fbpx
ދުވަސްއެމްވީ

ދުވަސްއެމްވީ

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައިގަ މެންބަރު ރިޒާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައިގަ މެންބަރު ރިޒާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ރިޒާ ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު ބ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ބޮޑުފިނޮޅުގައި އޭނާގެ...

ފުލުހުންގެ ފްލެޓުތައް އަޅާ ބިދޭސީންތަކެއް މުސާރަ ނުދޭތީ ހުޅުމާލޭގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ފްލެޓުތައް އަޅާ ބިދޭސީންތަކެއް މުސާރަ ނުދޭތީ ހުޅުމާލޭގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

މުސާރަ ނުދީގެން އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުންޏަކީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ފްލެޓުތައް އިމާރާތް...

ދޮން ދަރިއަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި 32 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައި. ކުޑަކުދިންނާއި މެދު ސަމާލުވޭ: ފުލުހުން

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މި ދުވަސްވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ކުޑަކުދިން ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ...

މެންބަރު ރިޒާގެ ރިޒް ކުންފުންޏަށް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

މެންބަރު ރިޒާގެ ރިޒް ކުންފުންޏަށް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

ބ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލޭގޮތަށް މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އާރު.އައި.އެކްސް (ރިޒް) ކުންފުންޏާއި ދެކޮޅަށް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަ...

ކޯލިޝަން ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގެ އެމްއާރުއެމް އިން ރައީސް ސޯލިހަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވައިފި

ކޯވިޑާއި ގުޅޭ މަރުތައް އިތުރުވާތީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރަންޖެހޭ: މައުމޫން

ކޯވިޑް-19 ގައި މަރުވާ މީހުން މިދިޔަ ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްލިއަކަށް އިތުރުވެފައިވާތީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ....

ހިޔާގެ މަޝްރޫއުގެ އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެއް ނުވޭ: މިނިސްޓަރު

ހިޔާގެ މަޝްރޫއުގެ އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެއް ނުވޭ: މިނިސްޓަރު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފެށި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ނުވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު...

ދިރާގާ އުރީދޫއަށް ފާޑުކީ ސަރުކާރުގެ ނުބައި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން: ޝިޔާމް

ފިޔާ ފްލެޓުތައް އަވަހަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އަޅަންފެށި ިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ....

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އައިސް ކަރަންޓީނު ނިންމި މީހަކަށް މާލެއިން ކޯވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފަކު ޕޮސިޓިވްވެ، ގިނަ ބަޔަކު ކަރަންޓީނަށް

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާނު...

ފޮޓޯ: މޯލްޑިވިއަން ސީޕްލޭން މުވައްޒަފުން ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން، ގައުމީ ހިދުމަތުގައި!

އިތުރު 33 މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެ، 19 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19އަށް އިތުރު33 މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން އާންމު ކުރި މައުލޫމާތުތަކުގައި ބުނެފައިވާޣޮތުގައި ޕޮސިޓިވްވެފައިވަނީ 18 ދިވެހިންނާއި 31 ބިދޭސީއެކެވެ. ޕޮސިޓިވްވި ބިދޭސީންގެ ތެރެގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ18...

ޞަފްހާ 1 ގެ 101 1 2 101