facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ރިޔާޒު ރަޝީދަށް ހަޖޫޖެހި މީހުން ކޮބާ !

މިހާރު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ފާރިޝް މައުމޫންގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން 27 މެއި 2015 ގައި ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެ ތަރައްގީވެ ޑޮލަރުގެ ބާޒާރު ރަނގަޅުވެގެން ދިއުމުން، އޭޓީއެމަކަށް އައިޑީ ކާޑު ޖަހާލިއަސް މިހާރު ޑޮލަރު ނިކުމެގެން އަންނާނެ ކަމަށެވެ. ރިޔާޒު...

ރޮހިންގާ މުސްލިމުން ބަނޑަށް މަރުވާއިރު –އަރަބި ގައުމުތައް ހަތިޔާރު ބައް ކުރުމުގައި !

ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު އެދަނީ ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކުގައި ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި ދައްޗާއި ހިތާމަ ތަހައްމަލު ކުރަމުންނެވެ. އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެތިބީ ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތިފަ އެވެ. ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އިންތިހާއަށް އެބަ އޮތެވެ. މި ހާލަތުގައި މީޑިއާގައި ދައުރުވާ...

ޗެނަލް 13 އިން ރޭ ދެއްކި މައުމޫންގެ “ހުތުރު” ފޮޓޯތައް މިހާރު ދެއްކޭނެތަ؟

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފޮނުވާ ޗެނަލް 13 އިން ރޭ ވަނީ އާދަޔާ ހިލާފު ފޮޓޯތަކެއް ދައްކާފައި  އެވެ. އެ ފޮޓޯތައް ދެއްކީ އެ ޗެނަލުން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ސަރުކާރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު އިންނަވަނި ކޮށެވެ."ފޮޓޯ: ދިވެހި އޮބްޒާވާސް"...

އޭ އުޚްތާ އެވެ. އުޚްތުންނަކީ މާތް ބައެކެވެ. ޤަދަރު ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ.

އޮޑިއެއް އޭގެ ޙަޤީޤީ މަންޒިލާ ހިސާބަށް ދަތުރު ކުރެވޭނީ އެ އޮޑީގައި ރަނގަޅު މާލިމީއެއް ހުރެގެންނެވެ. ހަމަ އެ ގޮތަށް ޤައުމެއް ނުވަތަ ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢެއް އުފެދިގެން ދާނީ އެ ޤައުމުގައި ނުވަތަ އެ މުޖުތަމަޢުގައި މިފަދަ ބައެއް ތިބެގެންނެވެ.އިޖްތިމާއީ ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީގޮތުން އަދި އިލްމީގޮތުނާއި އެހެނިހެން...

އަޝްރަފް – ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ޒުވާން ޓްރޭނިންގ މެނޭޖަރ

އަޝްރަފް އަަދުނާން އަކީ ނ.ސޮނޭވާ ޖާނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަަމުން އަންނަ ޓްރޭނިންގ މެނޭޖަރެކެވެ. އޭނާ އަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ޒުވާން ދިވެހި ޓްރޭނިންގ މެނޭޖަރ ކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ކ.ގުރައިދޫއަށް އުފަން އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އަޝްރަފް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ވަނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގައެވެ. އަޝްރަފް އަށް...

ރައުދާގެ މަރު: ދިވެހި ބްލޮގަރެއްގެ ތަފާތު ތަހުގީގެއް !

އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިޒަމް ނުވަތަ ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެއް ބީޓެވެ. ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ މެދުގައި މި ބީޓް މަދު ނަމަވެސް، ބަނގްލަދޭޝްގައި މަރުވެފައިވާ ރައުދާގެ މަރުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ބްލޮގަރެއް ކަމުގައިވާ މުޖޫ ނައީމް ލިޔެފައިވާ ބްލޮގް ޕޯސްޓަކީ ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމަށް ފެތޭ ޕޯސްޓެއް ކަމުގައި...

އޯޓިޒަމް ހުންނަ އަދިއްޔުއަށް މުޖުތަމައުގެ އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަން ނުލިބި، އިތުރަށް ގޯސްވަނީ!

އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުއްޖެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް ބުރަ އަދި ހިތްދަތި އިހުސާސްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ މަންމަ އަކާއި ބައްޕައެއްވެސް އެފަދަ ކުއްޖަކު ބަލާނީ ލޯތްބާއި އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމާއި އެކު އެވެ.ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދޭން ނޭނގުމާއި ކުއްޖާ އަންނަ ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރާނެ...

ފްލޫ ފެތުރެމުން އަންނައިރު މާސްކު އެޅުމާއިމެދު ޑރ ނިޔާފްގެ ބަސް !

ރާއްޖޭގައި އެޗް1އެން1 އިންފްލުއެންޒާ ފެތުރެމުން އަންނައިރު އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޖަވާބު ބޭނުންވާ އެއްމެ ބޮޑު އެއްސުވާލަކަށް ވެފައިވަނީ މާސްކު އަޅަންވީ ހަމަ އެކަނި ބަލި މީހުން ތޯ އުފެދޭ ސުވާލެވެ. މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދުގައިކަމުން، ފެންނަ މަންޒަރު ތަކުން އަޅުގަނޑުވެސް އެއްމެ ބޮޑަށް ޖާވާބު...

ޕްރިޒަން އޮފިސަރަކު ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޖަލަށް އެއްޗެއް ވައްދައިދޭ އަގު އެނގޭތަ؟

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ޖަލުތައް ކަމަށްވާ މާފުށީ ޖަލަށާއި މާލޭ  ޖަލަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެއްޗެހި ވައްދައިގެން ފަޅާ އަރާ އަޑު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިވެ އެވެ.ބައެއް ފަހަރު އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންވެސް ހައްޔަރު ކުރެ އެވެ. ޖަލު ހުންނަ އިމާރާތުގެ...

ސްކޫލު ކުދިންގެ ޔުނީފޯމު ބިދޭސީން ލާ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބަހުސަކަށް – ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލަކީ ކޮބާ !

އިއްޔެއިން ފެށިގެ ސޯޝަލް މީޑިއާއިން މިފަދަ ޕޯސްޓްތައް ވަރަށް ގިނައިން އެބަ ފެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޔުނީފޯމު ލައިގެން ތިބޭ ޕޯސްޓްތަކާއި އެ ޕޯސްޓް ތަކަށް ކުރެވޭ ބަހުސް ތަކެވެ. ޕޯސްޓްތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު މިކަމުގައި ދިވެހިންގެ ހިޔާލު ދެކަފިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ އެވެ. އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ބިދޭސީންގެ...
-ads by cocacola-