އިބޫއަށް ލިބުނު ވޯޓަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބުނު ވޯޓު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ދުވަސް އެމްވީ

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އަށް ލިބުނު ވޯޓަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ލީ ވޯޓު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ހައިކޯޓަށް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅީ ގާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމަށްވާ ހއ. އިހަވަންދޫ އަންބަރީގެ، އަބްދުލް މާނިއު ހުސައިން އެވެ.

މި މައްސަލަ މާނިއު ހައިކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު އެކަކާ ދިމާގައި ޖެހި ފާހަގަ ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު ދެއަކާ ހަމައަށް ވެއްޓޭ ކަމަށް އެ މަންޒަރު ލޮލުން ދުށް މީހަކާ ހަވާލާދީ ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް މުއާޒު އަލީ ވަރަށް ސާބިތު ކަމާއެކު ވިދާޅުވެފައިވާތީއެވެ.

ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުއާޒް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށްވެސް އެދިފައިވެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here