ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފޮޓޯ: އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިިލީގައި ރަސްމީ ޖަލްސާ ބޭއްވީ ރޭގައި އެވެ.

މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ. މި ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަދު ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސޯދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކޮށް، އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

 

ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
މި ލިޔުމާމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.