facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަ ކޮށްލައިގެން 25 ހާސް ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުވާލައިފި

އިސްޓަގްރާމަށް ފޮޓޯއެއް އަޕްލޯޑް ކޮށްލައިގެން އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 25 ހާސް ރުފިޔާ ލިބިގެންދާ "އިސްޓަގްރާމް ޗެލެންޖް" އެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.ބީއެމްއެލް އިން މި ޗެލެންޖް އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ އެ ބޭންކުން ކުރިއަށްގެންދާ "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކެމްޕޭންގެ ދަށުންނެވެ.މި ޗެލެންޖްގައި...

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކޯޓު ހުޅުވައިފި

ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅޭ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން(އެމްބީއޭ) އާއެކު ވެފައިވާ އެކްސްކުލޫސިވް ޕާރޓްނަރޝިޕް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގާއިމްކުރެވުނު ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޓް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.މި ކޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ...

އަލަށް ނެޓު ލާން ނަމަ އުރީދޫގެ ފަރާތުން މިއޮތީ ސަޅި އޮފަރ އެއް

އުރީދޫގެ ސުޕަރނެޓް އަލަށް ޙިޔާރުކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް، އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް މަހުފީ އިން %30 ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން އެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނާއިމެދު އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި، ކާމިޔާބީ އާއި ހަމައަށް ވާސިލްވުމަށް އިންޓަރނެޓްގެ ދައުރު ވަނީ ވަރަށް މުހިންމުވެފައި...

މީރާއަށް ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖީއެސްޓީއާއި އަދި އެއާއި ގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނުވަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ. ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އެކްމަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށެވެ. އެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް މި...

މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ކުރިއަށްގެންދާ “އަހަރެންގެ ބޭންކް” ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ މުޖްތަމައަށް އެކި ދާއިރާތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް(ބީއެމްއެލް)އިން ހިންގާ ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮގްރާމް "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކެމްޕޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަފާތު ހަރަކާތަކާއެކު ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކެމްޕޭން މިއަދު ރަސްމީކޮށް...

ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި 234 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 234 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާތަރާއި އަޅާ ބަލާއިފު 25 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ދިރާގުން ހާމަކޮށްފއިވާ އެ ކުންފުނީގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގެ މާލީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައިވާގޮތުގައި...

އުރީދޫ އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި 140 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

ނިމިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް 140.8 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ނެރެފައިވާ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުގައި އުރީދޫއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 472.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ޚަރަދުތައް...

އުރީދޫގެ ބްރެންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހަމަޖައްސައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރުންގެ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ކަމުގައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އުރިދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޙާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުޓުބޯޅަ...

އެސްޓީއޯއިން އައު ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޮގަނައިޒޭޝަން ލިމިޓެޑް(އެސްޓީއޯ) އިން އެ ކުންފުނީގެ އައު ތެޔޮ ބޯޓު "އެމްޓީ އަލިމަސް" ރާއްޖެ ގެނެސް އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން އެސްޓީއޯގެ އައު ތެޔޮ ބޯޓު "އެމްޓީ އަލިމަސް" ގެ އޮޕަރޭޝަން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ވަނި ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފައެވެ. މިބޯޓަކީ...

ދިރާގު ޓީވީ އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުޓަށް!

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއި  އެކު ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. މި ދެހިދުމަތް  ތައާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން ދެރަށުގައިވެސް ދިރާގުން ވަނީ ކުލަގަދަ ހަފްލާބާއްވާފައެވެ. ދިރާގު ޓީވީ އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ...
-ads by cocacola-