51 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު، މަސީހު ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ދުވަސް އެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 51 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ މިއަދު އިދިކޮޅުން ބުނެފައިވަނީ މަސީހް މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިހާރު މައްސަލަ އޮތް މެމްބަރުން ނުހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން މެމްބަރުންނެއްކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here