facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

މުސްލިމުންގެ ހަތުރުންނަކީ ކޮބާކަމާއި މިތުރުންނަކީ ކޮބާކަން އެނގެންޖެހޭ: ޝައިޚް ސަމީރު

ދުނިޔޭގައި މިއަދު މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުސީބާތްތައް ލައިގަތުމުގެ އެންމެބޮޑު އެއްސަބަބަކީ މުސްލިމުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ހަތުރުންނަކީ ކޮބާކަމާއި މިތުރުންނަކީ ކޮބާކަން ނޭނގުން ކަމަށާއި މިއީ މިއަދު ހުރިހާ މުސްލިމުން ދަސްކުރަން ވެއްޖެކަމެއްކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަންޓީވީ އިން ރޭ ފޮނުވި ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 383...

މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް ޙުކުމް ޖެހުން ﷲ ވަނީ ޙަރާމް ކުރައްވާފަ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް ޙުކުމް ޖެހުން ﷲ ވަނީ ޙަރާމް ކުރައްވާފައިކަމަށާއި އެކަމަކީ ﷲ ގެ ޛާތު ފުޅަށް ޚާއްޞަ ކަމެއްކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ސްޓޫޑިއޯއިން ރޭ ލައިވްކޮށް ގެނެސްދިން 'އޮނަތިރީސް މިނެޓް' ޕްރޮގްރާމުގައި 'ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖު'،...

ހަތަރު އިމާމުންގެ ޢަޤީދާ ދަރުސް ދެން އޮންނާނީ ގދ.ތިނަދޫގައި: ސަލަފް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން '4 އިމާމުންގެ ޢަޤީދާ' ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބޭއްވުމަށް ރާވާފައިވާ ދަރުސް ދެން އޮންނާނީ ގދ.ތިނަދޫގައިކަމަށް ސަލަފުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި އައްޑޫސިޓީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫރުލް އިސްލާމް ޖަމްޢިއްޔާ އާއިގުޅިގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިތަދޫގައި ބޭއްވި '4...

މި ނުވަ މީހުން ބައިސްކަލުގައި ހައްޖަށް ދިޔައީ އެ ޝަރަފު ހޯދާކަށް ނޫން!

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުން ނުވަ ޒުވާނަކު ހައްޖަށް ދިޔައީ ބައިސްކަލުގައި އެވެ. އެމީހުން މިހާރު މަދީނާއަށް ގޮސްފައިވާއިރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާއަށް ދިޔައީ ފަސް ގައުމެއް ހުރަސް ކޮށްފަ އެވެ.ބައިސްކަލުގަ ހައްޖަށް ދިޔަ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަބްދުލް ވާހިދު ބުނެފައިވަނީ މަގުސަދަކީ ބައިސްކަލުގައި 3،000 ކިލޯ މީޓާރު ދަތުރުކޮށް...

ހައްޖަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގަ ބަޔަކަށް ވަރުގަދަ ލަނޑެއް ދީފި

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ބަޔަކު ހައްޖަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން 1.5 ކްރޯޑު ރުޕީސް ނެގުމަށް ފަހު ފިލި މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަސްމަތު ގާދްރީ ނަމަކަށް ކިޔާ އެ މީހާ،  58 މީހެއްގެ އަތުން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގާފައިވެ...

އޮސްޓްރޭލިއާގަ ބުރުގާ މަނާ ކުރުވަން މެންބަރަކު ހިތުން ވަރަށް މޮޅު ކަމެއް ކޮށްފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޖިލީސް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ޕައުލިން ހެންސަން އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅުކަން ހާމަކޮށް އެ ގައުމުގައި ބުރުގާ މަނާ ކުރުވަން މަޖިލީސް ތެރޭގައި ވަރުގަދަ ޑްރާމާއެއް ކުޅެފި އެވެ.ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި އިއްޔެ އޭނާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ދިޔައީ މޫނު ބުރާ އަޅައިގެންނެވެ. އަދި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަން ޖެހުމުން...

ކޮޕީކުރަންޖެހޭ ހަމައެކަނި ޝަޚްސިއްޔަތަކީ މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް: ޝައިޚް ސަމީރު

ވަކި މީހަކު އުޅޭގޮތް ނުވަތަ ވަކި މީހަކު ހެދުން އަޅާގޮތް ނުވަތަ ވަކި މީހަކު އަޅާ ވަކިވައްތަރެއްގެ ތާކިހަލެއް އަޅައިގެން އެމީހަކު ކޮޕީ ކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށާއި ޝަޚްސިއްޔަތެއްގޮތަށް ކޮޕީކުރަންޖެހޭ ހަމައެކަނި ޝަޚްސިއްޔަތަކީ މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުންގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު...

އައްޝައިޚް އަބޫ ޒައިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އިސްލާމީ ޢަޤީދާއިން ޑޮކްޓަރީކަން ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ އައްޝައިޚް އަބޫ ޒަޢިދު ބިން މުޙައްމަދު ބިން މުޙައްމަދު ޤަބިއްޔު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަޢުވަތަކަށް ރާއްޖެވަޑައިގެންނެވި އައްޝައިޚް އަބޫ ޒައިދު ގެ ދީނީ ފޯރަމްތަކުގެ އިތުރުން ބައެއް ދަރުސްތައް މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް...

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާ މީހުން ކަނޑުމަގުން ހައްޖަށް ގެންދަން ފަށަނީ!

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންޑިއާގެ ހައްޖާޖީން ކަނޑުމަގުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ގެންދިއުމަށް ރަސްމީކޮށް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.މީގެ ކުރިން ކަނޑުމަގުން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު އިންޑިއާއިން އެކަން ހުއްޓާލިތާ މިހާރު 22 އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އަލުން ކަނޑުމަގުން...

އެއްދުވަހާ 31 ހައްޖާޖީން މަރުވެއްޖެ، މަރުވި ސަބަބެއް ނޭނގެ!

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މާތް ވެގެންވާ މައްކާގައި މިވަގުތު ތިބި 31 ހައްޖާޖީއަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.ސައުދީ ޕްރެސް އެޖެންސީން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ހައްޖާޖީންނެވެ. އެކަމަކު އެމީހުން މަރުވީ ކޮންތާކު ކަމެއް ކީއްވެ ކަމެއް ކަމާ...
-ads by cocacola-