facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އުފަންވުމުން… ފުރަތަމަ ބައި…

ރޭ ދެބައިވެއްޖެއެވެ. މުޅިރަށަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ހަނދުވަރުގެ އަލިން އަލިކުރަމުން އައި ފަޒާގައިވާ އަލިކަން މަޑުމަޑުން ފަނޑުވަމުން ދިޔައެވެ. ބޯ، ކަޅު ވިލާތަކުން މުޅިޖައްވު ފޮރުވާލައިފިއެވެ. ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ ވާރޭގެ ބަރު ތިކިތަކުން މުޅި މާހައުލުގެ ހަމަހިމޭންކަން ފޫދުއްވާލައި، ހަލަބޮލި ކޮށްލާނެހެން ހީވެއެވެ. ރަށަށް ވެރިވަމުން...

ހިތް އެދޭވަރުން…  25 ވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ޒީޝާން ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ނިކުތް އިރު އެފިހާރައިގެ ދޮރުމަތީގައި ދެވަންފުރައިގެ އަންހެނަކު ހުއްޓެވެ. ޒީޝާނު ފިހާރައިން ނިކުތް ވަގުތުން ފެށިގެން އެއަންހެންމީހާގެ ބެލުމުގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަކީ ޒީޝާނެވެ. ވުމާއެކު އޭނާގެ ބެލުމުން އެއްކިބާވުމަށްޓަކައި އޭނާ ދެފައިކުރިއަށް ބާރުލާފައި ގެއާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ''ކޮއްކޯ. މަޑުކޮށްލަ ދީފާނަށްތަ؟'' އަންހެންމީހާ...

ހިތް އެދޭވަރުން… 24 ވަނަ ބައި ….

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ޒީޝާނާއި ނީލާ އަދި ދިމްނާ ތިބީ ރޯޔަލްޕާމް ރެސްޓޯރެންޓުގެ ވަރަށް އެކަހެރި ހިސާބެއްގައި ހުރި މޭޒެއްގެ ދޮށުގައެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި މޭޒުމަތީގައި ތިންތަށި ފުރެޝް އޮރެންޖާއި އެއާ ވާނެ ކާއެއްޗެހި ހުއްޓެވެ. ނީލާ އާއި ދިމްނާ މޭޒުމަތީގައި ހުރި ކާތަކެއްޗަށް އިންސާފުކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް...

ހިތް އެދޭވަރުން… 23 ވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... މިހާރަކަށް އައިސް ނަވީލް ކޮންމެދުވަހަކު ހެނދުނު ތެދުވެގެން ސައިބޯލައިގެން ކޮންމެވެސް ދާކަށް ދާން ފަށައިފިއެވެ. އޭނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެދަނީ ކޮންތަނަކަށް ކަމެއް އަދި ކުރަނީ ކީއްކަމެއް ވެސް އިނގޭ އެކަކުވެސް އެގެއަކު ނޫޅެއެވެ. ޒީޝާނަށް އެކަން ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަވެސް އިސްވެ ނަވީލް...

ހިތް އެދޭވަރުން… 22 ވަނަ ބައި …

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ދުވަސްތައް ހަފުތާތަކަށް ހަފުތާތައް މަސްތަކަށް ބަދަލުވަމުން ގޮސް އެންމެފަހުން ޝާހިލް އާއި ޒީޝާންގެ ސިއްރުކުރެވިފައިވާ ލޯބި ފަޅާއަރައިފިއެވެ. މީހުން ބުނެއުޅޭގޮތުގައި ލޯތްބާއި ގޮމަކަސްތޫރިއަކީ ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅެވޭނެ ދޭއްޗެއް ނޫނެވެ. ގައިމުވެސް ދެހިތެއްގައި އުފެދި އާލާވަމުންދާ ކުލުނާއި ޖަޒުބާތުތަކަކީ ފޮރުވާ ސިއްރުކޮށްގެން މާގިނަ ދުވަހު އެކަކަށް...

