fbpx

ކޮލަމް

ރައީސެވެ. ވަރަށް ސަކަރާތެވެ.

ކޮލަމް : މުޅިން ސަކަރާތް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޯގޮވައެވެ. މަގުމަތީގައި އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތީމައެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މިހާ ތޮއްޖެހި ދުއްވާއެއްޗެތި ގިނަވެފައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކެޔޮނިރު: ރަލުގެ ވިޔަފާރި އަކީ ފައިދާ ހުރި ވިޔަފާރިއެއް ނޫން!

މުހައްމަދު ބުޝްރީ ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވާ ބައެއް ވާހަކަ ތަކާއި، ކުރައްވާ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ފާޑު ކިޔާ ކޮންމެ މީހަކީ ނަޝީދުއާ ޒާތީ ގޮތުން ޖެހިގެން އުޅޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއް އުނގުން އަނެއް އުގަށް!

ތެދެކެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރު ހިންގެވީ ޗައިނާގެ އުނގުތެރޭގައި އޮވެގެންނެވެ. ބުނިހާ ކަމެއް ކޮށްދީ ބުނި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ޗައިނާއިން ބޭނުން އިންޓްރެސްޓެއްގައި ލޯންތައް ނެގި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: ހޯރަ އިއްބެއަކީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެކޯ! ދެން ހެހެހެ…

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ހެއްދެވި ގޯހެވެ. ތަފާތު ކުރުން ނައްތާލުމަށް ކަމަށް ބުނެ އައި މީހުން އިންތިހާއަށް ތަފާތު ކުރަން ފެށުމެވެ. ޕާޓީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮލަމް ސައްލާ:  ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ކުރާ އެއްމެ ބޮޑު އަނިޔާ – ކުށަކާނުލާ ވަޒީފާއިން ކެނޑުން

ކޯލިޝަނުން ވެރިކަމަށް އައި ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ފޮނި ކަނޑާ ކަމެއް އޮވެއެވެ. މި ސަރުކާރަކީ ޒުވާނުންގެ ސަރުކާރު ކަމެވެ. މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: އައްޑޫ ސިޓީއިން މަދިރި އާއި ވާ ހުސްކޮށްދޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ވޯޓު!

ލިއުނީ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ހެނދުނު ދަރިފުޅު ސްކޫލަށްލާފައި ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުން ދަނިކޮށް ހައިރާން ކުރަނިވި މަންޒަރެއް ފެނުނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުން ދުވަހަކުވެސް އައްޑު އިން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ރާއްޖެ ސަލާހުއްދީނުލް އައްޔޫބީގެ އިންތިޒާރުގައި!

ލިއުނީ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ މި ދިވެހި ޤައުމު މިވަގުތު މިއޮތީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައިނަމަ އައި.ސީ.ޔޫ ގައެވެ! މަގުމަތީގައި ނަމަ ކާރުބާރު ބޮޑު ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގައެވެ! ކަނޑުމަތީގައިނަމަ ބޮޑުސިންގާ ތޫފާނެއްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ސިޔާސީ މީހުން ނުދައްކާ، ނުވަތަ ދައްކަން ނުކެރޭ ވާހަކަ!

ލިއުނީ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ އެވެ! އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މިފަދަ ކަމެއް ކޮއްފިނަމަ ރައްޔިތުން އުތުރި އަރައިގަންނާނެއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާފުށީ ޖަލުން މަންމައަށް އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް

ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. މި ސިޓީ ލިއުމުގެ ހިތްވަރެއް އަޅުގަނޑު ނެތެވެ. ތި މަންމަ އަށް ގޮވާލަން ވެސް އަޅުގަނޑު ލަދުގަނެއެވެ. އެހެނަސް ވަރަށް ހިތްވަރުކުރާނަމައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 3 1 2 3