facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ކަތި ނަޒަރުން އިންޓަނެޓްގެ ރާނީއަކަށްވި ޕްރިޔާ އަށް އެކަން ޤަބޫލުނުކުރެވިފައި

ފާއިތުވި ދެތިން ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި މީމްސްގެ ގޮތުގައާއި ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯގެ ގޮތުން ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދައުރުވަމުންދާ ކަތި ނަޒަރުގެ އަންހެންކުއްޖާ އަކީ ކާކުތޯ ބަލާލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވާނެއެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރުގެ މަލަޔާލަމްގެ މި އެކްޓްރެސްއަކީ ސައްވީސް ގަޑީރުތެރޭގައި އެތައްބަޔެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިގެން ދިޔަ...

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު މިއަހަރު ކައިވެނިކުރަނީ؟!

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭ ވާހަކަޔަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މީޑިޔާގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކަށް އަރާ ވާހަކައެވެ. އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށްފި ނަމަ ދެމީހުންވެސް އެކަމަށް އިންކާރުކުރެއެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮތްކަމަށްވެސް އެއްބަސްވެފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަދި ކައިވެނި ކުރަން...

ޕެޑްމޭންގެ ސްކްރިޕްޓަކީ ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްކްރިޕްޓެއްކަމަށް ބުނެ މީހަކު ދަޢުވާކުރަނީ

މިހާރު ސިނަމާތަކުގައި އަޅުފާއިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު ޕެޑްމޭންގެ ސްކްރިޕްޓަކީ ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްކްރިޕްޓެއްކަމަށް ބުނެ މީހަކު ދަޢުވާކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ރިޕޫ ދަމާން ޖައިސްވަލް ބުނާގޮތުން ޕެޑްމޭން ގެ ސްކްރިޕްޓްގައި އޭނާ މިދިޔަ އަހަރު ލިޔެ ދަރްމާ ޕްރޮޑޮކްޝަންއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސްކްރިޕްޓްގެ ތަންތަން ކޮޅު ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްކްރިޕްޓެއްކަމުގައެވެ. އެކަން ބަޔާންކޮށް...

ސިނަމާތަކުގައި ޕަދްމާވަތު އަދިވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް

ފިލްމެއް އެޅުވުމުގެ ކުރިން ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ކުރިމަތިނުވާފަދަ ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވި ފިލްމު ޕަދްމާވަތު ސިނަމާތަކަށް އައުމަށްފަހު ވަނީ އެހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާންނައްތާލާފައި ކަހަލައެވެ. މީގެ ދެހަފްތާކުރިން ސިނަމާތަކަށް އައި މިފިލްމަށް މިހާތަނަށް 231 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާއިރު މިފިލްމު އަންނަނީ ބޮލީވުޑް ބޮކްސް އޮފީހުގެ ގިނަ...

ޒޭން މަލިކުގެ ފުރަތަމަ ހިންދީ ލަވަ ރިކޯޑްކޮށްފި

ގިނަ އަންހެންކުދިންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަހޯދާފައިވާ މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މަލިކު ބޮލީވުޑްގެ ލަވައެއް ރިކޯޑްކޮށްފިއެވެ. އޭނާގެ ލަވަކިޔުމުގެ ކެރިއަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިންދީ ލަވައެއް ރިކޯޑްކޮށްފައިވާއިރު ޒޭން ބުނެފައިވަނީ މިލަވަ އޭނާ އެއްކޮށްވެސް ކިޔާފައިވާނީ ހިންދީ ބަހުންކަމުގައެވެ. އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު މެގަޒިންއަކަށް ދީފައިވާ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޒޭން...

ޕެޑް މޭން އަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ އަންހެނުން ގާތު އާދޭސް ކޮށްގެން: އަކްޝޭ ކުމާރު

ސިނަމާތަކަށް އައުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވެފައިވާ ޕެޑް މޭންއަކީ ސޯޝަލް މެސެޖެއް މުޖުތަމަޢުއަށް ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. އިންޑިއާގެ ސޯޝަލް އެކްޓިވިސްޓެއްކަމުގައިވާ މުރުގަނަންތަމް ޕެޑް މެޝިނެއް އުފެއްދިގޮތާއި އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާފައިވާ މިފިލްމުގެ ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާ ތަރިޔަކީ އަކްޝޭ ކުމާރުއެވެ. މި ފިލްމަކީ މުރުގަނަންތަމްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް،...

އަބީޝޭކްގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ އަބީޝޭކް ބަޗަން ގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފިއެވެ. އަބީޝޭކްގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފައި މިވަނީ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓާރ އަނޫޕަމް ޚެރް ގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްވެސް ހެކްކުރި ޕްރޯ ޕާކިސްތާން ޓަރކިޝް ސައިބަރ އަރމީ އައްޔިލްޑިޒް ޓިމްއެވެ. އަބީޝޭކްގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ހެކްކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ އެކައުންޓްގައި...

އުފަންވުމުން… 15 ވަނަ ބައި

އެ މީހަޔާ ދިމާ ފާރުގައި ލެއިން ނުބައި ފާހަގަ ޖަހާފާ ހުރިތަން ފެނުމުން ހާމިދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތް ނުތަނަވަސްވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ވަށައިގެން ހޯދާލިއެވެ. އޭނަގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެ އަނދިރިމަގުން އަތިރިއަށް ފޭބެން އޮތްމަގަށް، ބިޔަ ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރިއެއް ލަނބާލި ތަނެވެ. އަނދިރިކަމުން އެއީ ކާކު...

ސަލްމާން ޚާންގެ ދިރިއުޅުމަށް އާ އަންހެންކުއްޖަކު އައީ !؟

" އަހަރެންނަށް އަންހެން ކުއްޖަކާ ދިމާވެއްޖެ " ސަލްމާން ޚާން ގެ މިޓްވީޓާއެކު ގިނަބަޔެއްގެ ހިތުގައި ސުވާލުތައް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަރ ސްޓާރ ސަލްމާން ޚާން އެންމެ ފަހުން ކައިވެންޏާމެދު ސީރިޔަސް ވީބާވައެވެ. އެއަންހެން ކުއްޖާއަކީ ކާކުބާއެވެ. ސަލްމާން ޚާންގެ ފޭނުން އެސުވާލުތައް އޮއްސާލަން ފެށުމާއެކު...

ގޮށްރާޅު ޓީޒާ ޕޯސްޓަރުގައި ޖުމައްޔިލް ހާސްވެފައި

މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ގޮށްރާޅުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރ ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލުމާއެކު ފިލްމު ބަލަން ކެތްމަދުވެފައި ތިބި އެންމެންގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލި ކަހަލައެވެ. ފިލްމުން ވާނީ ކިހިނެތްތޯ ހިތާހިތުން އެންމެންނަށްވެސް ސުވާލުކޮށްލެވުނެވެ. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް މީގެކުރިން ނެރުނު ފިލްމުތަކާއި މިފިލްމު ތަފާތުވާނެކަމަށް ޑާކްރެެއިންއިން ބުނެއެވެ.މިފިލްމުގެ ޓީޒާ ޕޯސްޓަރުން...
-ads by cocacola-