facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް 4 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަލުން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހަށް އަލުން ނަން ފޮނުވަން ޖެހޭގޮތަށް އޮޑިޓް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ އެއްގޮތަށް އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހަތަރު ބޭފުޅަކު ކުރިމަތި ލައްވައިފި އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައިސް އޮފީހުގް ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް ވިދާޅުވީ...

ރީކޯ މޫސަ ރައީސް ކަމަށް ކުރާ ކެމްޕެއިން ނުރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ނުސީދާކޮށް ކެމްޕެއިން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ބަހުސް  ކުރައްވަމުން...

ފުލުހުން ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ތަގުގީގަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދިފައިވޭ

ރޭ ދަންވަރު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ވަތް ގދެ އެޕާޓްމަންޓުގެ ތެރެއިން އެއް އެޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑް ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ، ރޭ ފުލުހުން ގެއަކަށް...

ކޮނޑޭ އަދި މަޑުއްވަރީ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރަން ޕީޕީއެމް ޓިކެޓަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ގއ. ކޮނޑޭ އަދި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓަށް އެދުމުގެ އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޕީޕީއެމް އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރަން...

ދުންޔާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ނަގާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕުން މަޖިލީހުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ...

ގޯސް ހައްދަވަންޏާ ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: އިމްރާން

ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު މާ ގިނައިން ގޯސް ހައްދަވަންޏާ ދައުރުގެ މެދު ތެރެއިން ވެރިކަން ބަދަލުވާނޭ ބުނާފަދަ އިބާރާތަކުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާނު މިއަދު ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފި އެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި އިމްރާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ދައުރުގެ މެދު ތެރެއިން ސަރުކާރު ބަދަލުވާނީ ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު...

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަން: އެމްޑީޕީ

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކުރެވޭގޮތަށް ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ އިސްލާހުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި އެވެ.އެމްޑީޕީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑާ އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް...

ހައްގުތައް ހަނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކާއި މެދު  މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އާއި ކޮމަންވެލްތް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިނީޝަޓިވް (ސީއެޗްއާރްއައި)އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.އެ ދެ ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން ނެރެނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކަކީ...

އެމްޑީޕީން ބައިލައްކަ މެންބަރުން ހަމަކުރުމުގެ އަމާޒުގައި

އެމްޑީޕީއާއި އަލަށް ގުޅުނު 12 ހާސް މެންބަރުންގެ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.ފޯމްތައް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެމްޑިޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިއަދު އިލެކްޝަނަށް ހުށަހެޅި ފޯމްތައް ޕްރޮސެސްކޮށް ނިމުމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ބައި...

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ޒިޔަތު އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ހަސަން ޒިޔަތުގެ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.ހަސަން ޒިޔަތަކީ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ނާމިޔާބުވި ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރު އޭނާ ގެންދަވަނީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ޗެއާމަންކަމާއި...
-ads by cocacola-