facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ތިން އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ހޯދަން މަންމައަކު ކުރި ހިތްވަރު

ހޭވެރިކަން ވުމުން ދުއްވައިގަތީ ދަރިފުޅު ހޯދަން ބޭބެމެންގެއާ ދިމާލަށް، ބޭބެމެންގެ އޮތީ ބިމާ ހަމަވެފަ، 4 ފޫޓު އުސްމިނަށް ފާރުތައް މަތިމައްޗަށް ވެއްޓިފަ، ގާތައް ނަގަމުން އުކަމުންދަނިކޮށް ވިއްސަކަށް މިނެޓް ފަހުން ފެނުނީ ދަރިފުޅުގެ ބޮޑުވައި އިނގިލިން ތަންކޮޅެއް، ދަރިފުޅުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތް ...... 26...

އިޤްތިޞާދީ ޚާއްޞަ ސަރަޚައްދުތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ޔާގީންކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟

އިޤްތިޞާދީ ޚާއްޞަ ސަރަޚައްދުތަކަކީ ، ޤައުމުގެ އެތޭރޭގެޞަރަޚައްދު ތަކުގައި ބޭރުގެ އިންވެސްޓުމަންޓް ތަކަށާއި ވިޔަފާރިތައް ގެނައުމަށާއި އެފަރާތްތައް ޝައުޤުވެރިކުރުމަށް، އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތަކާއި އެކު ބަދަހި ކުރެވޭ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ޙާއްޞަކުރެވޭ ސަރަޚައްދުތަކެކެވެ.އިޤްތިޞާދީ ޚާއްޞަ ސަރަޚައްދުތަކުން ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ އިޤްތިޞާދުތައް ހަރުދަނާކުރަންފެށިފަހުން...

ނެތްތަ 20 ރުފިޔާ ދެވޭކަށް؟

ދިރިއުޅުމުގެ އާންމު އުޞޫލުން ބަލާއިރު ބޭނުންޖެހިފައިތިބި ނިކަމެތީންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ލިއްބައިދޭނެކަން ކަށަވަރެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުގެ މި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ހަޤީޤަތުގައިވެސް ބޭނުންޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން މިވަނީ...

އެދުވަހުގެ އެއަޑުތަކަކީ ބިރުވެރި އަދި އަސަރުން ފުރިގެންވާ އަޑުތަކެއް

އެއީ މީގެ ދިހަ އަހަރު ކުރީގެ ހަދާންތަކެކެވެ. އޭރު އިބުރާހިމްގެ އުމުރުން 22 އަހަރެވެ. އާދައިގެ މަތިން އެދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތު އިބުރާހިމްވެސް އޮތީ ގަދަ ނިދީގައި ނިދާފައެވެ. ހަމައެކޮޓަރީގައި އިބުރާހިމްގެ ކޮއްކޮވެސް އޮތީ ނިދާފައެވެ. އިބުރާހިމް ބުނިގޮތުގައި އެފަދަކަމެއް ދިމާވެދާނޭކަމަށް ދުވަހަކު ހިތައްވެސް ނާރައެވެ. އެދުވަހުގެ...

މުސްލިމު ކުޅުންތެރިން އިނގެރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ސަގާފަތް ބަދަލުކޮށްލަނީ!

ޓޮޓެންހަމްގެ މިޑްފީލްޑަރ ނަޔިމް އަކީ 1992 ވަނައަހަރު އިނގެރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ފެށިއިރު ލީގުގައި ކުޅުނު ހަމައެކަނި މުސްލިމުކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މިއަދު އެލީގުގައި މުސްލިމް 40 ކުޅުންތެރިން ކުޅެމުންދާއިރު މިކުޅުންތެރިންގެ ޢަމަލުތައް ދަނީ ޕްރިމިއަރލީގުގެ ސަގާފަތަށް ބަދަލު ގެނުވަމުންނެވެ.ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރުންއެސްޓަންވިލާއާއި ދެކޮޅަށް 05 ފެބްރުއަރީ 2010 ވަނަދުވަހު...

