facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ވާހަކަ: މަ ހާދަ ލޯބި ވެއޭ – އަށްވަނަ ބައި

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... މާގިނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހުންނާކަށް ނައުޝާދު ގަސްތެއްނުކުރިއެވެ. އޭނާ ބޭނުން ވަނީ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރަން ދާށެވެ. އަހަރެން ވެސް ގޮވައިގެންނެވެ. އެއީ އަހަރެން ވެސް ބޭނުންވީ ގޮތެވެ. އަހަރެން އޭނާއާ އެކު ނުގޮސް މަޑުކޮށްފިނަމަ މި ކައިވެނީގެ މަޤުޞަދު ހާސިލެއް...

ހިތް އެދޭވަރުން…  25 ވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ޒީޝާން ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ނިކުތް އިރު އެފިހާރައިގެ ދޮރުމަތީގައި ދެވަންފުރައިގެ އަންހެނަކު ހުއްޓެވެ. ޒީޝާނު ފިހާރައިން ނިކުތް ވަގުތުން ފެށިގެން އެއަންހެންމީހާގެ ބެލުމުގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަކީ ޒީޝާނެވެ. ވުމާއެކު އޭނާގެ ބެލުމުން އެއްކިބާވުމަށްޓަކައި އޭނާ ދެފައިކުރިއަށް ބާރުލާފައި ގެއާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ''ކޮއްކޯ. މަޑުކޮށްލަ ދީފާނަށްތަ؟'' އަންހެންމީހާ...

ކުރުވާހަކަ: ފުލުސް އޮފިސަރު

ނަވީން ހުރީ ގޭގެ ބެލްކަނީގައެވެ. އަތުގައި އޮތް ސިނގެރެޓް އިރު އިރުކޮޅާ ދަމާލައި އޭނާ ދޫކޮށްލާ ދުންތައް ވައިގެ ތެރޭގައި އެކި ބައްޓަމަށް ފެތުރިގެން ގޮސް ގެއްލެއެވެ. ސިނގިރޭޓަކަށް ފަހު ސިނގެރޭޓެއް އޭނާ ހުލިކުރަމުން ގެންދިޔައީ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެފައި ހުރިވަރުންނެވެ. އޭނާއަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގެއެވެ. ކަންކުރަންވީ...

ހިތް އެދޭވަރުން – ފަސް ވަނަ ބައި

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ.... ޒީޝާން ފިހާރައަކުން ތަރުކާރީކޮޅެއް ގަނެގެން ގެއަށް އަންނަނިކޮށް ފަހަތުން މީހަކު ޒީ އޭ ކިޔާ ގޮވާލި އަޑުއިވުނެވެ. އޭނާ އެބުރި ފަހަތަށް ބަލާލިއެވެ. އެއީ އޭނާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަންނަ މީހެއް ވައްތަރު ޖަހައެވެ. އެމީހަކު ހުރީ ޒީޝާނާއި ހިސާބަކަށް ދުރުގައި ކަމުން އެއީ...

އުފަންވުމުން… 10 ވަނަ ބައި

މެންދުރުގެ ގަދަ ހޫނާއެކު، ބަނދަރުމަތީގައި ހެލިފެލިވެ އުޅޭ މީހުން ވަނީ ހިސާބަކަށް މަދުވެފައެވެ. ބަނދަރާ ދިމާލުގައި ހުރި ބިޔަ ކާނިގަހުގެ ހިޔަލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޖޯލިފަތީގައި މެދުއުމުރުގެ ދެ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބެވެ. ބައެއް ފަހަރު މަޑުމަޑުން ޖެހިލާ ވައިރޯޅީގެ ފިނިކަން، އެހިޔަލާއެކު އިޙުސާސް ކުރަމުންނެވެ.މެންދުރުވަނިކޮށް ތެދުވެގެން...

