އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިސްކިތްތަކުގައި ކޯވިޑް ފެތުރުން، ނަތީޖާ އާންމުން ހީކުރިގޮތާއި މުޅިން ތަފާތު!

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެޅި ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް މީހުން ގޮސް އުޅޭ ހުރިހާ ތަނެއްހެން ބަންދު ކުރި އެވެ.

މިސްކިތްތަކާއި، ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި، އޮފީސްތަކާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އިތުރުން ތައުލީމުދޭ ތަންތަން ކޯވިޑްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެ ތިން މަހެއްހާ ދުވަހަށް ބަންދު ކުރަން ޖެހުނެވެ. އަލުން އާންމު ހާލަތުގައި އެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކު ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ މިދިޔަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އާ އާންމު ހާލަތުގައި ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިން ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އާންމުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުމެއް ނުވަތަ އެންމެ ބޮޑަށް ބަލި ފެތުރޭނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލް ކުރީ މިސްކިތްތަކާއި ސްކޫލްތަކުންނެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި ސްކޫލްތަކަށް އަދިވެސް ކުދިން ގެންދަން ގިނަ ބެލެނިވެރިން ދެކޮޅު ހަދާކަން ސްކޫލްތަކަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުވާ އަދަދާއި މީޑިއާގައި މީހުން ފާޅު ކުރާ ހިޔާލުތަކުން އެނގެ އެވެ.

ދެން އެންމެ ގަދަޔަށް އާންމުން އަޑު އުފުލީ މާލޭގެ މިސްކިތްތައް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ފެށުމުންނާއި ހުކުރު ކުރަން ފެށުމުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި ހަދާފައިވާއިރު ގިނަ މީހުން ބުނީ ކައިރި ކައިރީގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި އަދި މިސްކިތްތައް ހުޅުވުންވެސް އަވަސް ކަމަށެވެ.

އަދި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ މިސްކިތްތަކުން ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބަޔަކު ވާހަކަދެއްކި އެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ކުރަނީ — ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން އާންމުކޮށްފައިވާ މިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު އާންމުންގެ އަންދާޒާތަކާއި މިސްކިތްތަކުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ހަމަކުރާނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު އާ އާންމު ހާލަތުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ފެށިފަހުން ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިސްކިތަށް ގޮސްގެން ބަލި ޖެހިފައިވަނީ އެންމެ މީހަކަށެވެ.

ސްކޫލްތަކަކާއި މަތީތައުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ބަލި ޖެހިފައިވަނީ 28 މީހަކަށެވެ. ނަތީޖާ އާންމުން ހީކުރިގޮތާއި ވަރަށް ތަފާތެވެ.

މިސްކިތްތަކުން ބަލި ޖެހިފަނީ އެންމެ މީހަކަށް ނަމަވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދާ މީހުން އެޗްޕީއޭ އާއި އެ މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ގަވައިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތައެވެ. ގަވައިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތާތީ މިސްކިތަށް ދިއުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާ ނުލެވޭނެ ކަމަށާއި ފަރުދީ ޒިންމާ އާންމުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފެށުނީންސުރެ ބުނަމުންދިޔައީ އާ އާންމު ހާލަތުގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތޮތުން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިވަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެނިވެރިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެ އެވެ.

ނިއު ނޯމަލްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުން — ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިފައިވަނީ އޮފީސް މާހައުލުންނާއި ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓު އަދި ފިހާރަތަކުންނެވެ. އެއީ އާންމުން އެންގެ ގިނައިން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނެވެ.

ކޯވިޑް-19 ގެ ދެވަނަ ރާޅެއް ރާއްޖެއަށް ބިންދާލުމާއި ގާތްވެފައިވާއިރު ބަލި އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއަކަށް ހަދަން ޖެހެ އެވެ. ވަކި ތަނަކަށް ގޮސްގެން ބަލި ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ އަޑުކޮށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ވުުރެ އެންގުންތަކަށް ބޯލެނބުމަށް އިސްކަން ދޭންޖެހެ އެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
މި ލިޔުމާމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

One Response

  1. aanmun dhekuney uthurey nukiyaa. sarukaarun enme furathama bandhukuree miskiy. enme fahun hlhuvee miskiy. aanmunney nukiyaa. hageegaiy haama kuran nukerengnaa nuliyey. olhuvaanulaa.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.