މަރިޔަމް ވަހީދާ

444 POSTS 0 ކޮމެންޓް

ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕް 2017 މިއަދު ފެށިއްޖެ

ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި ރިނޭޓަސް ގުޅިގެން އިންތިޒާމް ކުރި "ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕް 2017" މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލޭ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ފެއްޓުނު މިމުބާރާތް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް މުޙައްމަދު ސައީދު އެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނާއި އެކު އެޗްޑީސީ ގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސައިމަން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ...

ޓޯވކޮށްފައިވާ ސައިކަލެއްގެ ވެރި ފަރާތް ހޯދަނީ

މަގުމަތީގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ޕާކްކޮށްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ޓޯވކޮށްފައިވާ ސައިކަލެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު AA0B P6178 (އިންޖީނު ނަންބަރު: NF125MDE-5003823 ) ގެ މި ސައިކަލަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ޓޯވކޮށްފައިވާ ސައިކަލެކެވެ. ވީމާ، ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު AA0B P6178  (އިންޖީނު ނަންބަރު: NF125MDE-5003823 ) ގެ ސައިކަލުގެ ވެރިފަރާތުން ފުލުހުންގެ...

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއިއެކު ދެ ފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތ.ކިނބިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މި ދެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ދެމީހުންނަކީވެސް ދިވެހިންނެވެ. މި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން 25 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި...

ތައުލީމީ ބިލް މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި

ޕްރީސްކޫލް ތައުލީމާއި ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމް ލާޒިމްކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅި ތައުލީމާ ބިލް މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފިއެވެ. ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ސަލީމްއެވެ. އިބްތިދައީ ބަހުސަށްފަހު މިއަދު މަޖިލީހަށް ބިލް ބަލައިގަންނަން ފާސްވީ 69 މެމްބަރުންގެ ތާއީދާއި އެކުގައެވެ. މިބިލް ބަލައިގަތުމުގައި އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދޭ އެއް...

“ނޯޓީ ފޯޓީ” ގެ ޝޫޓިންގްއަށް ފިލްމުގެ ތަރިން މިލަންދޫއަށް

 ދިވެހި ފިލްމު "ނޯޓީ ފޯޓީ" ގެ ޝޫޓިންގް ފެށުމަށް މިއަދު ފިލްމުގެ ތަރިން މިއަދު ހަވީރު ށ. މިލަންދޫ އަށް ފުރާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވީޓީވީ ގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ލޯންޗު ކުރެވުނު "ނޯޓީ ފޯޓީ" އަކީ އެންވިޝަން އާއި ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އިން ގުޅިގެން އުފައްދާ ދެވަނަ ފިލްމެވެ. މިއަހަރުގެ...

ތޮއްޑޫ އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އއ. ތޮއްޑޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗު އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިރޭ 9:30 އެހާއިރު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ. މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ތިން މީހުން އެއް ސައިކަލަކަށް އަރައިގެން ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް...

ސަރުކާރުން ފައްޓާފައިވާ ކެމްޕޭނަށް ޑރ. އިޔާޒު ހޫނު ރައްދެއް ދެއްވައިފި

ސަރުކާރުގެ ކެމްޕޭނެއް ކަމަށްވާ "ރަޙްމަތައްލިލްޢާލަމީން" ކެމްޕޭނަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒު ޢަބްދުއްލަތީފު، ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "ރަޙްމަތައްލިލްޢަލަމީން" ނުވަތަ 'ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއް' ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭނަކީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އާއި އިސްލާމިކް އެފާޒް ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭނެކެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިފްތިތާހް ކުރެވުނު މިކެމްޕޭނާއި ބެހޭގޮތުން ފުލުހުންގެ...

އަރަބި ތަޢުލީމު އުނގަންނައި ދިނުމަށް ސައުދީ އިން ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވައިފި

ސްކޫލްތަކުގައި އަރަބި ތަޢުލީމް އުނގަންނައި ދިނުމަށް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން މިއަދު އަރަބި ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެމިނިސްޓްރީ އިން ފޮތްތަކާއި ހަވާލުވެ ވަދައިގަތީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އައިޗަތު ޝިހާމް އެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަރަބި އިސްލާމް ގެ ތައުލީމް ފުޅާކޮށް ދަރިވަރުންގެ އަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމުގެ...

ކާށިދޫ ކަނޑަށް ދެމީހުންނާއިއެކު ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ކާށިދޫ ކަނޑަށް ދެމީހުންނާއިއެކު، ދިގު މިނުގައި 35 ފޫޓު ހުރި ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފިއެވެ. އެދޯނި ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވަނީ ޅ.ކުރެންދޫއިން ފުރައިގެން ހިންމަފުއްޓަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިއަދު ހެނދުނު 09:20 ހާއިރު، އެމްއެންޑީއެފް މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ލިބުމާއެކު، އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަން އާއި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ...

ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކުޅީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

މިއަދު ހަވީރު 18:00 ހާއިރު ޏ. ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ސަރަޙައްދު ކުޅީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ސިފައިން ނިއްވާލައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި މިއަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފަވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގިތާ ދެ ގަޑީރު ތެރޭގައި އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ސިފައިން ވަނީ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައި ކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު...