facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އެއް އަހަރު ވަންދެން ކޯމާގައި އޮތް މީހަކު ފައިސާގެ ވަސް ދުވުމުން ތެދުވެއްޖެ

އެއް އަހަރު ވާންދެން ކޯމާއެއްގައި އޮތް ޗައިނާގެ ރައްޔިތަކަށް ފައިސާގެ ވަސް ދުވުމުން ދެލޯ ހުޅުވާލުމަށްފަހު ފައިސާގައި އަތްލަން މަސައްކަތް ކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ޒިއާއޯ ލީ ކޯމާއަށް ދިޔައީ މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން ވިޔަފާރި ކުރާނެގޮތަކާމެދު ހިޔާލު ހޯދުމަށް އިންޓަނެޓް ކެފޭއަކަށްވަދެ ނުނިދާ...

އޮންލައިންކޮށް ރައްޓެހިވި ކުއްޖާ މަރާލުމަށް އިނގެރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުކޮށްފި

އޮންލައިންކޮށް ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރާލުމަށް ޝޭން ކޮފޭ ކިޔާ މީހަކު އެމެރިކާއިން އިނގެރޭސިވިލާތައް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. ފަރްހާ ދައުލޫތު ކިޔާ މި އަންހެން ކުއްޖާގެ ގެއަށްވަދެ ޝޭން އޭނާއަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ 32000 މޭލުގެ ދިގު ދަތުރެއް ކުރުމަށްފަހުއެވެ. ޝޭން މިގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ އެދެމީހުން ވަކިވާން...

އުތުރު ކޮރެއާގައި އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިމް ޖޮން އުން ކިޔުން މަނާ ކޮށްފި

އުތުރު ކޮރެއާގައި ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އުފަންވާ ކުދިންނަށް "ކިމް ޖުން އުން" ކިޔުން އެގައުމުގެ ރައީސް ކިމް ޖޮން އުން މަނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ ޔޮންހަޕް ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނެފި އެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާގެ މީޑިއާ ބުނާގޮތުން އެގައުމުގައި މިހާރު ތިބި...

ޕާކިސްތާނުގައި އުފަންވި ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގާ 6 ފައި

އެއްމާބަނޑު ކުއްޖަކާއި އެކުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ބަލާބެލުމަށް ހަށިގަނޑުގައި 6 ފައި ހުންނަގޮތަށް ޕާކިސްތާނުގައި ކުއްޖަކު އުފަންވެއްޖެއެވެ. އުމަރު ފާރޫގު ނަމަކަށް ކިޔާ މި ކުއްޖާ އުފަންވުމުން މައިންބަފައިންނަށް ސިހުމެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އުފަންވި އިރު ކުއްޖާ މިގޮތަށް އޮތީ ކީއްވެކަން ތަފްސީލު ކޮށްދީފައެވެ. ޑޮކްޓަރުން...

ކުއްލި ކުއްލިއަށް ނިދޭތީ ކަޒަކިސްތާނުގެ އަވަށަކުން މީހުން ހުސްކުރަނީ

ކަޒަކިސްތާނުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ކަލާޗީ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ނިދާ ބަލި ޖެހޭތީ އެ އަވަށުން މީހުން ހުސްކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް ރަޝީޔާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ އަވަށުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މި ބަލި ޖެހޭތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވަނީ...

ފިރިހެނެއްގެ މޭމަތީގައި މޫނެއް އުފައްދަނީ

ފިރިހެނެއްގެ މޭމަތީގައި ބާސްކެޓު ބޯޅައަކާއި އެއްވަރު މޫނެއް އުފެއްދުމަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. ޔަން ޖިއަންބިން ނަމަކަށް ކިޔާ މި މީހާއަކީ ކަރަންޓު ޖެހުމުގެ ސަބަބުން މޫނު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވެފައިވާ މީހެކެވެ. ޑޮކްޓަރުން ޔަންގެ މޭމަތީގައި އިތުރު މޫނެއް ހަދަން ނިންމާފައި ވަނީ...

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވި އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންގެ ވާހަކައަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ…

އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން ކަމުގައިވާ ސަމަންތާ އާއި އަނައިސް އަށް އެއީ އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންކަން އެނގިފައިވަނީ ސޯސަލް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށެވެ. ސައުތު ކޮރެޔާއަށް އުފަން މި ދެ އަންހެން ކުދިންވެސް ވަނީ ވިހެއުމަށްފަހު އެޑޮޕްޝަންއަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ. ސަމަންތާ އެމެރިކާގެ އާއިލާއެއްގެ ގާތުގައި އުޅެ ބޮޑުވެފައި ވާއިރު، އަނައިސް ދިރިއުޅުނީ...

އިންސާނުންގެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރުމަށް އިންސާނުންނާ ވައްތަރު ރޮބަޓް !

އިންސާނުންގެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރެވޭ، އިންސާނުންނާ ވައްތަރު ރޮބޮޓްތައް ޖަޕާނުގައި އުފައްދަމުން އެބަދެއެވެ. މިމަހު ޓޯކިޔޯގައި އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވަނީ ޕްރޮފެސާ ހިރޯޝީ އިޝިގުރޯ އުފައްދާފައިވާ އެންޑްރޮއިޑް އަސުނާ ނަމަކަށް ކިޔާ ރޮބޮޓަށެވެ. ޓޯކިޔޯގައި ބާއްވާ ޑިޒައިނަރުންގެ ހަފްތާގައި ދައްކާލެވުނު މި ރޮބޮޓަކީ ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި އިތުރަށް ތަރައްގީވެ ދުނިޔޭގެ...

އަންހެނެއްގެ ގާތު ފޯނު ނިވާލަން އެދުމުން ފިރިހެނެއްގެ މޫނަށް ކަރުނަގޭސް ޖަހައިފި

މީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހޮލީވުޑްގެ ޓީސީއެލް ޗައިނީސް ތިއޭޓަރުގައި ހިނގި ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ. ފިލްމު ފަށައިގެން ފަސް މިނެޓް ދިޔަ އިރުވެސް އަންހެނަކު އިންކަމަށްވަނީ ފޯނު ދިއްލައިގެން ފޯނާ ކުޅޭށެވެ. ފޯނު ދިއްލައިގެން އިނުމުން ފޯނު ނިވާލުމަށް ފަހަތުގައި...

ދެ ލޯބިވެރިން ވަކި ވުމުގެ ގޮތުން ކައިވެނީގެ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ޗައިނާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ ދޮއުދޮއު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާއި ވަކިވުމުގެ ގޮތުން ކައިވެނީގެ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ދޮއުދޮއު ބުނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާ ބައްދަލު ވުމުން މުޅި އުމުރު އޭނައާއި އެކުގައި ހޭދަ ކުރެވޭނެކަމަށް ހީކުރެވުނު ކަމަށެވެ.  ނަމަވެސް އޭނާގެ އެހެން އަނންބެއް ހުންނަކަން އެނގުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ކަމަށް...
-ads by cocacola-