ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ -- ފޮޓޯ: މަޖިލީސް
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ -- ފޮޓޯ: މަޖިލީސް

ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރަންސް ކުރަން ނުޖެހޭ އިސްލާހެއް މަޖީލަށް

އެއްގަމު އުޅަނދު އިންޝުއަރެންސް ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދުއްވަން ވާނީ އެއުޅަނދެއް އެކްސިޑެންޓްވެގެން ގެއްލުންލިބޭ މީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ލިބޭ ގެއްލުުމުގެ ބަދަލު ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރަންސް ކުރުމަށްފަހުގައއި ކަމަށް އެއްގަމު ދަތުރުގަތުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ މާއްދާ އުނިކުރުމަށެވެ.

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީ، އެ ގާނޫނުގެ 69 ވަނަ މާއްދާ، އިންސުއަރެންސް ނަގަން ބުނެފައި އޮންނަ މާއްދާ އުވާލުމަށެވެ.

ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ބުނުފައި ވަނީ، އުޅަނދުތައް އިންޝުއަރެންސް ކުރެވުމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެކްސިިޑެންޓްތަކުގައި އިންޝުއަރެންސް ލިބެމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ އަތުން އަހަރަކު އެތައް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން ނަގަމުންދާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެއްވެސް މަންފާއެއް ލިބެމުން ނުދާ ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނު މިހާރު އޮތް ގޮތުން، ރާއްޖޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ވާނީ، ތާޑް ޕާޓީއަކުން އިންސުއެރެންސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި އެ ކަން ކުރަނީ، އެ އުޅަނދެއް އެކްސިޑެންޓްވެގެން ގެއްލުން ލިބޭ މީހަކަށް ނުވަަތަ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އެ ގާނޫނުގައި ބުނެ އެވެ.

އެހެން ކަމުން އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް އެ ގާނޫނުން ލާޒިމް ކޮށްފައި އޮތުމަކީ، ބަލައިގަންނަން ދަތި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުންް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ އިއްވާފަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބިލަށް ބަހުސްކޮށް، ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީއިށް ފޮނުވުމަށް ވޯޓަށް އަހާނެއެވެ. އެއަށް ފަހު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ފަހު އެ ބިލަށް މަޖިިލިސް ތަޅުމުގައި ވޯޓަށް އަހާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަޝީދު ވަނީ އެ ގާނޫނަށް އެހެން އިސްހާލެއްވެސް ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ.

އެއީ އުޅަނދެއް ގަރާޖެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުން ލާޒިމު ނުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހެކެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
މި ލިޔުމާމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.