ހިތް އެދޭވަރުން… 21 ވަނަ ބައި

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ.. މެންދުރުގެ ވަގުތެވެ. ނޫރާ އާއި ޒީޝާން ތިބީ ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި އަނބުގަސް ދޮށުގައެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ކުޑަމޭޒުމަތީގައި ކުޅިރިހާކުރު ތައްޓަކާއި ކޮށާއިފައި ހުރި ހުތްއަނބުތައްޓެއް ހުއްޓެވެ. ދެމީހުންވެސް ޗޫސްދަމަދަމާފައި އަނބާއި ރިހާކުރު ޖައްސައިގެން ކަމުން ދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް މޭޒުމަތީގައި އޮތް ޒީޝާންގެ ފޯނު ރިންގުވާން...

ހިތް އެދޭވަރުން … 20 ވަނަ ބައި

ޒުވާންކަމާއި ހަމަހިމޭންކަމަކީ ދުވަހަކުވެސް އެކުވެގެން އަންނާނެ ދެކަމެއް ނޫނެވެ. ޒުވާންކަމުގެ ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ހަމަހިމޭންކަމުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތަށް ޒުވާނުންބާއެވެ. ނަމަވެސް ޒުވާންކަމަކީ އިންސާނަކަށް އޭނާގެ ހަޔާތުގައި މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ކަމުގައިވެސް ދެކޭ މަދު ޒުވާނުން ކޮޅެއް ތިބިކަމީ...

ހިތް އެދޭވަރުން … 19 ވަނަ ބައި

ހަވީރުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތެވެ. ހެނދުނުން ފެށިގެން ވެހުނު ބޯވާރޭގެ ތެއްފިނިކމުގެ އަސަރު ޖައްވުގައި ހަރުލާފައި ވެއެވެ. އަދިވެސް ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ފާޅުވަމުން ދެއެވެ.ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ އުޑުމަތީގައިވާ ކަޅުވިލާތައް އެކުވެލާފައި ވާރޭ ވެހިގެންފާނެ ހެންނެވެ.ޝާހިލް ހުރީ ގޭގެ ބެލްކަނީގައެވެ. އަތުގައި ދެބައި ކުޅައެއްބަޔަށް ބޮއިފައި ހުރި ކޮފީތައްޓެއް...

ހިތް އެދޭވަރުން … 18 ވަނަ ބައި ..

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ ޝާހިލް ޑިއުޓީ ނިއްމާލާފައި ގެއަށް ދާންވެގެން ނިކުންއިރު ދެތިން ނަރުހަކުވެސް އެމީހުންގެ ޑިއުޓީނިމިގެން ގެއަށް ދާން ނިކުމެ ތިއްބެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޒީޝާނާއި އޭނާއާއި އެކު ޓުރޭނިންނަށް އައިސް އުޅޭ އިތުރު ކުއްޖަކުވެސް ހުއްޓެވެ. އެމީހުން ތިބީ ވާރޭ ވެހޭތީ ގެއަށް ނުދެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ...

ހިތް އެދޭވަރުން…. 17 ވަނަ ބައި

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ ..ޒީޝާން ތައްޔާރުވަމުންދަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމަށްޓަކައެވެ. މިހާރު ދެތިން ފަހަރަކު ޝާހިދާ ސައިބޯން އަންނަށް ވެސް ގޮވާލައިފިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް އަޑުއިވުނުހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. ލޯގަނޑުކުރިމަތީގައި ހުރެގެން ފަރާތް ފަރާތަށް އެނބުރި ފަރިބަލަމުންދާއިރު ހީވަނީ ނުދާތާކަށް ދާން އުޅޭހެންނެވެ. ކޮލެޖުޔުނީފޯމްގައި މިއަދު އޭނާ ފެންނައިރު...
-ads by cocacola-