ރަށު މީހާ

2 POSTS 0 ކޮމެންޓް

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއް އުނގުން އަނެއް އުގަށް!

ތެދެކެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރު ހިންގެވީ ޗައިނާގެ އުނގުތެރޭގައި އޮވެގެންނެވެ. ބުނިހާ ކަމެއް ކޮށްދީ ބުނި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ޗައިނާއިން ބޭނުން އިންޓްރެސްޓެއްގައި ލޯންތައް ނެގި އެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބުނިގޮތަކަށް ދިނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު އިގްތިސާދުގައި ސީނުކަރައިން ރަސްކަން ކުރި ދުވަސްވަރެކެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާތު ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންގެ ދަރަންޏާއި ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި 3.7...

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: ހޯރަ އިއްބެއަކީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެކޯ! ދެން ހެހެހެ…

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ހެއްދެވި ގޯހެވެ. ތަފާތު ކުރުން ނައްތާލުމަށް ކަމަށް ބުނެ އައި މީހުން އިންތިހާއަށް ތަފާތު ކުރަން ފެށުމެވެ. ޕާޓީ މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހަމަ ވަރިހަމަ ވުމެވެ. ކުށްވެރިވާނީ ވެސް އަދި އަދަބު ލިބޭނީވެސް އެހެން ފިކުރުގެ މީހުނަށެވެ. މިއީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ތަފާތު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް...