facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އިތުރު ހައްޖާޖީއަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އިތުރު ހައްޖާޖީއަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.ކިންގް ފައިސަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ ފަތިހު ނިޔާވީ ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކަނޑުފިނިގޭ ޖަމީލާ މުހައްމަދު 51 އެވެ.  ޖަމީލާ ބަލިވެގެން މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން...
video

ބަންގި ވިދާޅުވިއިރު ބިލާލުގެ ފާނަށް ކީރިތިކުރެއްވުނީ ކީއްވެ

އެއީ އެބޭފުޅަކަށްޓަކައި މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތް ފަޚުރުވެރިވާ ވަރުގަދަ ޝަޚުސިއްޔަތެކެވެ. މައްކާގެ މުޝްރިކުންގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އިންތިހާގައި "އަހަދުން" "އަހަދުން" އޭ ވިދާޅުވެ ހިތްވަރު ދެއްކެވި މާތް ސަހާބީ ބިލާލުގެ ފާނެވެ. ކެތްތެރިކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ. އެއީ އަޅަމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ ސއވ ގެ މުއައްޒިންއެވެ. ރަސޫލާ އަވަހާރަވުމުން...

ޤުރްއާނީ ގަވާއިދުތައް: 10 – މާތް ﷲ އަށް ލޯބިވެވޭނީ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް...

މާތް ﷲ وَحِي ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  ((إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي)) سورة آل عمران 31 މާނައީ " ތިޔަބައިމީހުން ﷲ ދެކެ ލޯބިވާ ކަމުގައިވަނީނަމަ އަވަހަށް ތިމަންކަލޭގެފާނާ ތަބަޢަ ވާށެވެ! "  ދަންނައެވެ. މިއީ ކީރިތި ޤުރްއާން އެކަމަކަށްޓަކައި ބާވައިލެއްވި އެއް ސަބަބު ކަމުގައިވާ މާތް...

ކުފުރު އެއީ އެއް މިއްލަތެއް: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

ކުފުރު އެއީ އެއް މިއްލަތެއްކަމަށާއި މުސްލިމުންނާއިދެކޮޅަށް ހަތިޔާރު އުފުލަން ވެއްޖެއްޔާ އެބައިމީހުން އެއްގަލަކަށް އަރާނެކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ސްޓޫޑިއޯއިން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ލައިވްކޮށް ގެނެސްދިން 'އޮނަތިރީސް މިނެޓް' ގެ 45 ވަނަ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝައިޚް ސަމީރު ވިދާޅުވީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ...

މުސްލިމުންގެ ހަތުރުންނަކީ ކޮބާކަމާއި މިތުރުންނަކީ ކޮބާކަން އެނގެންޖެހޭ: ޝައިޚް ސަމީރު

ދުނިޔޭގައި މިއަދު މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުސީބާތްތައް ލައިގަތުމުގެ އެންމެބޮޑު އެއްސަބަބަކީ މުސްލިމުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ހަތުރުންނަކީ ކޮބާކަމާއި މިތުރުންނަކީ ކޮބާކަން ނޭނގުން ކަމަށާއި މިއީ މިއަދު ހުރިހާ މުސްލިމުން ދަސްކުރަން ވެއްޖެކަމެއްކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަންޓީވީ އިން ރޭ ފޮނުވި ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 383...

ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ

އިންސާނީ ފިތުރަތުގައި ދުނިޔަވީ އެކިއެކިކަންކަމުގެ ދަހިވެތިކަން ލައްވާފައިވާތީ ،ހަވާނަފްސު އެމީހެއްގެ މައްޗަށް  ގަދަވެގަންނަ ހިނދެއްގައި  ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ  މަޢުސޫމް ކުރަށްވާފައިވާ އިންސާނަކު  ފިޔަވައި ކޮންމެމީހަކަށްވެސް ފާފައެއް ކުރެވިދާނެއެވެ.ނަމަވެސް އެކަން އިޙްސާސްކުރެވުމާއި އެކު ދެރަވެ ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގެންފިނަމަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ  އެމީހެއްގެ ފާފަފުއްސަވާނޭކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެތްނެތެވެ. އަދި...

ހުރިހާ ބާޠިލު ފިކުރުތަކެއްގެ ފަހަތުގައިވަނީ ދޮގާއި ހީލަތް: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ފެތުރޭ ހުރިހާ ބާޠިލު ފިކުރުތަކެއްގެ ފަހަތުގައިވަނީ ދޮގާއި، މަކަރާއި ހީލަތްކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަންޓީވީ އިން ރޭ ފޮނުވި 'ޢިލްމީ ޚަޒާނާ' ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝައިޚް ސަމީރު ވިދާޅުވީ ބޭރުފުށުން ތިމާގެ ދީންވެރިކަން ކިތަންމެ ރީތިކޮށް ދައްކައިގެން އުޅުނަސް...

ސިޔާސީ ގޮތުން ޙައްދު ފަހަނަ އަޅާ ދިޔުމުން ދީނަށް ކުރާ ގެއްލުންތަށް ބޮޑު: ދީނީ ޢިލްމުވެރިން

ސިޔާސީ ގޮތުން ރާއްޖެ ޙައްދު ފަހަނަ އަޅާ ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމްދީނަށާއި ދިވެހި މުޖުތަމައު އަށް ކުރާ ގެއްލުންތަށް ބޮޑު ކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ފާހަގަ ކުރައްވައިފިއެވެ. މިހިނގާ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ "ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޙާސިންތާ" ގެ ނިމުން ރޭ ބާއްވާފައިވާ އިރު، އެމަހާސިންތާގެ...

ޚާލިޤުވަންތަ އިލާހަކު ވޮޑިގެންވާކަމުގެ ހެކިތައް

ލިޔުނީ:ހަނީފް އޮލިވަރ މިކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް އާދައިގެ މިސާލެއް ގެނެވިދާނެއެވެ. މީހަކަށް ނުފެންނަ ތާނގައި ކޮށްފައި ހުންނަ ބައެއް ކަހަލަ ޖިނާއީ ކުށްތައް ކުރި މީހާ ނުވަތަ މީހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ޑީ.އެން.އޭ، ފައިތިލައިގެ ނިޝާން އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން ފަދަ ހެކިތައް ހުށަހަޅައެވެ. ބިންމަތީގައި ފައިތިލައިގެ ނިޝާންތައް ހުރުމުން އެތަނެއްގައި...

މޫނުބުރުގާއަޅާ އަންހެނުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއިދެކޮޅަށް ސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފި

މޫނުބުރުގާއަޅާ އަންހެނުން ސިވިލްސާވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެގޮތުން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިއަދު ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ސޮއެކުރައްވައި މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދީނުގައި އަންގަވާފަވާ ގޮތާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފުވާގޮތަށް ފޭރާން އަޅައިގެން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްފައި ތަންމިނަށް...
-ads by cocacola-