facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ކާށިދޫގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅަނީ

ކ. ކާށިދޫގައި 50 އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސީ ކްރޮސް މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕެނީ އާއި އެވެ. އެ ކުންފުންނާއި ކާށިދޫ ކައުންސިލާއި ދެމެދު މިއަދު ވަނީ އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި އެވެ.މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލިން އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި...

ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަންވާނީ ޕްރައިމަރީއަކުން: ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަން

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑީޑޭޓުން ކަނޑައަޅަންވާނީ ޕްރައިމަރީ އަކުން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބުނެފި އެވެ.ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޓޭޓުން ޕްރައިމަރީއަށް ތައްޔާރުވެފައި ތިއްބާ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ...

ތޮލާލްއަށް ފުލުހުން ކުރާ ތުހުމަތުތައް ބަލައިދިނުމަށް ޕީއައިސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)ގެ ނައިބް ރައީސް އަހްމަދު ތޮލާލް ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް "ބާޣީންނޭ" ގޮވި ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ބަލައިދިނުމަށް އެމައްސަލަ ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (ޕީއައިސީ)އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.އެ މައްސަލަ ޕީއައިސީއަށް ހުށަހެޅީ އެޗްއާރްސީއެމްގެ ފަރާތުންނެވެ.އެޗްއާރްސީއެމުން ރޭ...

އޭޑީސީ ނަގަން އެއްބަޔަކު ތާއީދު އަނެއް ބަޔަކު ދެކޮޅު!

މީގެ ދެދުވަހެއް ކުރިން ހުރިހާ ނޫސްތަކެއްގެ ފަލަސުރިހީން ފެނިގެން ދިޔައީ ބޭރަށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން ޓެކްސްއެއް ނަގަން ނިންމި ހަބަރެވެ. ޖޯލިފަތިތަކާއި ފިނި މައިޒާންތަކާއި އޮޑިފަހަރާއި ގޭތެރޭގައިވެސް އެންމެ ހިޓް ނިއުސްއަކަށް އުޅޭނީ ޓެކްސް ނަގާ ވާހަކަ އެވެ.ދައްކަން މިއުޅެނީ ބޭރަށް ފުރާ ކޮންމެ...

މާލޭ ގެއެއްގެ ބައެއްގައި ހުރި ތަކެތި ހައުސިންގ އިން ނުކުމެ ހުސްކުރަނީ

މާލޭ ގެއަކުން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ބައެއްގައި ހުރި ތަކެތި މިއަދު ހުސްކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މ. ދަންޑަހެލު ގެއިން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ބައިގަ އިމާރާތްކޮށް ތަކެތި ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ތަކެތި ހުސްކޮށް،...

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް 4 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަލުން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހަށް އަލުން ނަން ފޮނުވަން ޖެހޭގޮތަށް އޮޑިޓް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ އެއްގޮތަށް އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހަތަރު ބޭފުޅަކު ކުރިމަތި ލައްވައިފި އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައިސް އޮފީހުގް ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް ވިދާޅުވީ...

ރައީސް މައުމޫންގެ އޮފީހުގައި ހުރި ގައުމީ ދިދަ ފުލުހުން ގޮސް ބާލައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އޮފީސް، ހ. ތެމާގައި ނަގާފައި ހުރި ގައުމީ ދިދަ ފުލުހުން ބާލައިފި އެވެ.ފުލުހުން ވަނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަދުވަހު އެ އޮފީހުގައި ނަގާފައިވާ ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ ނަގަން ޕީޕީއެމްގެ ރައިސްގެ އޮފީހަށް އަންގާފައި އެވެ. އަދި އެ ދުވަހު...

އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސައުދީ ފަންޑުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ދީފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާ އާ ޓާމިނަލް ގެ މަސައްކަތަށް ސައުދީ ފަންޑު ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.މިރޭ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން...

ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް ގޭގައި މަޑު ކުރަން އަންގައިފި

މިމަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ޔޫތް މިިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް)ގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފާތިމަތު މުނާ ގޭގައި މަޑު ކުރަން އަންގައިފި އެވެ.މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މުނާ ގޭގައި މަޑު ކުރަން އެންގީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީންނެވެ. އެކަމަކު ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މުނާ...

ތިން ފަނޑިޔާރުންނަކީ މިހާރުގެ އަގުލަބިއްޔަތު، ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ބެލޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިހާރުގެ އަގުލަބިއްޔަތަކީ ތން ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާތީ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކަށް ބެލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.އެ ކޯޓުން މިގޮތަށް އަމުރު ނެރުނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ މައްސަލަ އެ ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ބެލީ ކޯޓުތަކުގެ...
-ads by cocacola-