facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ފުލުހެއްގެ އަބުރާ ބެހެފިނަމަ ސީރައަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ

ފުލުހުންގެ އަބުރާ ބެހުމުގެ މައްސަލަތައް ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފު ދެއްވައިފި އެވެ.މިގޮތަށް ސީޕީ އަރީފު ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ މުޒާހާރާތަކުގައި ވަކި ވަކި ފުލުހުން މުޒާހަރާތައް ރޫޅާލާއިރު މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށް، ޣައިރު ގާނޫނީ އަމަލުތަކެއް ހިންގާ ކަމަށް އިދިކޮޅޫ...

ޕާޓީން ވަކިވިޔަސް އިންތިހާބީ މަގާމު ނުގެއްލޭ މާއްދާ ބާތިލްކޮށްދޭން ހުށަހަައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކޮށް އިންތިހާބުވާ ފަހުން ޕާޓީ ދޫކޮށްލުމުން މަގާމު ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާ ބާތިލް ކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.ދައުލަތުން މިގޮތަށް އެދިފައި ވަނީ، ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވިލިނގިލީ...

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މުސްތަފާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާތުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައިވާކަން މުސްތަފާއަށް އަންގާ ޗިޓު ވަނީ އޭނާއަށް ފޮނުވާފައި އެވެ. މުސްތަފާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރަކުން ފުރުން މަނާ ކުރި އިރު އެ ކޯޓު އަމުރު ހަވާލު ކުރީ ފުލުހުން ކަމަެވެ.މުސްތަފާއަށް ރަށުން...

ލަތީފު އާއި އަމީތުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް ތާވަލު ކޮށްފި

މަޑުއްވަރީ ދައިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތު އާއި ދިއްދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއް ލަތީފު މުހައްމަދުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މާދަމާއަށް އެ ކޯޓުގެ ތާވަލު ކޮށްފި އެވެ.ލަތީފުގެ މައްސަލަ ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މާދަމާ...

ބަންދުގައި ތިބި މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްލި މައްސަލައެއް

ފުލުހުންގެ ބަންދުގަ އާއި ކަރެކްޝަންސްގެ ބަންދުގައި ތިބި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރު ނުކޮށްދޭ މައްސަލައިގަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އެވެ. އިންތި ހުށަހެޅުއްވި އެ މައްސަލައިގަ...

ހިތުގެ އޮަޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހޭތީ ގާސިމްގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްދޭން އެދެފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްދިނުމަށް އަނެއްކާވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދެފި އެވެ.ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގާސިމަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިތާއި ފުއްޕާމޭގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. މިހާރު ހިތުގެ ކުއްލި އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމަށް...

އަނަސްގެ ކުށަކީ ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓު: ރައީސް ޔާމީން

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުތެރޭގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މަރަލި ރ. މީދޫ، މުހައްމަދު އަނަސްގެ ކުށަކީ ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ  ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ރޭ ހުޅުމާލޭގައި އޮތް "ފަހިވެނި" އިޖުތިމާއީ ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް...

މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަން ޖެހޭ މާއްދާ ވަނީ ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފަ

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ކުރަން ޖެހޭ ކަަމަށް އިމްތިޔާޒު ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ މާފުށީ ޖަލުގައި ހުންނެވި...

ލީކުވި އޯޑިއޯ އާއި ގުޅިގެން ސިފައިންތަކެއް ބަންދު ކުރި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ސިފައިންގެ ސްޕެޝިއަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް (އެސްޕީޖީ)އާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެއްގެ އޯޑިއޯ ލީކުވި މައްސަލައިގަ ސިފައިންތަކެއް، ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި ބަންދު ކުރި ކަމަށް ބުނެ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.މި ވާހަކަ ފެތުރެމުންދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެވެ. އެ...

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަކަށް މުސްއަބު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަކަށް މުސްއަބު އަބްދުﷲ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ އެމަގާމަށް މުސްއަބު ހަމަޖެއްސެވީ މިމަހުގެ ފެށިގެން ކަމަށެވެ.  މުސްއަބު އަކީ މިސްރުގެ  އަލްއަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީން ބެޗެލާ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.މުސްއަބު ވަނީ މިހާތަަން ދައުލަތުގެ އެކި މަގާމުތައް...
-ads by cocacola-