facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ރިސޯޓުތައް ނުހެދި ލަސްވާތީ ހދ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުން މާލެ އަންނަނީ

ހދ.އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ކުރާނެ ކަމަށް ބުނި ރިސޯޓުތައް ނުހެދި ލަސްވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމާއެކު އެއަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ހުރިހާ ރައީސުން މާލެ އަންނަން ނިންމައިފިއެވެ.ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހުސައިން ސަޤީފް ވިދާޅުވީ އެ އަތޮޅުން  ޖުމްލަ 16 މެމްބަރުން މާލެއައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެތެރޭގައި 13...

ގެސްޓްހައުސްތަކުން ނަގާ ގްރީން ޓެކްސް ތިން ޑޮލަރަށް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

ގެސްޓްހައުސްތަކުން ނަގާ ގްރީން ޓެކްސް 3 ޑޮލަރަށް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.އެގޮތަށް ނިންމީ މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއިންނެވެ. ޓޫރިޒަމް ގާނޫނުގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ އ. އަށް ހުށަޅައިފައިވާ އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެއިން...

މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން މަތިންދާ ބޯޓެއް ކުއްޔަށް ގެނެސްފި

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ މެގާ މޯލްޑިވްސް އިން މަތިންދާ ބޯޓެއް ކުއްޔަށް ގެނެސްފި އެވެ.މާލީ ގޮތުން ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފަިއވާކަން ހާމަކޮށްފައިވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން ވާކަމަށް ބުނެ މީގެ  މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން 114 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން ނިންމާފައި...

އެންމެ ފަހުގެ އައިޕެޑް ދިރާގުން މާދަމާ ވިއްކަން ފަށަނީ

އެންމެ ފަހުގެ އައިޕެޑް ދިރާގުން މާދަމާ ވިއްކަން ފަށަނީ އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިޕެޑް މާދަމާ ދިރާގުން ވިއްކާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން އައިޕެޑް ޕްރޯގެ 128 ޖީބީގެ އައިޕެޑެއް ވިއްކާނީ ޖީއެސްޓީ އާއި ނުލާ 18،499 ރ އަށެވެ. ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން އެންމެ...

މިއޮތީ ލައިކެއް ކޮށްލައި ކޮމެންޓެއް ކޮށްލައިގެން ބެންކޮކް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

އެހެނިހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން އަނެއްކާވެސް އޭސް ހާރޑްވެއާރ އާއި ކަލާރބެންކް ގުޅިގެން ‘އެންމެ ސަޅި ރޯދަ ސޭލް’ ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައިވާއިރު އަދި މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ނަގުދު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިގެން ދާއިރު ހަމަ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދެ ބޭފުޅަކަށް...

ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހުޅުވައިފި

މަޝްހޫރު ފިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ ހުސައިން އަފީފުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމެންޓުގެ ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.ދެން މި ބޭންކުގައި ހިއްސާ ވަނީ ސްރީލަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު އަމިއްލަ ބޭންކު ކަމަށްވާ ކޮމާޝަލް ބޭންކުންނެވެ.އެ ބޭންކު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ...

ބިހުގައި ގޯހެއް އުޅޭނަމަ ދޮގު ވާހަކަ ނުފަތުރާ، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ

ރާއްޖެއަށް ޕްލާސްތީކް ބިސް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން ދާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޕްލާސްޓިކް ބިސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްގެން ވިއްކާކަމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން...

ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 20 ގައި

ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އާޓް ގެލަރީ ގައި ކަމަށެވެ. ދިރާގުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުމާއި،...

ބީއެމްއެލް އިން ރ ދުވާފަރުގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ތައާރަފް ކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފުޅާކޮށް ރ. ދުވާފަރުގައި ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމް އެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ. އާންމުކޮށް ފައިސާ ނެގުމަށް އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް މި އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ލިބިގެންދާނެ...

އޭޑީކޭ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޑީއީޖީ ބޭންކުން ލޯނެއް ނަގައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޖަރމަން އިންވެސްޓްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޑީއީޖީ) ބޭންކުން ލޯނެއް ނަގައިފިއެވެ.އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިކަމާއިބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗެއަރމަން އަދި ސީއީއޯ އަޙްމަދު ނާޝިދު ވިދާޅުވީ އޭޑީކޭ ތަރައްޤީކުރަން ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަށް...
-ads by cocacola-