facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ހަ އަހަރު ފުރުމުގެ އުފަލުގައި މުޅި މަސްދުވަހު، އޭސް ހާޑްވެއާގައި 80% އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

ޑިސެމްބަރު މަހަކީ އޭސް ހާރޑްވެއާރ އަށް އެންމެ ޙާއްސަ މަހެވެ. ޑިސެމަބަރު މަހު 15 ގައި އޭސް ހާރޑްވެއާރ އަށް 6 އަހަރު ފުރޭއިރު މި ކުންފުނިން ވަނީ މިމުނާސަބަތުގެ އުފަލުގައި ވަރަށް ޙާއްސަ ޕްރޮމޯސަން ތަކެއް ފަށައިފައެވެ. މި ޕޮމޯޝަންގައި އޭސްހާރޑްވެއަރގެ ފިހާރަތަކުގައި %80 އާހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު...

ތިމާވެއްޓާއި އިތުރަށް ރައްޓެހި ވުމަށް ގައުމީ ބޭންކުން ކަރުދާސް ރަޝީދާ ރުޅިވަނީ

އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާއިރު ލިބޭ ކަރުދާސް ރިސިޕްޓް (ކަރުދާސް ރަޝީދު) މި މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުލިބޭ ގޮތަށް އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި ޑިޖިޓަލް ރިސިޕްޓް ލިބޭގޮތަށް ގައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނިންމައިފި އެވެ. މިގޮތަށް ނިންމިކަން ހާމަކޮށް ގައުމީ ބޭންކުން މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ...

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑަށް އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފި

ދިރާގުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕޯސްޓްޕެއިޑަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހިދުމަތެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާއަކީ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމްތަކަކަށްވާތީވެ އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑްގައި މަޤްބޫލް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތައް ބޭނުންކުރުން 3 ޖީބީއާ ހަމައަށް މުޅިން ހިލޭ ލިބޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސޯޝަލް...

ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ޝުކުރިއްޔާ: ބީއެމްއެލް

ގައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ކަސްޓަމަރުންކުރާ އިތުބާރާއި މުވައްޒަފުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރުދަންނަވާކަމަށް ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތިންވަނަ ކުއާޓާގެ މާލީ ހިސާބުތައް އާންމުކުރުމުގެ ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ " ކަސްޓަމަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާ...

ތިންވަނަ ކުއާޓަރގެ ހަރުދަނާ މާލީ ނަތީޖާއާއެކު ބީއެމްއެލް އިން ދަނީ ކާމިޔާބު ދަމަހައްޓަމުން

 އިއްޔެ އާންމު ކުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އެ ބޭންކުން ވަނީ ހަރުދަނާ މާލީ ނަތީޖާތަކެއް ހޯދާފައެވެ. މި އަހަރު 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހި މުޖުތަމައުތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ނިންމާފައިވީނަމަވެސް ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ރަނގަޅު...

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް ވިލާ ކޮލެޖުން ހުޅުވާލަނީ

ވިލާ ކޮލެޖުން އަންނަ އަހަރުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރު ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް ވިލާ ކޮލެޖްގައި އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކޮލެޖްގެ ރެކްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުގެ 2018...

އުރީދޫ ޕްރިމިއަރ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަގޯޑާ އިން 50% ޑިސްކައުންޓް

އުރީދޫގެ ޕްރިމިއަރ ކަސްޓަމަރުންނަށް، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް ކުންފުނި އަގޯޑާއިން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ޕާޓްނާޝިޕް އެގްރިމެންޓެއް ހަދައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް ކުންފުނި އަގޯޑާއާއި އުރީދޫއިން ބައިވެރިވެ، އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ މެމްބަރުންނަށް ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދޭނެކަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ، އައްޑޫސިޓީގެ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ސައުތު...

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސާ އަކަށް ދިރާގު

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސާ އަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ. ސީޒަން ދޭއްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކީވެސް ދިރާގެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިރާގާއި ޕީއެސްއެމްއާއި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ. މި...

ދިރާގުޕޭ – ފަސޭހަކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ އެކިކަންކަމަށް ފައިސާދެއްކޭނެ ފަދަ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓެއް

ދިރާގުން މިއަދު ދިރާގު ޕޭގެ ނަމުގައި ކޭޝްލެސް ނުވަތަ ޖީބުގައި ފައިސާ ނުގެންގުޅެ ވިޔަފާރީގެ އެކި މުއާމަލާތް ހިންގޭ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ނިއަރ ފީލްޑް ކޮމިނިކޭޝަން (އެން.އެފް.ސީ) ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ މޯބައިލް ފޯނަކުންވެސް ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާދެއްކޭނެގޮތާއި ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ފައިސާ ނެގޭނެގޮތަށް...

ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތްތައް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތެއް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން އެހެން ދާއިރާއެއްގެ ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތެއް ހިންގާ ނަމަ، އެ ހަރަކާތެއް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމުގައި މީރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މީރާއިން ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގައިވާގޮތުން، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތެއް ހިންގާ...
-ads by cocacola-