ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ -- ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ -- ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް މިއަހަރަށް ހުޅުވައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހަށް އެރުވި އޮނާ ގާޑްގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އަބްދުﷲ ޖާބިރު – ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހަށް އެރުވި އޮނާ ގާޑްގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު – ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު – ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހަށް އެރުވި އޮނާ ގާޑްގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
މި ލިޔުމާމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.