facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ހިނގޭނެ ކަމުގެ ފޮނި އުއްމީދު ރުސްލާންއަށް އެބައޮތް، ބޭނުންވަނީ އިތުރު އެހީތެރިކަމެއް

ކުޑަ ކުއްޖެކެވެ. މޫނަށް ބަލާލުމުން ވެސް ހިތައް ލިބިގެން ދަނީ ބުނެދޭން ވެސް ނޭނގޭފަދަ ފިނި ކަމެކެވެ. އެންމެންނާއި ވެސް ގުޅޭ މިޒާޖެއް ހުންނަ އަދި އަބަދުމެ ހިނިތުންވެފައި ހުންނަ، އުމުރުން އެންމެ ހަތް އަހަރުގެ ފ. ދަރަނބޫދޫ ރަތްވިލާގެ ރުސްލާން މުޙައްމަދު އަކީ ވެސް ހަމަ އެހެން...

ޕީކޭ: ރާއްޖޭގައި ދައްކާވަރު ފިލްމެއް ނޫން!

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މީޑިއާތަކަށް ނޫސް ބަޔާނެއް ފޮނުވިއެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ "މި ހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 ގައި ރިލީޒް ކުރެވުނު އިނގިރޭސި ފިލްމު (އެކްސޮޑަސް: ގޮޑްސް އެންޑް ކިންގްސް) އަކީ މޫސާގެ ފާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެއް...

އަދީބަށް ހަޖަމު ނުވި ބޮޑު މަންޒަރު!

އެއީ މީގެ އެއް އަހަރު ކުރި އެވެ. ޑިސެމްބަރު 4، 2014 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. މިހާރު ޖަލުގައި އޮންނެވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ހުންނެވީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގަ އެވެ. ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އަމިއްލަފުޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް އަރުވާލެވިގެން ހުންނެވި...

ކެންސަރާއި އެއިޑްސް ފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ވެކްސިނަކުން ނައްތާލަނީ!

ތަފާތު ބެކްޓީރިއާ ތަކުން ޖެހޭ ބަލިތައް ކަމަށްވާ ހިމަބިހި، ރުބެއްލާ، ފައިލޭރިއާ އަދި މެލޭރިއާ ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޅަފަތުގައި ވެކްސިން ދިނުމުން އެ ބަލިތަކުން 99 ޕަސެންޓު އުމުރު ދުވަހަށް ސަލާމަތްވެ އެވެ.އެކަމަކު ބޮޑެތި ބަލިތައް ކަމަށްވާ ކެންސަރު، އެޗްއައިވީ އަދި އިންފްލުއެންޒާ ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް...

“ޑިއަރ ޒިންދަގީ” އަށް މިހާރުވެސް 50 ކްރޯޑް އަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ލިބިއްޖެ

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޝާހްރޫކް ޚާން އާއި އާލިއާ ބަޓް އެކުގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ޑިއަރ ޒިންދަގީ" އަށް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުޙީބު ލިބި ފިލްމަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ވެސް ލިބިފައެވެ. ފިލްމު ރިލީޒް ކުރިތާ ނުވަ ދުވަސް ވެފައިވާ އިރު މިހާރުވެސް މިފިލްމަށް...

ހިތުގެ އެއްފަޅި ފެއިލްވެފައިވާ އައިސްތުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

ނ. މިލަދޫ ސައުތްބްރީޒް، އުމުރުން 42 އަހަރުގެ އައިޝަތު އަބްދުއް ރަހުމާން (އައިސްތު) މިވަގުތު އޮތީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރްއާބާދުގެ ކޮންޓިނެންޓަލް ހޮސްޕިޓަލްސްގެ އައިސީޔޫގައި އެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އައިސްތުއަށް ސީރިއަސް އެތައް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާކަން އެނގުނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ...

ސުނާމީ ވަގުތުގައި އަހަރެންގެ ތަޖުރިބާ!

ނޯޓް: މިއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އަޅުގަނޑު ވީނިއުސްގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިއިރު ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.މި ލިޔުމުގައި މިވަނީ ސުނާމީ އެރި ދުވަހު އަޅުގަނޑު އުފަން ރަށް ކަމުގައިވާ ލ ފޮނަދޫގައި ކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތާއި އަޅުގަނޑަށް ދިމާވި ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ. މި...

ދޮގު ތުހުމަތެއްގައި ވަޒީފާ ގެއްލުނީ، ޓީޗަރަކަށް ވާން ދެން ދުވަހަކުވެސް ހިިތަކު ނެތް!

މީގެ ހަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށެއްގައި ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ކިޔަވާ ދެމުން ދިޔައީ އެކަމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ވެސް ގެއްލުވާލާފައެވެ. ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދޭ މި ޓީޗަރު، އޭނާގެ ވާހަކަ "ދުވަސް" އަށް ކިޔާދިނީ އޭނާގެ...

ކޮފީ ބުއިމުން އުމުރު ދިގުވޭ؟

ކޮފީ. މިއީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް އައު ބުއިމަކަށް ނުވާނެއެެވެ. ކޮފީއަކީ ގިނަ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ފެށުން ކަމުގައިވާ އިރު، ކޮފީ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ބުއިމެއް ނުބޮވޭ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 400 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ...

މުޞްތަފާ ކަމާލް އަތާތުރްކު: ތުރުކީގެ ޢިލްމާނީ ދައުލަތުގެ ބާނީ، ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކިކުރި ބާޣީ

ތުރުކީގެ ޢިލްމާނީ ދައުލަތުގެ ބާނީ، މުޞްތަފާ ކަމާލް ޕާޝާ ނުވަތަ މުޞްތަފާ ކަމާލް އަތާތުރުކު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެފައިވަނީ މީލާދީ ސަނަތުން 1881ގައި ސެލޮނިކާ އަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ކާތިބެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ފަހު، ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، ކުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި...
-ads by cocacola-