މެއިޑް

ކޮޓަރީގެ އެނދުމަތީގައި ހުރި ކަޅު ބޮޑުފޮއްޓަކަށް ޖަބީން އޭނާގެ ހެދުންތައް އަޅަމުން ދިޔައެވެ. ލޮލުން ފޭދެމުންދިޔަ ކަރުނަތައް އިރު އިރުކޮޅާ އޭނާ އަތުގެ ނުފުށުން ފޮހެލައެވެ. ފަހަރަކު އެއްޗެއް އޭނާ ފޮށީގައި ބާއްވަމުން ދިޔައީ ނުހަނު ތަރުތީބުންނެވެ. ހުރިހާއެއްޗެއް ފޮއްޓަށް އަޅައި ނިމުމުން އަލަމާރީގެ ތެރެއިން އޭނާ...

އޭނާ ހުރީ ނުތަނަވަސް ވެފައި، އެހެންކަމުން މާތް ﷲ އޭނާއަށް އުފާވެރި ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްކެވި

މިއީ ލެބަނާންގެ މުސްލިމު އަޚަކަށް ދިމާވި ހަޤީޤީ ހާދިސާއެކެވެ. އުފަން ވީއްސުރެ ފެށިގެން ޒުވާން އުމުރާއި ޖެހެންދެންވެސް އޭނާ އައީ 'އެގްޒިމާ' ކިޔާ ބައްޔެއް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންނެވެ. އެގްޒިމާ އަކީ ހަމަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިބަލީގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު ކުރަކިވެ، ގައިގެ އެކި ތަންތަން ކަހާ، ފާރުވާ ގޮތް...

ހިތް އެދޭވަރުން…. 16 ވަނަ ބައި

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ...... ''މާފަތިހަކާއި ހޭލައިގެން ކަލޭމެން ތިގަންނަނީ ކޮން ސަކަރާތެއް ހެއްޔެވެ؟'' ސިޓިންރޫމުގައި މާއަޑުގަދަވެގެން ކޮޓަރީގައި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ނީދެވިގެން އައިސް ސިޓިންރޫމަށް ބޯދިއްކޮށްލަމުން ބޮޑުދައިތަ ގޮވާލިއެވެ. ''މިއީ ފަތިސްނަމާދު ވަޤުތު. ނަމާދު ނުކޮށް ތިގަންނަނީ ކޮންސަކަރާތެއްތަ؟'' ސިޓިންރޫމުގައި ދިއްލާފައިވާ ބޮކީގެ ފަޑުއަލިކަމުގެ ތެރެއިން އެމީހުންނާއި ދިމާއަށް...

ކުރުވާހަކަ: ޝަކުވާ

އާސަހަރާގެ ތެރޭގައި މީހުން ފުރިބާރުވެފައި އޮތެވެ. މާލޭގެ ޤަދަރުވެރިއާއިލާއެއްގެ ޅީދަރިއަކު މަރުވީއެވެ. ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ މީހުންނާއި ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުން މޫނުދެކެން އައެވެ. އެހުރިހާއެންމެންވެސް ސަމީރަށް ހަމްދަރުދީގެ ބަހެއް ބުނެލުމުގެ ބަދަލުގައި ތައުޒިޔާއާއި ހަމްދަރުދީ ފާޅުކުރަނީ ނިޔާޒަށެވެ. ސަމީރުގެ ދަނބިދަރިފުޅަށެވެ. ވާނީ އެހެންތާއެވެ. ސަމީރަކީ ރަށްފުށުގެ ދެރަ...

ވާހަކަ: މަ ހާދަ ލޯބި ވެއޭ – ދިހަވަނަ ބައި

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އަތިރިމައްޗަށް ދާން ބޭނުން ކަމަށް ނައުޝީން އޮތީ މާ ކުރިން ބުނެފައެވެ. އަސުރުން އިރު ތިރިވެ، ހިޔާޖެހުމުން އެންމެން އެކުގައި ހިނގާފައި ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށަށް ނުކުތެވެ. "ޑެޑީ އަށް އެނގޭތަ މި ރަށު ބީޗް ވަރަށް ރީތި ވާނެ....
-ads by cocacola-