facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ރިޔާޒު ރަޝީދަށް ހަޖޫޖެހި މީހުން ކޮބާ !

މިހާރު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ފާރިޝް މައުމޫންގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން 27 މެއި 2015 ގައި ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެ ތަރައްގީވެ ޑޮލަރުގެ ބާޒާރު ރަނގަޅުވެގެން ދިއުމުން، އޭޓީއެމަކަށް އައިޑީ ކާޑު ޖަހާލިއަސް މިހާރު ޑޮލަރު ނިކުމެގެން އަންނާނެ ކަމަށެވެ. ރިޔާޒު...

ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ: އީސީގެ މެންބަރު ހަބީބު

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އިސްމާއިލް ހަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ހަބީބު ކުރައްވާފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސުލްހަވެރި ސިޔަސީ ހަރަކާތައް ހިންގުމަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހަމަހަމަ...

އަދީބު ދެއްވި ހަލާލު ނޫން ފައިސާ ލިބުނު ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ: ރައީސް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ހޭދަ ކުރެއްވި ހަލާލު ނޫން ފައިސާ ލިބުނު ބޭފުޅުން  މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ރޭ ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ "ރުމާލު ދޭއް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އަދީބު ހޭދަކުރެއްވީ...

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅި މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލައިފި އެވެ.އީސީން މެންބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފާއި ވިލިގިނލީ ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސެއިނާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަމީތާއި ދަގެނތީ ދާއިރާގެ އިލްހާމް...

ރައީސްއަށް އޮތް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ހައްލަކީ މެންބަރުން ޖަލަށް ލުމެއް ނޫން: އުމަރު

މިވަގުތު ޖަލު ބަންދުގައި ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލީސް މެންބަރުން ވަގުތުން ދޫކޮށްލާ އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖަލު ބަންދުގައި ތިއްބެވީ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު...

ރައީސް ޔާމީނާއި އެކު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ޕީޕީއެމްއިން ދައްކާލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތަރައްގީއާ އެކީގައި ރައްޔިތުން" ނަމުގައި މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.މި ހަރަކާތްތައް މާލޭގެ އިތުރުން 25 ރަށެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން އެ ޕާޓީން ނިންމާފައިވެ އެވެ. މި ހަރަކާތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް ޔާމީނާއި އެކުކަން ހާމަކޮށްދިނުން...

ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް ގޭގައި މަޑު ކުރަން އަންގައިފި

މިމަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ޔޫތް މިިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް)ގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފާތިމަތު މުނާ ގޭގައި މަޑު ކުރަން އަންގައިފި އެވެ.މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މުނާ ގޭގައި މަޑު ކުރަން އެންގީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީންނެވެ. އެކަމަކު ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މުނާ...

ފުލުހެއްގެ އަބުރާ ބެހެފިނަމަ ސީރައަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ

ފުލުހުންގެ އަބުރާ ބެހުމުގެ މައްސަލަތައް ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފު ދެއްވައިފި އެވެ.މިގޮތަށް ސީޕީ އަރީފު ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ މުޒާހާރާތަކުގައި ވަކި ވަކި ފުލުހުން މުޒާހަރާތައް ރޫޅާލާއިރު މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށް، ޣައިރު ގާނޫނީ އަމަލުތަކެއް ހިންގާ ކަމަށް އިދިކޮޅޫ...

ޕާޓީން ވަކިވިޔަސް އިންތިހާބީ މަގާމު ނުގެއްލޭ މާއްދާ ބާތިލްކޮށްދޭން ހުށަހަައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކޮށް އިންތިހާބުވާ ފަހުން ޕާޓީ ދޫކޮށްލުމުން މަގާމު ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާ ބާތިލް ކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.ދައުލަތުން މިގޮތަށް އެދިފައި ވަނީ، ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވިލިނގިލީ...

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މުސްތަފާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާތުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައިވާކަން މުސްތަފާއަށް އަންގާ ޗިޓު ވަނީ އޭނާއަށް ފޮނުވާފައި އެވެ. މުސްތަފާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރަކުން ފުރުން މަނާ ކުރި އިރު އެ ކޯޓު އަމުރު ހަވާލު ކުރީ ފުލުހުން ކަމަެވެ.މުސްތަފާއަށް ރަށުން...
-ads by cocacola-