facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ފަސް މީހަކު ސީރިއަސް ހާލުގައި

މާލޭގައި ހަ ސައިކަލާއި ޕިކަޕެއްގެ އިތުރުން ކާރަކާއި ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ މިއަދު ހަވީރު 5:35 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް...

ޑިމޮކްރަސީގެ ބޭނުން ހިފަންވީ ގައުމުގެ ދުވެލި ހަލުވި ކުރުމަށް: މަސީހު

ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ ޑިމޮކްރަސީގެ ބޭނުން ހިފަންވީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި، އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިދސާދީ ދުވެލި ހަލުވި ކުރުމަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްވި ހިތާބުގައި ވިދާޅުވީ ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުއުގެ ރޮނގުން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ޑިމޮކްރަސީގެ...

ޕީޕީއެމުން އޯކޭ ނުވުމުން ރީކޯ މޫސަ އެމްޑީއޭއަށް !

މިއަދު އެމްޑީޕީން ވަކި ކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ޕީޕީއެމަށް ދާނެ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވަނިކޮށް އެކަމާ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދެކޮޅު ހެއްދެވުމުން ރީކޯ މޫސަ އެމްޑީއޭއާ ގުޅެން ތައްޔާރު...

މިނިސްޓަރު އަދީބުގެ ސައިކަލު ނަމްބަރު ބޯޑު އޮތީ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި: ފުލުހުން

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރަށް 1 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 2014 ނޮވެމްބަރު 8 ވަނަ ދުވަހު ބަޔަކު މީހުން މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު ދުއްވި ސައިކަލުގެ ކުރީ ނަންބޯޑު އޮތީ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި ކަމަށް...

ދެ ބާވަތެއްގެ އާފަލާމެދު ސަމާލުވުމަށް ފުޑް އެލާޓް ނެރެފި

ލިސްޓިރިއޯސިސް ޖައްސާ ޖަރާސީމު 'ލިސްޓީރިއާ މޮނޯސައިޓޯޖެންސް' ކެލިފޯރނިޔާގެ ބިޑާޓް ބްރޯސް އޮފް ބޭކަރސްފީލްޑު ކުންފުނިން ސަޕްލައި ކުރާ 'ގްރެނީ ސްމިތް' އަދި 'ގެލާ' ބާވަތުގެ އާފަލުން ފެނުމާ ގުޅިގެން އެ ދެ ބާވަތު އާފަލާއި އަދި އެ ބާވަތުގެ އާފަލު ބޭނުންކޮށްގެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކެރަމަލް އާފަލާ މެދު...

ލ. ގަމުގައި ޑޮކްޓަރަކު ތިން ބިދޭސީއަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރަކު އެ ރަށުގައި އުޅޭ ތިން ބިދޭސީއަކަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދީޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މި ތިން މީހުންނަށް ވަނީ އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައެވެ. އެ ތިން މީހުންނަށް ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.ވަޅިން ހަމަލާދީފައިވަނީ...

ޗައިނާއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ސިލްކް ރޫޓުގެ ވާހަދަ ދެއްކިކަން ރަސްމީ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޗައިނާގެ ރައީސް އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މެރިޓައިމް ސިލްކް ރޫޓާއި ބެހޭ ވާހަކަ ހިމެނޭކަން އާންމުކޮށް ލިބެން ހުރި ރަސްމީ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އެބަހުރި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިހެން ވިދާޅުވީ މިމަހު 5 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި...

ހިތާނީ ކެއުމަކުން 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކާނާ ވިހަވެ އެތައް ބަޔަކު އެޑްމިޓް ކޮށްފި

ލ.މާބައިދޫގައި ހިތާނުކޮށްގެން އުޅޭ ގެއެއްގައި ކުރިއަށްދިޔަ  ކެއުމަކަށް އިންސާފުކުރި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކާނާ ވިހަވެ އެތައް ބަޔަކު އެރަށު ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފި އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލީ ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އެކަން ހިނގީ އެރަށުގައި ހިތާނުކޮށްގެން އުޅޭ...

މިފްކޯއަށް ލިބެންޖެހޭ މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު އެހެން އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރެވިއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ސަތޭކަ އިންސައްތަ ހިއްސާވާ މަސް ކުންފުނި މިފްކޯ އަށް ލިބެން ޖެހޭ އެއް މިލިޔަން ޑޮލަރު ނުބައި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.މިކަން ވަނީ ވަނީ ފުލުހުން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެފަދަ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅީފައިވާ ކަމަށާއި، ތަފްސީލް ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން...
-ads by cocacola-