ގޯއްޗެއް އެދޭ ފޫމް ލުމަށް މީހުން ކިޔޫ ޖެހިފައި -- ދުވަސް ފޮޓޯ

އޭސީސީން ހައުސިން އަށް: އެންގުމާ ހިލާފަށް ގޯތި ވިއްކާނަމަ ކޯޓަށް ގޮސްގެންވެސް ހުއްޓުވާނަން

ދުވަސް އެމްވީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އަންނައިރު، ގޯތި ވިއްކުމުގެ އުސޫލު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެންގި ގޮތަށް އިސްލާހު ނުކޮށް، ކުރިއަށްގެންދާނަމަ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެ ކޮމިޝަނުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ދީފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ….

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here