ޕްރިޔަންކާ ބޭނުންވަނީ ކިތައް ދަރިންކަން އެނގޭތަ

ބޮލީވުޑްއާއި ހޮލީވުޑްގައި މަޝްހޫރު ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް އާއެކު ކަރަންޓީނުގައި ހުރުމަކީ އޭނާއަށް ލިބުން ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއްކަން ފާހަގަކުރަމުން އޭނާ މިވަނީ އެހެން ސިއްރެއްވެސް ފޭނުންނަށް ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.

ޕްރިޔަންކާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ވަރަށް ގިނަ ދަރިން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ހޯދުނު އެންމެ ގިނައިން ދަރީން ހޯދަން ބޭނުންކަމުގައެވެ.

އިތުރަށް ޕްރިޔަންކާ ބުނެފައިވަނީ ދެމީހުންގެ ކެރިއަރގެ ގޮތުން މިގޮތަށް ގިނ ވަގުތު އެކުގައި އުޅުމަށް ނުލިބޭ ކަމުގައެވެ. އެހެން ކަމުން ކަރަންޓީނުގައި އެގޮތަށް އެކުގައި ހޭދަކުރަން ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާކަމަށެވެ.

އަދިވެސް އިތުރަށް ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގައިވާ އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހުމުން ދެރަވެސް ވާ ކަމުގައެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
މި ލިޔުމާމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

One Response

  1. Anekka mi goyye quarantine vegen hure bandu bodu kohlaa fa hint dhenee tha. India starunnakee real life ga ves film aai evvarah act jassaa molhu baeh.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.