facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އެތައް ގާރީއެއްގެ ކިޔެވުން އެއް އެޕްލިކޭޝަނަކުން

ކޮންމެ މީހެއްވެސް ޤުރުއާނުގެ ރިކޯޑިންގ އަޑުއަހާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކިއެކި ޤާރީންގެ ކިޔެވުމުގެ އަޑު ވަކިވަކިން ހޯދުމަކީ އުނދަގޫވާނެ ކަމެކެވެ. މިއޮތީ އެކަމަށް އޮތް ހައްލެކެވެ. ‎މަޝްހޫރު ގުރުއާން އެޕްލިކޭޝަން “ގުރުއާން ސެންޓުރަލް” މެދުވެރިކޮށް 270 ގާރީންގެ ގުރުއާން އަޑު އަހާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ...
video

ބަންގި ވިދާޅުވިއިރު ބިލާލުގެ ފާނަށް ކީރިތިކުރެއްވުނީ ކީއްވެ

އެއީ އެބޭފުޅަކަށްޓަކައި މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތް ފަޚުރުވެރިވާ ވަރުގަދަ ޝަޚުސިއްޔަތެކެވެ. މައްކާގެ މުޝްރިކުންގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އިންތިހާގައި "އަހަދުން" "އަހަދުން" އޭ ވިދާޅުވެ ހިތްވަރު ދެއްކެވި މާތް ސަހާބީ ބިލާލުގެ ފާނެވެ. ކެތްތެރިކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ. އެއީ އަޅަމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ ސއވ ގެ މުއައްޒިންއެވެ. ރަސޫލާ އަވަހާރަވުމުން...

ކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރަކުން ކުރަން އޮތް އަޅުކަމަކީ ހައްޖެވެ. ނަމާދެއް ނޫނެވެ!

އެކާވީސް ވަނަ ގަރުނާ އަހަރުމެން ކުރިމަތިލިއިރު އަހަރުމެންގެ ހަޔާތްވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބުރަވެފައެވެ. ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ގިނަފަހަރު އެދުވަހަކު ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ނުވެސް ކުރެވެއެވެ. ހެނދުނު ހެނދުނާ ހޭލާގޮތަށް ދަންވަރުވަންދެން އެކި ކަންކަމުގަ އުޅުނަސް އެވެ. އަހަރުމެންގެ އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި މިހާ ބުރައިގައި...

ބަރުމާގައި މުސްލިމުންގެ ތާރީޚު (ދެވަނަ ބައި)

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ކުރީގެ ބައި .... ރުހެންޖާ މުސްލިމުން އަތުން ވަޒަންވެރިކަން ފޭރިގަތީ ކިހިނެތް؟ އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަފަދައިން އަރާކާންގެ މުސްލިމުންނަކީ ބަރުމާ ކިޔާ ދައުލަތެއް އުފަންވުމުގެ ކުރިން އެތައްސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރިންސުރެ އެތަނުގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭބައެކެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް އެމީހުންނަކީ މިޔަންމާގެ ސަރުކާރުން ބުނާފަދައިން އިނގިރޭސިންގެ އިސްތިޢުމާރަށް ފަހު...

ހޮނިހިރުދުވަހު ސުންނަތް ރޯދަހިފުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް

ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދުސަމީރު އިބްރާހީމް، ކަރަންކާގެ، ށ. ފޯކައިދޫالإمام ابن قدامة -رحمه الله –الإمام ابن قدامة رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ."އަހަރުމެންގެ އަޞްޙާބުން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ހަމައެކަނި ހޮނިހިރު ދުވަހު(ސުންނަތް) ރޯދަހިފުން މަކުރޫހަވެގެން ވެއެވެ.... މަކުރޫހަ ވާނީ އެދުވަސް އެކަނި ހިފާނަމައެވެ. ހޮނިހިރުދުވަހާއެކު އެހެން...

މުންކަރާތްތައް ޢާއްމުވިވަރަކަށް ހުޅަނގުގެ ތާޢީދު ލިބޭނެ: އައްޝައިޚް ޙަސަންމޫސާ

އެޤައުމެއްގައި މުންކަރާތްތައް ޢާއްމުވިވަރަކަށް ހުޅަނގުގެ ތާޢީދު ލިބޭނެކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ނައިބުރައީސް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާގެ ފޭސްބުކްޕޭޖުގައި މިއަދު ކުރެއްވި ސްޓޭޓަސްއެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުއްވުން އެދެނީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކާއި މުންކަރާތްތައް އިތުރުވުމަށްކަމަށެވެ. "އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުއްވުން އެދެނީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ފާޙިޝް...

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ފަތުވަދޭ އެންމެ މަތީ މަޖުލީގެ އިދާރާ މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.މި އިދާރާއަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނައި އިސްލާހެއްގެ ދަށުން، ފިގުހު އެކެޑެމީ އުވާލުމަށް ފަހު އުފެއްދި މަޖިލީހެކެވެ. އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ އެ...

ތިމާގެ އަމިއްލަ ކުށްތައް ހޯދާބެލުން މާ ހެޔޮކަން ބޮޑު: އައްޝައިޚް ޝަމްޢޫން

އެހެން މީހުންގެ ކުށްތައް ހޯދައި އެމީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްވުރެ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގައި ހުރި ކުށްތައް ހޯދައި ބެލުން މާ ހެޔޮކަން ބޮޑުކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ރޭ ލައިވްކޮށް ގެނެސްދިން 'އޮނަތިރީސްމިނެޓް' ގެ 46 ވަނަ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން...

ހުރިހާ ބާޠިލު ފިކުރުތަކެއްގެ ފަހަތުގައިވަނީ ދޮގާއި ހީލަތް: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ފެތުރޭ ހުރިހާ ބާޠިލު ފިކުރުތަކެއްގެ ފަހަތުގައިވަނީ ދޮގާއި، މަކަރާއި ހީލަތްކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަންޓީވީ އިން ރޭ ފޮނުވި 'ޢިލްމީ ޚަޒާނާ' ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝައިޚް ސަމީރު ވިދާޅުވީ ބޭރުފުށުން ތިމާގެ ދީންވެރިކަން ކިތަންމެ ރީތިކޮށް ދައްކައިގެން އުޅުނަސް...

ކުފުރު އެއީ އެއް މިއްލަތެއް: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

ކުފުރު އެއީ އެއް މިއްލަތެއްކަމަށާއި މުސްލިމުންނާއިދެކޮޅަށް ހަތިޔާރު އުފުލަން ވެއްޖެއްޔާ އެބައިމީހުން އެއްގަލަކަށް އަރާނެކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ސްޓޫޑިއޯއިން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ލައިވްކޮށް ގެނެސްދިން 'އޮނަތިރީސް މިނެޓް' ގެ 45 ވަނަ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝައިޚް ސަމީރު ވިދާޅުވީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ...
-ads by cocacola-