facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ޗެނަލް 13 އިން ރޭ ދެއްކި މައުމޫންގެ “ހުތުރު” ފޮޓޯތައް މިހާރު ދެއްކޭނެތަ؟

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފޮނުވާ ޗެނަލް 13 އިން ރޭ ވަނީ އާދަޔާ ހިލާފު ފޮޓޯތަކެއް ދައްކާފައި  އެވެ. އެ ފޮޓޯތައް ދެއްކީ އެ ޗެނަލުން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ސަރުކާރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު އިންނަވަނި ކޮށެވެ."ފޮޓޯ: ދިވެހި އޮބްޒާވާސް"...

ރާސްޓަސް އާއި ރީލޯޑު ކޮށްލަން “ފަސޭހަ ރީޗާޖު” ވަރެއް ނެތް!

ބުރަ، އަބަދުވެސް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވާ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިހާރު ބޭނުންވަނީ އަވަސް ، ފަސޭހަ އަދި އިންނަ ތަނެއްގައި އިނދެގެން ލިބޭ ހިދުމަތްތަކެވެ. މިފަހަރު ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ މި ކުންފުނިން އާންމުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ދޭން ވަނީ ފަށާފައި އެވެ. ރެޖިސްޓްރީކޮށްގެން...

ހިތުގެ އެއްފަޅި ފެއިލްވެފައިވާ އައިސްތުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

ނ. މިލަދޫ ސައުތްބްރީޒް، އުމުރުން 42 އަހަރުގެ އައިޝަތު އަބްދުއް ރަހުމާން (އައިސްތު) މިވަގުތު އޮތީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރްއާބާދުގެ ކޮންޓިނެންޓަލް ހޮސްޕިޓަލްސްގެ އައިސީޔޫގައި އެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އައިސްތުއަށް ސީރިއަސް އެތައް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާކަން އެނގުނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ...

ޖަލަށް ލީމަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވަރަށް ބަލި ވަނީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެކަނި!

ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަސްއަދު ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި އެންމެންވެސް ހިތައް އަރާ ސުވާލެއް ކުރެއްވި އެވެ.ެ ޖަލަށް ލީމަ ބަލިވަނީ ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަން ޖެހެނީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެކަނި...

އަނިޔާވެރި ބިދޭސީންނޭ ކިޔާއިރު ދިވެހިން ގެ އަމަލުތައް ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟

ރާއްޖޭގައި ދޭތެރެއަކުން ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން ހިނގާ ނޭދެވޭ އަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ބިދޭސީންނަށް ނުލިބޭތޯއެވެ؟. އަނިޔާއަކީ ހަމަ އެކަނި މީހަކު މަރާލުންތޯއެވެ. ތެދެކެވެ. އެއީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޖަރީމާއެވެ. އެފަދަ ޖަރީމާތަކަށް ޙައްޤު އަދަބު ލިބެންޖެހެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުށެއް ނުކޮށް...

އޭ އުޚްތާ އެވެ. އުޚްތުންނަކީ މާތް ބައެކެވެ. ޤަދަރު ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ.

އޮޑިއެއް އޭގެ ޙަޤީޤީ މަންޒިލާ ހިސާބަށް ދަތުރު ކުރެވޭނީ އެ އޮޑީގައި ރަނގަޅު މާލިމީއެއް ހުރެގެންނެވެ. ހަމަ އެ ގޮތަށް ޤައުމެއް ނުވަތަ ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢެއް އުފެދިގެން ދާނީ އެ ޤައުމުގައި ނުވަތަ އެ މުޖުތަމަޢުގައި މިފަދަ ބައެއް ތިބެގެންނެވެ.އިޖްތިމާއީ ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީގޮތުން އަދި އިލްމީގޮތުނާއި އެހެނިހެން...

މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ސައިކަލުގައި ރޯކޮށްލުމުން، ކުޑަކުޑަ މި ދެކުދިންގެ ހިތުގައި އެތައް ސުވާލުތަކެއް !

މިއީ ލ. ގަމު މަތިމަރަދޫ އަވަށުގައި ރޭ ހިނގާދިޔަ ހާދިސާ އެކެވެ. ގެއެއްގެ ގަރާޖުގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތިން ސައިކަލެއްގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލީ އެވެ. ހާދިސާގައި ތިން ސައިކަލުވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާ ހުލިވީ އެވެ. މި ހަބަރު މީޑިއާތަކަށްވެސް މިއަދު އަރައިފި އެވެ....

މިވީ ކިހިނެތް, ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ސޮއި ކުރިހާ މެންބަރުން ކޮބާ!

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އަންނަން ވާއިރަށް 150،000 މީހުން އެ ޕާޓިއަށް ހަމަ ކުރުމެވެ.ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އެ ޕާޓީއަށް މެންބަރުން ވެއްދުމަށް ރެއާ ދުވާލު އަރާމެއް ނެތި މަގުތަކަށް ނިކުމެ އާންމުންގެ ސޮއި...

ދިވެހިންގެ ކަންނެތްކަން އިންތިހާއަށް މައްޗަށް

އަހަރެމެންގެ ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުއްސުރެވެސް އަޑު އިވިފައި އޮންނަ ގޮތުގައި ދިވެހިންނަކީ މުރާލިބައެކެވެ. ހީވާގި ބައެކެވެ. ފަހަރުގައި އެ ޒަމާނުގައި ހަޤީގަތުގައިވެސް ދިވެހިންނަކީ މުރާލި ބަޔަކީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ހީވާގި ބަޔަކީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.  ނަމަވެސް މި ޒަމާނުގައި ދިވެހިންނަކީ މުރާލި ބައެކޭ ބުނެވޭނެ ފުރުސަތު އެބައޮތްހެއްޔެވެ؟...

އަޝްރަފް – ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ޒުވާން ޓްރޭނިންގ މެނޭޖަރ

އަޝްރަފް އަަދުނާން އަކީ ނ.ސޮނޭވާ ޖާނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަަމުން އަންނަ ޓްރޭނިންގ މެނޭޖަރެކެވެ. އޭނާ އަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ޒުވާން ދިވެހި ޓްރޭނިންގ މެނޭޖަރ ކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ކ.ގުރައިދޫއަށް އުފަން އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އަޝްރަފް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ވަނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގައެވެ. އަޝްރަފް އަށް...
-ads by cocacola-