ބަދިގޭ ސާމާނުތައް ކުޑަދޮރުން ބޭރުކޮށްލި ސިންގަޕޫރު އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ދުވަސް އެމްވީ

ސިންގަޕޫރުގައި، ބަދިގޭގައި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުތައް ކުޑަދޮރަކުން ބޭރުކޮށްލި އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

އެ އަންހެންމީހާ އެ އަމަލު ހިންގި ސަބަބު ރިޕޯޓް ކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް ސިންގަޕޫރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި އިމާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރިން، އެ އަންހެންމީހާ ވަނީ ބަދިގޭގައި ގެންގުޅޭ ގިނަ ތަކެތި ކުޑަދޮރަކުން ބޭރުކޮށްލާފައި އެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެ އަންހެންމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު ކުޑަދޮރުން ބޭރުކޮށްލި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރައިސް ކުކަރާއި ތެލި ތަކާއި ފެން ކައްކާ ކުރާ ހިމެނެ އެވެ. އަދި ބައެއް އަންނައުނުވެސް ހިމެނެ އެވެ.