facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އުފަންވުމުން… 12 ވަނަ ބައި

އައިމަންގެ މިބަސްކޮޅު އިވުމާއެކު އާޝޯހުވެ ހުރެ ނާއިލާއަށް އަނެއްކާވެސް "ކީކޭ؟" ހެއްޔޭ އަހާލެވުނެވެ." މިބުނީ ވަރަށް އުފާވެރި އުފަންދުވަހަކަށް އެދެމޭ... ބާއްޖަވެރި ހަޔާތަކަށް ވެސް އެދެމޭ " ލޯބިން ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކަށްފަހު އޭނާ ބޭވަފާތެރިވުމުން، އައިމަން އެކަމުގެ ހިތާމާގައި އެތައް ދުވަސްތަކެއް ވޭތުކުރުމަށްފަހުގައި ވެސް، ނާއިލާގެ އުފަންދުވަސް ހަނދާން...

ކާމިޔާބީގެ ސިއްރު: މަންމަ

ނަސީމާ އަކީ ނިކަމެއްޗެކެވެ. ހަގު އުމުރެއްގައި ކުރި އަލަތު ކައިވެންޏަކަށް ދަރިއަކު ލިބި ދަރިފުޅަށް އެއް އަހަރުވެސް ނުވަނިން ނަސީމާގެ ފިރިމީހާ ވަނީ ކެންސަރު ބަލީގައި މިދުނިޔެއާއި އަލްވަދާއު ކިޔާފައެވެ. ނަސީމާއަކީ އާއިލާއެއްނެތް ޔަތީމަކަށް ވެފައި ނަސީމާގެ ފިރިމީހާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނުލިބޭތީ ނަސީމާގެ...

އުފަންވުމުން… 7 ވަނަ ބައި

ރަށުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށުގައި ނާއިލާއި ހާމިދު ތިބީ ގަބުވެ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. އެ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ދާދި ދެންމެއަކު ހިނގާ ދިޔަ ހާދިސާ އަދިވެސް ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫވެފައި ތިބި ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މޫނު މަތިން އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ފެންނަމުންދާއިރު، އަދި ދާތިކި ތަކުން...

ކުރުވާހަކަ : އޮއެ

ޝިފާން މޯޅިއަކަށް ދެމިލިއިރު އެމަންޒަރު ބަލަންވެސް ސިޔާދާ އިނީ ހިނިތުންވެފައެވެ. އޭނާގެ ފަންދިގު އިސްތަށިގަނޑުން ފެންހިއްކަން ޑްރެސިންގ ޓޭބަލްގެ ކައިރީގައި ހުރި އިރުވެސް އޭނާއަށް ބެލެނީ ޝިފާން އަށެވެ. އަލަތު ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ ފޮނި މީރުކަމާއި އެކު އެރޭ މާޒީގެ ތެރެއަށް އެދިޔައީއެވެ. އެހަނދާންތައް އައުވުމާއި...

ހަގީގީ ވާހަކަ: އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރި ނަރުހެއްގެ ވާހަކަ

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ކެސީ އެވެ. އުމުރަކީ 23 އަހަރެވެ. އަހަރެންނަކީ ނަރުހެކެވެ.  އަހަރެން ނަރުހަކަށް ވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހުނީ އުމުރުން 80 އަ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާއަކީ އަލްޒެއިމާ ކިޔާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްގެ ވޭން ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނަ މީހެކެވެ. މި ބައްޔަކީ މީހާގެ ހަނދާންތަށް...

ހިތް އެދޭވަރުން… 23 ވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... މިހާރަކަށް އައިސް ނަވީލް ކޮންމެދުވަހަކު ހެނދުނު ތެދުވެގެން ސައިބޯލައިގެން ކޮންމެވެސް ދާކަށް ދާން ފަށައިފިއެވެ. އޭނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެދަނީ ކޮންތަނަކަށް ކަމެއް އަދި ކުރަނީ ކީއްކަމެއް ވެސް އިނގޭ އެކަކުވެސް އެގެއަކު ނޫޅެއެވެ. ޒީޝާނަށް އެކަން ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަވެސް އިސްވެ ނަވީލް...

ކުރުވާހަކަ: ފެންވަރު

ހަމީދު ބެލްކަންޏަށް ނުކުތީ ކޮޓަރި ތެރޭގެ ހޫނު ކަމުން ސަލާމަތް ވުމަށާއި ލިބިފައިވާ ނުތަނަވަސް ކަމުން ހިތަށް ފިނިކަމެއް ލިބޭތޯއެވެ. އޭރު އޭނާ ހުރީ ދުނިޔެ މަތިންވެސް ފޫހިވެފައެވެ. ރުޅި ގަދަވެފައެވެ. ހަޔާތުގައި އެކި ދުވަހު ދައްކާނީ އެކި ކުލަ ކަމުގައި އޭނާއަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވުނީއެވެ. ބައެއްގެ...

ހިތް އެދޭވަރުން……. ފުރަތަމަ ބައި

ނޯޓު: މިއީ އަޅުގަނޑު އެހެން ސައިޓަކަށް 2015ގެ ކުރީކޮޅުގައި ލިޔަމުން ގޮސްފައިވާ ވާހަކަ އެކެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވި ސަބަބުތަކަކާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ނުނިމެނީސް ހުއްޓާލަން ޖެހިފައިވާތީ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިސައިޓުން މިވާހަކަ ނިމެންދެން ކިޔާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދު...

އުފަންވުމުން… 17 ވަނަ ބައި

ނާއިލަށް ގެއަށް ވަދެވުނު އިރު މައިގޭގައި ވަނީ ނިދާބޮކި ދިއްލާފައެވެ. ނާއިލަށް ގަބޫލު ކުރެވުނީ އޭނާ ގެއަށް ނައިސް ލަސްވުމުން، ގޭތެރެ ނިއްވާލުމަށްފަހު އަމްނާ ނިދީކަމަށެވެ. ފަނޑު އަލިކަމުގެ ތެރެއިން ހިނގާފައި ގޮސް ނާއިލް އައިސްއަލަމާރި ކައިރީގައި ހުއްޓި ދޮރުފަތް ހުޅުވާލިއެވެ. އެއަށްފަހު އައިސް ފެންފުޅިއެއް ނަގައި...

އުފަންވުމުން… 10 ވަނަ ބައި

މެންދުރުގެ ގަދަ ހޫނާއެކު، ބަނދަރުމަތީގައި ހެލިފެލިވެ އުޅޭ މީހުން ވަނީ ހިސާބަކަށް މަދުވެފައެވެ. ބަނދަރާ ދިމާލުގައި ހުރި ބިޔަ ކާނިގަހުގެ ހިޔަލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޖޯލިފަތީގައި މެދުއުމުރުގެ ދެ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބެވެ. ބައެއް ފަހަރު މަޑުމަޑުން ޖެހިލާ ވައިރޯޅީގެ ފިނިކަން، އެހިޔަލާއެކު އިޙުސާސް ކުރަމުންނެވެ.މެންދުރުވަނިކޮށް ތެދުވެގެން...
-ads by cocacola-