޑުގެ މަސްތައް ދުއްވާލަދޭ ކަހަލަ ކަސްރަތެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަބަދު ބަނޑުހައިވެ ކާހިތްވަނީތަ؟ މިކަންކަމާއި މެދު ފަރުވާތެރިވުމުން ބަނޑުހައި ނުވާނެ!

ގިނަ އިރު ނުކައި ހުރުމުން މާބޮޑަށް ބަނޑުހައިވެ، އެކަމާ މެދު ވިސްނޭގޮތްވެ އެވެ. ބަނޑުހައިވަނީ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ހަކަތަ ނެތުމުން އެ ހަކަތައަށް ހަށިގަނޑު ބޭނުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޯވިޑް-19: ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިލިޔަނަކަށް. 50 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މަރު

ދުނިޔެ މިހާރު ދެކެމުންދާ ބަލިމަޑުކަމުގެ ބޮޑު މުސީބާތްކަމުގައިވާ ކޯވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި (ޕޮޒިޓިވް) މީހުންގެ މިލިޔަނަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. މިއަދުގެ މިހާތަނަށް ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ބައްޔަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޯވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުދިންނަށް ބުނެދޭނީ ކިހިނެތް؟

ދުނިޔެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލައިފަވާ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ހުރެ އެވެ. މައިން ބަފައިން އަބަދު އަތް ދޮންނަން ބުނަނީ ކީއްވެހޭ އަހައެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮވިޑް-19: ސައިބޯނި ލައިގެން އަތް ދޮންނަންވީ ކޮން ވަގުތު ތަކެއްގައި!

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ބިރުވެރިކަން މުޅި ދުނިޔޭގައި އޮތް މިވަގުތު ސިއްހީ މާހިރުން އެންމެ ބޮޑަށް އިރުޝާދު ދެމުންދަނީ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަ ގިނައިން އަތް ދޮވުމަށެވެ. އާންމުކޮށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުން ބާރުގަދަވެފަ ވަރުގަދަކަން އިނގޭތަ؟

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ވަރުގަދަ ނުވަތަ ތަފާތު ކަންކަމުގައި ހިތްވަރު ކުރީ ކޮން ބައެއްތޯ ބަލަން ގިނަ ޔުނިވާސިޓީ ތަކަކުން ދިރާތައް ކޮށްފައިވެ އެވެ. އާންމުކޮށް އެންމެންނަށްވެސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާ 112 އަހަރުގަ މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ލަގަބު އޮންނަނީ ޖަޕާނުގެ ޗިތެޓްސޫ ވަތަނަބޭ ކިޔާ މީހަކަށެވެ.112 އަހަރުގައި އޭނާ މަރުވީ އިއްޔެ އެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަތް އުނގުޅަންވީ ހެނދުނު ސައި ބޮއެގެންތަ؟ ކިތަން މިނެޓު ދަތް އުނގުޅަން ޖެހޭ!

އަނގައިގަ އުފެދޭ ޖަރާސީމާއި ނުބައި ވަސް ކެނޑުވުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ގަވައިދުން ދެ ފަހަރު ދަތް އުނގުޅަން ދަތުގެ ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު ދެއެވެ. ދަތުގައި ރިއްސުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 41 1 2 41