facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ރާމާ މަކުނެއްގެ ރަތް ފޫކޮޅުފެނި އަންހެނަކު ހީކުރީ ޓްރެފިކް ލައިޓް ކަމަށް – ދެން ވީ އެކްސިޑެންޓް

ޗައިނާގެ ކުއިޗޯ ޕްރޮވިންސްގައި އިއްޔެ ތަފާތު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ޓްރެފިކް ލައިޓެއްގެ މަތީގައި އިން ރާމާ މަކުނެއްގެ ފޫކޮޅު ފެނި އެއީ ދިލިފައިވާ "ރަތް ލައިޓް" ކަމަށް ހީކޮށް އަންހެނަކު ކާރު މަޑުކޮށްލި ވަގުތު ފަހަތުން އައި ކާރު، މަޑުކުރި ކާރުގައި ޖެހިގެންނެވެ. އެ...

އުޅެއުޅެވެސް ބަރުދަން ލުއިނުވެގެން ތިއުޅެނީ މިހެންވެ.

' ބަރުދަން ލުއިކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން، އެކަމަކުވެސް ވާގޮތެއް ނުވޭ؟ ' ތިޔަ ކުރެވޭ އިހްސާސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ހިކެން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ނު ހިކެނީ ދޯއެވެ. މީހުންގެ ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ފާއިތުވި ވިހި އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޑރ. މެލީނާ ސީއެންއެންގައި...

ފިރިޔަކުު އެދޭނަމަ ޖިންސު ނުލުމަށް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރަކު އެދިއްޖެ

ކައިވެނިކުރަން ބައިވެރިޔަކު ބޭނުންވާ އަންހެނުން ޖީންސް ނުލުމަށް އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރަކު އެދިއްޖެ އެވެ. ކިޔަވާ ކުދިންތަކަކާއި ވާހަކަދައްކަމުން އިންޑިޔާގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް މިނިސްޓަރ ސައްތްޔަޕަލް ސިންހް ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް ފިރިހެނަކު ޖީންސް ލައިގެން ކައިވެނީގެ މާލަމަށް އަންނަ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުން ނުވާނެކަމަށެވެ. ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންނަމަ އުތުރު...

މީހުންނަށް ފޮނި ދައްކަން އުޅުމުގައި މިސޮރު ނިމިދިޔަ ގޮތުގެ ވީޑިއޯ !

ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަ، އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޒުވާނާ ޗައިނާގައި މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ ބިރު ކުޑަ މީހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އުސް ތަންތަނަށް އަރައި އެތަންތާނގައި ހުރެ ވީޑިއޯ ލައިވް ކުރެ އެވެ. އަދި ސެލްފީ ނަގާ ހަދަ އެވެ. ޗައިނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ވެއިބޯގައި މީނާގެ ދެ...

ހަނދާންނެތި ކޯޕައިލަޓްގެ ލައިންސަންސް ނުގެނެވޭކަމަށް ބުނުމުން ފްލައިޓެއް ހިފަހައްޓައިފި

އޮމާން އިން އިންޑިއާއަށް ދިޔަ އޮމާން އެއާގެ ފްލައިޓެއްގެ ކޯ ޕައިލަޓް އަތުގައި ލައިސަންސް ނެތުމުން އެ ފްލައިޓް އިންޑިއާއިން ފުރިއަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. "ރޭންޑަމް އިންސްޕެކްޝަން" އެއްގައި، ކޯޕައިލަޓްގެ އަތުގައި ލައިސަންސް ނެތުމުން ފްލައިޓް ހުއްޓުވާފައިވާއިރު...

ސައިކަލު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ފިނިމޫސުމަށް ހާއްސަ ޖެކެޓެއް ޗައިނާއިން އުފައްދައިފި

ސައިކަލު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ފިނިމޫސުމަށް ހާއްސަ ޖެކެޓެއް ޗައިނާއިން އުފައްދާ، ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ. ކުރިމަތި އެއްކޮށް ކަވަރުވާގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ މި ޖެކެޓުގެ އަގަކީ ހަމަ އެންމެ 27 ޔުއާން އެވެ. ޑޮލަރުން ނަމަ އެއީ ފަސް ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓެވެ. ދިވެހި ރުފިޔާއިން ނަމަ އެއީ 84...

ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯއެއް ކުޅެން އުޅުނު މީހެއްގެ ބޯ އަވަނެއްގައި ތާށިވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯއެއް ކުޅެން އުޅުނު މީހެއްގެ ބޯ، މައިކްރޯވޭވް އަވަނެއްގައި ތާށިވެއްޖެ އެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނި އޭނާ ޕްރޭންކް ވީޑިއޯއެއް ކުޅުމަށް އަވަނެއްގެ ތެރެއަށް ބޯ ކޮށްޕާލުމަށްފަހު "ވޯލް ޕުޓީ" އޭނާގެ ބޮލުގެ ވަށައިގެން އެޅުމުންނެވެ. އެ "ޕުޓީ" ހިކުނީ އެމީހުން އުންމީދު ކުރި ވަރަށް ވުރެ...

އިންޑިއާގައި ކުށްވެރިވި ހިމާރުތަކެއް ޖަލަށް ލައިފި

އިންޑިޔާގެ އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގައި ކުއްވެރިވި ހިމާރުތަކެއް ހަތަރު ދުވަސްވަންދެން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފިއެވެ. މި އަށް ހިމާރު ކުއްވެރިވެފައިވަނީ އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގެ އުރާއީ އަވަށުގެ ޖަލުގެ ބޭރުގައި އިންދުމަށް ގެނެސްފައިހުރި އަގުބޮޑު ގަސްތަކެއް ކާލުމުންނެވެ. އުރާއީ ޖަލުގެ އޮފިޝަލެއް ބުނެފައިވާގޮތުގައި ހިމާރުތައް ޖަލަށް ލާންޖެހުނީ ގަސްތަކަށް ގެއްލުން ދީފާނެކަމަށް ބަލަައި ހިމާރުތަކުގެ...

އިންޑިއާ ރައްޔިތަކު އޭނާގެ ނަން “ރީގްރެޓް” އަށް ބަދަލުކޮށް ކާމިޔާބީ ހޯދައިފި

މިހާރު އުމުރުން 67 އަހަރުގެ މި މީހާއަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިން ދީފައިވާ ނަމަކީ "ސަތްޔަނާރާޔަނަ އައްޔަރު" އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ ނަން "ރީގްރެޓް އައްޔަރު"އަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ރީގްރެޓ އައްޔަރު އޭނާގެ ނަން ބަދަލުކުރި ގޮތާއި އެކަން ކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު...

މިލްކުވެރިއަކު ނެތް ބިމެއްގެ ރަސްކަން، އިންޑިއާ ރައްޔިތަކު އިއުލާނު ކޮށްފި

ސޫދާނާއި މިސްރާއި ދެމެދު އޮތް، އެއްވެސް ގައުމަކުން ބަލައިގެންފައިނެތް 800 އަކަ މޭލުގެ ޝަހަރަކަށް އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތަކު ދަތުރުކޮށް އެ ޝަހަރުގައި އޭނަގެ ރަސްކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ބިރ ތަވިލްގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މި ޝަހަރުގައި ސުޔޭޝް ޑިކްސިޓް ރަސްކަން އިއުލާނުކޮށް އޭނަގެ ގައުމަށް ކިންގްޑަމް އޮފް ދިކްސިތްގެ ނަމުން...
-ads by cocacola-