facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއަށް 144 ހެޔޮބަސް ލިޔުމަށް ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި

ކޯޓު އަމުރަކާއި ހިލާފުވެގެން ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއަށް 144 ހެޔޮބަސް ލިޔުމަށް އެމެރިކާގެ ހަވާއީގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ޑެރެން ޔޯންގްގެ މައްޗަށް މި އަމުރު ކޮށްފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިހުރި އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއަށް 144 ފަހަރު ގުޅުމުގެ އިތުރުން ގޮތްނެތް މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވުމުންނެވެ. މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު...

އެމެރިކާގައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ކާރު ދުއްވި 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމުގައިވާ އޮހާއިއޯގައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ކާރު ދުއްވި 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގައި ބަންދު ކޮށްފި އެވެ. ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އެ ކުޑަކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގަޑިއަކު 100 މޭލަށްވުރެ ބާރަށް ކާރު ދުއްވުމުން އެ ކުއްޖާ ހުއްޓުވުމަށް...

ޖަލަށް ނުދާން ދެއްކި އުޒުރަކީ މާ ފަލަވުން

އެމެރިކާގައި ޖަލު ހުކުމެއް އައި މީހަކު މާ ފަލަކަމަށް ބުނެ ޢޭނަ ޖަލަށް ގެންދިޔުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އޭނަގެ ލޯޔަރު ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކޮށްފިއެވެ. ކޯޓަށް ލޯޔަރު ކާޓިސް ފަލްގެޓަރ ހުށައެޅި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ސްޓެފެން ޑޮނާލްޑްސަން ސީނިޔަރ ގެ ފަސް ފޫޓު...
video

ރާމާ މަކުނުތަކެއް ގްރޫޕް ހަދާފައިގޮސް ޕިކަޕެއް ލޫޓުވާލައިފި

އަލްޖީރިއާ ނުވަތަ އަރަބި ބަހުން ނަމަ އަލް ޖަޒާއިރު ގައި އިއްޔެ ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ރާމާމަކުނު ތަކެއް ގްރޫޕް ހަދާފައި ގޮސް ޕިކަޕެއް ލޫޓުވާލައިފި އެވެ. އެ ޕިކަޕަކީ މޭވާ އަރުވާ ބަރުކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެކެވެ. އިއްޔެ މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އަލްޖީރިއާގެ އިރުމަތީގެ ދެ އަވަށް ކަމުގައިވާ...

މިސޮރު ބުނަނީ އޭނާ އައީ 2048 އިން ކަމަށް – އަންނަ އަހަރު އޭލިއަނުން ދުނިޔެ އަންނާނެ ކަމަށް

އެމެރިކާގެ ހުޅަނގުގެ އަވަށެއް ކަމުގައިވާ ކެސްޕަރ ޓައުންގެ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު، އޭނާ އަކީ 2048 ވަނަ އަހަރުން އައި މީހެއް ކަމަށާއި 2018 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއަށް އޭލިއަނުން އަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ބްރިޔަންޓް ޖޯންސަން ނަމަކަށްކިޔާ އެމީހާ ބުނެފައިވަނީ...

ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ގޮސް ޕްލާސްޓިކު ސާޖަރީ ހަދައިގެން މި ތިން ކަނބަލުންނަށް ފުރޭ ގޮތެއް ނުވި !

ޗައިނާގެ ތިން ކަނބަލަކު ޗުއްޓީއަކަށް ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ގޮސް ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ހަދައިގެން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން އުޅުނުނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ފުރޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯ ޗައިނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލް ވެފައިވާއިރު މި ތިން ކަނބަލުންނަށް ދިމާވި ގޮތުގެ ވާހަކަ ފެންމަތިވެފައިވަނީ މާ...

ގަސްތުގައި ހިންޏެއް މަރާލި ސައުދީ މީހެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ސައުދީގައި މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ގަސްތުގައި ހިންޏެއް މަރާލި މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާފައިވަނިކޮށް އެ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބާއްވައިފި އެވެ. އެ މައްސަލައ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސައުދީ ރައްޔިތެކެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ އެ މައްސަލައިގާ ބުނެފައިވަނީ މައްސަލައިގާ ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ވަނީ ގަސްތުގައި ހިންޏަކަށް...

ރަނގަޅު ނަސީބެއް ހޯދުމަށް ފޫކޮޅު ގޮއްވާލައިފި

ރައްޓެހިންގެ ބަހަށް ހެއްލި ރަނގަޅު ނަސީބެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކައިވެނި ކުރަން އޮތް ދުވަހު އަމިއްލަ ފޫކޮޅު ގޮއްވާލައިފިއެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ޗައިނާގެ އަވަށެއްކަމުގައިވާ ގުއަންޒޯގައެވެ. ކައިވެނި ކުރަން އޮންނަ ދުވަހު ކައިވެނި ކުރާ ފިރިހެން މީހާއަށް އެކި ކަހަލަ ލަނޑު ދިނުމަކީ ޗައިނާގައި އާންމު ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅު...

ބަޔަކު ޖާނުންފިދާވެގެން ބޮޑު ބިޔަ ހަރުފައެއް ހިފައި، ކައްކައިގެން ކާލައިފި

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ސުމަޓުރާގެ ބަޓަންގް ގަންސަލް އަވަށުގައި މީހަކަށް ހަމަލާދިން 25.6 ފޫޓުގެ ދިގު ހަރުފައެއް މަރާލުމަށްފަހު ކައްކާލައިގެން އެއަވަށުގެ ރައްޔިތުން ކާލައިފިއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެއަވަށުގެ ދަނޑެއްގައި ފޯރިމަރަމުން ދިޔަ ސެކިޔުރިޓީ ގާޑަކަށް މި ޕައިތަން ފެނިގެން އެއަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރުމުންނެވެ. 37 އަހަރުގެ ރޮބަޓް ނަބަބަން އެ...

މިސްރުގައި ލޯބިވެރިޔާ އާއި ބައްދަލުކުރާން މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ދިޔަ ފިރިހެނަކު ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކޮށްފި

މިސްރުގައި ލޯބިވެރިޔާ އާއި ބައްދަލުކުރާން މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ދިޔަ ފިރިހެނަކު ހިފަހައްޓައި އޭނާ ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ. އަހުމަދު ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ޒުވާނާ އަކީ ފިރިހެނެއްކަން ޝައްކު ވީ އޭނާ ހިނގި ގޮތުންނާއި އަރާފައިހުރި ބޫޓުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ހިފަހައްޓައި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރި...
-ads by cocacola-