ބިކަވެފައިވާ ސީރިޔާ ރެފިޔުޖީންގެ ގުނަވަން ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި

ލުބުނާނުގެ ބެއިރޫތުގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ޒުވާނުންތަކެއް ވާހަކައެއްގައި ތިއްބެވެ.ކުއްލިއަކަށް އެތަނުން އެއް ޒުވާނެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި އިންތިހާ ވޭން އަޅަންފަށައިފިއެވެ. އެ ޒުވާނަކީ ޙާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ، އެހެން ބައެއް ސީރިޔާގެ ރެފިޔުޖީން ފަދައިން ފައިސާއަށް ބޭނުންވުމުން ކިޑުނީ ވިއްކާލާފައިވާ ޒުވާން މުޙައްމަދެވެ.''އަހަރެން...

އަމިއްލަ ނަފުސަށް އިތުބާރު ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ 5 ކަމެއް

އެހެންމީހުން ތިބާއާއި ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތާއިމެދު ތިބާ ވިސްނަންހެއްޔެވެ. ހަމަޔަގީނުންވެސް އެކަމާ ތިބާއަށް ވިސްނޭނެއެވެ. އެހެންމީހުން ތިބާއާމެދު ރުހުމަށް އެދެންހެއްޔެވެ. އެއީ ތަބީޢީ ކަމެއްވެސް މެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަމައެކަނި އެހެންމީހުން ތިބާއާއި މެދު ދެކޭގޮތާއިމެދު ވިސްނުމަކީ ހައްލެއްނޫނެވެ.ތިބާއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކެއްހުރި މީހަކާ މެދުވިސްނާލައްވާށެވެ. އެމީހަކީ އަމިއްލަ ނަފުސަށް...

މުޞްތަފާ ކަމާލް އަތާތުރްކު: ތުރުކީގެ ޢިލްމާނީ ދައުލަތުގެ ބާނީ، ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކިކުރި ބާޣީ

ތުރުކީގެ ޢިލްމާނީ ދައުލަތުގެ ބާނީ، މުޞްތަފާ ކަމާލް ޕާޝާ ނުވަތަ މުޞްތަފާ ކަމާލް އަތާތުރުކު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެފައިވަނީ މީލާދީ ސަނަތުން 1881ގައި ސެލޮނިކާ އަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ކާތިބެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ފަހު، ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، ކުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި...

ދިއްލޭ ބޯޑު ނެތިގެން ޓެކްސީތައް “އަޅާފަ”

މިއަދު އެންމެ އަޅައިގަތް ކަމަކީ ގިނަ ޓެކްސީތައް ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ކަމެވެ. މަގުތަކުގައި ދުއްވާ ޓެކްސީތައް މަދުކަމެވެ. އަދި ޓެކްސީއަށް އެދި މަގުގެ އެއް ފަރާތުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ މީހުން ގިނަކަމެވެ. ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ ؟ޓެކްސީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިއްލޭބޯޑު ހަރުކޮށްގެން ނޫނީ މިހާރު ޓެކްސީ...

ޕެޓްރޯލު ވަގަށް ނަގައިގެން ފުޅި ފުޅިފުޅިއަށް އަޅައިގެން އެ ނިކުތީ ފުލުހުން !؟

ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިއަކު ފޯނުކޮށްލި އެވެ. ކަންފަތުގަ ފޯނު ޖެހުނުކަމެއް ނޭންގެއެވެ. އެއޮއް ކޮއްލި ސުވާލެކެވެ. "އޭ ބައިވަރު ފުލުހުން އެބައުޅޭތަ ޕެޓްރޯލް ފުޅި ހިފައިގެން މަގުމަތީގަ، އެއީ ކިހިނެއް ވާ ކަމެއްތަ؟" އޭރަކުވާ މަށަކަށް އެކަމުގެ ވާއެއް ނުވާއެއް ނޭންގެއެވެ. ރަހުމަތްތެރިޔާއާ ސުވާލުކޮށްލުމުން ބުނީ ސައިކަލުތަކުން ޕެޓްރޯލް...
-ads by cocacola-