ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގެ ސުނާމީ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގެ ސުނާމީ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ފޮޓޯ: ސުނާމީ ކާރިސާގައި ސިފައިންގެ ބުރަ މަސައްކަތް

މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަހަކީ2004 ޑިސެމްބަރު26 ގައި ރާއްޖެއަށް އެރި ސުނާމީ އާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ދެއްކި ހިތްވަރާއި އެއްބައިވަންތަކަން ހަނދާން ކުރުމަށް ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެކެވެ.

ސުނާމީ އާއި ގުޅިގެން އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރި އެއް ބަޔަކީ ސިފައިންނެވެ. ސިފައިން ވަނީ ސުނާމީގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް އުފުލުމާއި، ފެންބޮޑުވި ރަށްރަށުން ފެން ހިއްކައި، ގޭގެއަށް ވަދެފައި ހުރި ކުނިތައް ސާފު ކުރުމާއި ވެއްޓުނު ގޭގެ ސާފު ކުރުމާއި ރަށްރަށަށް މުދަލާއި ކާޑު އުފުލުގައި24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކޮށްފައި އެވެ.

ސުނާމީ އާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސިފައިން ދެއްކި ހިތްވަރާއި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތަކީ ޝުކުރު އަދާ ކުރަންޖެހޭ ހިދުމަތެކެވެ.

ސުނާމީގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއި ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގެ ސުނާމީ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގެ ސުނާމީ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ސުނާމީ ހާދިސާގައި މާލެ — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ސުނާމީ ހާދިސާގައި މާލެ — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ސުނާމީ ހާދިސާގައި ރަށަކަށް ގެއްލުންވެފައި — ފޮޓޯ”: އެމްއެންޑިއެފް
ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގެ ސުނާމީ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގެ ސުނާމީ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ސުނާމީގައި ރަށެއްގައި ފެން ބޮޑުވެފައި — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

 

ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގެ ސުނާމީ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގެ ސުނާމީ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ޑިސެމްބަރު 26 2004 ގައި މާލޭ ފަޅުތެރެ — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑިއެފް
ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގެ ސުނާމީ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގެ ސުނާމީ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގެ ސުނާމީ ހާދިސާ މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެފައި — ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
މި ލިޔުމާމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.