facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ ކިޔާފައިވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކަކާއެކު !

މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި އިއްޔެ ހާމަކުރީއްސުރެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ހުތުބާފައިވާ ބައެއް ކަންކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. ހުތުބާގެ މައުލޫ އަކީ "ޙާކިމާ (ވެރިމީހާ) އަކީ ނިއުމަތެއް" ކަމުގައިވާއިރު ހުތުބާގައިވާ ބައެއް ހަދީސްތަކުގެ މާނައާއި ބައެއް އިތުރު ތަފްސީލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދީނީ އިލްމުވެރިންވެސް...

ތަހުގީގަކަށް ތިން މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އދ.މާމިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ހުޅުދޫ، ވައްތީނިމާގެ، ޢަބްދުﷲ ޢައުފް (26އ) އާއި އދ.މާމިގިލި، ސަނީސައިޑް، މުޙައްމަދު އަޝްފާޤް (27އ) އަދި ގދ.ގައްދޫ،...

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް !

ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް ޙާއްސަ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބާތްތައް ފާހަގަ ކުރުން މުސްލިމުންގެ މެދުގައި މިވަނީ މިއަދު އާދައަކަށް ވެފައެވެ. ފަހު ޒަމާނުގައި މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާނެ ކަމަށް، ކައު އިތުރު ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ސ.އ.ވ) ވަނީ ހަދީޝް ކުރައްވާފައެވެ. އާއަހަރާއި، އުފަންދުވަހާއި، ވެލަންޓައިންސް ޑޭ ނުވަތަ ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހުގެ އިތުރުން "ކްރިސްމަސް...

މޮނާޒާ ނައީމް އާއި އިތުރު މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެދެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. "މި އަމުރާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ.މާލެ، މ.ވެލިދޫގެ، މުޙައްމަދު ނަޢީމް (64އ) އާއި ސ.މަރަދޫފޭދޫ، ނަސީމީގެ،...

ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭރުގެ އަސްކަރީ އެހީއަށް އެދިފައިނުވާނެ: ޑިފެންސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާގުޅިގެން، އެއްވެސް އިރެއްގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭރުގެ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާ ކަމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި އެވެ. އެ ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޭރުގެ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން...

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ދެމީހަކު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެދެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ. މި އަމުރާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ދ.މީދޫ، ބީޗްހައުސް، މުޙައްމަދު އަޝްރަފް  (36އ) އާއި ގދ.ފިޔޯރީ،...

ރާއްޖެ ޓީވީ އަލުން ފަށައިފި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުއްޓާލި ރާއްޖެ ޓީވީ އަލުން ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީ އަލުން ފަށާފައިވާއިރު އެ ޓީވީން މިއަދު ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީމިހާރު ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީގެ އާންމު ކޮންޓެންޓް، ފެބްރުއަރީ 11، 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 07:00ގައި އަލުން...

ނައިބު ރައީސް، ހެޕިނަސް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު "ގްލޯބަލް ޑައިލޮގް ފޮރ ހެޕިނެސް ސަމިޓް" ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މިސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް ގެ ސަރުކާރުން ދަޢުވަތު ދެއްވައިގެންނެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރައްވާފައިވާގޮތުގައި މި ސަމިޓްގައި ހިމެނުނު މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށްއޮތް ޖީލުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކަށް...

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކޮންޓެންޓް ހާމަކުރާނަމަ އިންޒާރަކާނުލާ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޑިފެންސް

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ މަޢުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމެއްނެތި ފިޔަވަޅު އަޅަމުންގެންދާނެކަމުގައި ޑިފެންސސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ދެންމެ ނެރުނު ނުސްބަޔާނެއްގައި އެވެ. އެ ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 253 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު...

ބޭރު ސިފައިން ރާއްޖެ އަރާކަށް ނޭދެން، އެއީ ބައެއްގެ އަމިއްލަ ވިސްނުން: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާއަކުން ރާއްޖެ އަރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީންނާއި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގާސިމް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ ލޮބުވެތި ދިވެހި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާ، އިސްތިގްލާލް އާ، ސިޔާދަތު އެއްވެސް...
-ads by cocacola-