facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

މީރާގެ “މިއޮތީ ރަސީދު” ކެމްޕޭންގެ މިދިޔަ މަހުގެ އިނާމުތައް ހަވާލު ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހިންގަމުންދާ "މިއޮތީ ރަސީދު" ކެމްޕޭނަށް އޮކްޓޫބަރު މަހު ރަސީދު ފޮނުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތަށާއި، އެންމެ ގިނަ ތަންތަނުގެ ރަސީދު ފޮނުވި ފަރާތަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި ގޮތުން އޮކްޓޫބަރު މަހު ރަސީދު ފޮނުވި...

އިޔަރ އެންޑް ސުޕަރ ސޭލްގެ ނަމުގައި އެސްޓީއޯއިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްއިން އަހަރު ނިންމުމަށް ހާއްސަކޮއްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ "އިޔަރ އެންޑް ސުޕަރ ސޭލް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ 12 ނޮވެންބަރ 2017 އިން 11 ޖެނުއަރީ 2018 ގެ ނިއަލަށް އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް އަދި އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް ފީހާރަތަކުގައެވެ. އެސްޓީއޯއިން ހާމަކުރާގޮތުގައި...

އޭސް ހާރޑްވެއަރގެ “ނަސީބުވެރި” ޖުމްހޫރީ ސޭލް!

އޭސްހާރޑވެއަރ އިން މި އަންނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ސޭލް އެއް އެބަ ބާއްވައެވެ. އޭސް ހާރޑްވެއާމި ސޭލްގައި މި ޕްރޮމޯޝަން އަށް ހާއްސް ކޮށް " ލަކް ޕޮޓް "(ނަސީބުގުޅި) އެއް ފިހާރައިގެ ކައުންޓަރު މަތީ ބޭންދިފައިވާނެއެވެ. މީގެން ނަސީބުގެ ގަތުގައި ނަމްބަރެއް ނެގުމަށް...

ގައުމީ ބޭންކަށް ދިގު މުއްދަތަށް ހިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ބޭންކުން މިރޭ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި މި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ބޭންކަށް 15، 20، 25، 30 އަދި 35 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް...

ތިމާވެއްޓާއި އިތުރަށް ރައްޓެހި ވުމަށް ގައުމީ ބޭންކުން ކަރުދާސް ރަޝީދާ ރުޅިވަނީ

އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާއިރު ލިބޭ ކަރުދާސް ރިސިޕްޓް (ކަރުދާސް ރަޝީދު) މި މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުލިބޭ ގޮތަށް އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި ޑިޖިޓަލް ރިސިޕްޓް ލިބޭގޮތަށް ގައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނިންމައިފި އެވެ. މިގޮތަށް ނިންމިކަން ހާމަކޮށް ގައުމީ ބޭންކުން މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ...

ބޮޑު ޗުއްޓީ މި މަހު ފެށޭއިރު އޭސް ހާރޑްވެއާގެ މި މަހުގެ ހާއްސަ ސޭލް ކުޑަކުދިންނަށް

އަހަރު ނިމެން ގާތްވެފައިވާއިރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ފްރެންޗައިސް ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ އޭސް ހާރޑްވެއަރ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ކޮންމެ މަހަކުވެސް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ގެނެސްދޭ ތަނަކަށެވެ. މި ހާއްސަ ކަން ކޮންމެ މަހަކު ގެނެސްދެނީ އޭސް  ހާޑްވެއަރއަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭ ތަނަކަށް ވާތީ ކަމުގައި އޭސް ހާރޑްވެއާ އިން...

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑަށް އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފި

ދިރާގުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕޯސްޓްޕެއިޑަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހިދުމަތެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާއަކީ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމްތަކަކަށްވާތީވެ އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑްގައި މަޤްބޫލް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތައް ބޭނުންކުރުން 3 ޖީބީއާ ހަމައަށް މުޅިން ހިލޭ ލިބޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސޯޝަލް...

ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ޝުކުރިއްޔާ: ބީއެމްއެލް

ގައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ކަސްޓަމަރުންކުރާ އިތުބާރާއި މުވައްޒަފުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރުދަންނަވާކަމަށް ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތިންވަނަ ކުއާޓާގެ މާލީ ހިސާބުތައް އާންމުކުރުމުގެ ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ " ކަސްޓަމަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާ...

އުރީދޫގެ ސާފު ފައިދާ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި 136 މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މުވާސަލާތާ ކުންފުނި ކަމުގައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ސާފު ފައިދާ، ދެވަނަ ކުއާޓަރަށްވުރެ އިތުރުވެ 136 މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުންޏަށް މި ކުއާޓަރުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 450 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް އުރީދޫގެ މާލީ ރިޕޯޓުން...

އިތުރަށް ބޮޑުކޮށް ގިނަ ބަދަލުތަކަކާއެކު ވެލިގާ ހާޑްވެއާ 2 އަލުން ހުޅުވައިފި

ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުންނަ "ވެލިގާ ހާޑްވެއާ 2" ފިހާރަ އިތުރަށް ބޮޑުކޮށް ގިނަ ބަދަލުތަކަކާއެކު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ 2 ވަނަ ފިހާރަ އާންމުނަށް ފުރަތަމަ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފައިވަނީ 2010ވަނަ އަހަރުގެ، މެއި 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަލުން...
-ads by cocacola-