facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އުފަންވުމުން… 9 ވަނަ ބައި

ނާއިލް ތެދުވެގެން ދާން ހިނގައިގަންނަމުން ހާމިދުއާ ދިމާއަށް ރުޅިވެރިކަމާއެކު ބަލާލިއެވެ." ނޫނޭ އަދި ވާނެންޏާ އެ މީހުންގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފާނަން.. އެކަމަކު ހާމިދުއަށް ދެން ސަލާމް އިނގޭ.." ނާއިލްގެ ވާހަކަތަކުން ހާމިދުއަށް ތެޅިގަނެވުނެވެ." ނާއިލް އަދި މަޑުކުރޭ.. ތި ގޮތަށް ދެވިދާނެ.. އެކަމަކު މިހާރު ކަންތައް...

އުފަންވުމުން… 8 ވަނަ ބައި

" މުއްދުސޮރަކީ އެ ރަށުގެ މީހުން އެ ސޮރަށް ކިޔާއުޅުނު ނަމެއް. އެ ރަށުގެ މީހުން ބުނާ އެއް ވާހަކައަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހަގީގަތެއް. އެއީ އޭނާގެ ކިބައިން ފެންނަ އާދަޔާ ޚިލާފުކަމެއްގެ ވާހަކަ. އެ ރަށުގެ މީހުން ބުނާ ފަދައިން އޭނާއާއެކު މީހަކު ބޮއްކުރައެއްގައި މަހަށް...

އުފަންވުމުން… 7 ވަނަ ބައި

ރަށުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށުގައި ނާއިލާއި ހާމިދު ތިބީ ގަބުވެ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. އެ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ދާދި ދެންމެއަކު ހިނގާ ދިޔަ ހާދިސާ އަދިވެސް ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫވެފައި ތިބި ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މޫނު މަތިން އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ފެންނަމުންދާއިރު، އަދި ދާތިކި ތަކުން...

އުފަންވުމުން… ހަވަނަ ބައި

ކުރީގެ އަދަދާ ގުޅޭނާއިލްގެ ހަރަކާތްތަކާއި ވާހަކަތައް އިވުމުން ހާމިދަށް ދަތްކުނޑި ވިކާލެވުނެވެ. މިމަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލްވުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ނާއިލް ނުވާނެބާއޭ އޭނާގެ ހިތް ބުނަންފެށިއެވެ." ނާއިލް ބުނަން.. މަށަށް ހެޔޮ ކަލޭ ކޮންމެ ނަމެއް ކިޔަސް.. ދެން ތި ބޭކާރު އަނގަ ތެޅުން ހުއްޓާލާ.. ކަލޭމެން...

އުފަންވުމުން…  ފަސްވަނަ ބައި 

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ހާމިދު ބުނި ތަކެތި ހޯދާ ހަމަކުރުމަށްފަހު ނާއިލް ގެއަށް އަހިސް ވަންއިރު ނާއިލާ އިނީ މައިގޭތެރޭގައެވެ. ނާއިލްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. " ދޮންބޭ.. މެންދުރަށް ކާއެއްޗެއް ހަދަންކަމަށް މިއުޅެނީ.. ކޮންއެއްޗެއް ހެދިއްޔާތަ ރަނގަޅުވާނީ؟ ފިހާރަޔަކުން ބޭނުން ވާނޭ ތަކެތި ގަނެގެން ގެނެސްދޭންވީނު..". ނާއިލާގެ ވާހަކަތަކުން ނާއިލަށް ހިތްހަމަޖެހުން...

އުފަންވުމުން…  ހަތަރުވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ގަޑިން މެންދަމު ބާރަ ޖަހަނީއެވެ. ހަނދުގެއަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހިމޭންކަމެވެ. ގޭގެ މައިގޭތެރޭގައިވާ ސޯފާގައި ނާއިލް އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ހާޝިމް އަދި މަންމަ ވިޝާމާ އިށީންދެގެން ތިބިއިރު ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނު މަތިންވެސް ފެންނަނީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. ފިކުރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމުގެ އަސަރެވެ. " އެހެންނާވެސް ބޭރަށް...

ހިތް އެދޭވަރުން… 27 ވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ޝާހިލް އިނީ އެހެން ދުވަސް ދުވަހާއި ޚިލާފަށް މިއަދު މަސައްކަތާއި މާގަޔާ ނުވެވިފައެވެ. އޭނާއަށް މިއަދު މާބޮޑަށް ޒީޝާން މަތިން ހަނދާންވަނީއެވެ. ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ލީޒާ އައި ފަހުން ގޭތެރޭގައި ކުރިން އޮންނަ އުފާވެރިކަމެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. ނޫރާ އާއި އެކު އަބަދު...

އުފަންވުމުން…  ތިންވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ނާއިލް ގޮވާލުމާއެކު، އެނދުގައި ދެފައި ވައްކޮށްގެން އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެން އިން ނާއިލާގެ އަޑު ކެނޑިއްޖެއެވެ. އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން އެއިން ގޮތަށް އިނދެ، ދެއަތުގެ ނުފުށުން ލޯ ފުހެލިއެވެ. އަދި އިސް އުފުލާ ނާއިލާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. " ކި....ކީކޭ ދޮންބޭ.... ދޮންބެ ... އަދިވެސް ނުނިދަނީތަ...

އުފަންވުމުން… ދެވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... " ކޮންނަންފަށާ! ” ޖީބުންނެގި ކުޑަ ރުމާލަކުން އަތުން ލޭމަނާކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން ހާމިދު، ނާއިލަށް އޭނާގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް އިޝާރާތް ކުރިއެވެ. "އެއްވެސް ކަމެއް ނުވޭ.. މިހާރު ފޫޓެއްހާތަން ފުނަށް ކޮނެވިއްޖެވިއްޔާ ގައިމު. ކޮންއެއްޗެއް އޮވެގެންތަ މިތަން ކޮންނަން ތި ބުނީ..." ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުން އެއްވެސް...

ހިތް އެދޭވަރުން … 26 ވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއިގުޅޭ... ޒީޝާން ގަޑިބަލާލިއެވެ. އަސްތާއެވެ! މިހާރު އެހެރަ ބާރަޖަހަނީއެވެ. އަދި މާދަމާ އަށެއް ޖަހާއިރު ކެމްޕަހަށް ވެސް ދާން އެބަޖެހެއެވެ. އޭނާ އަތުގައި އޮތް މަޖައްލާ އެއްފަރާތެއްގައި ބާއްވާލުމަށް ފަހު ގޮޑިން ތެދުވިއެވެ. އޭނާ ޓީވީ ނިއްވާލުމަށް ފަހު އެތާގައި އޮތް މަޖައްލާއެއް ކިޔަން އިންތާ މިހާރު...
-ads by cocacola-