ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ގޮވާލި މައްސަލައިގާ މުސްތަފާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ގޮވާލި މައްސަލައިގާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ.

މުސްތަފާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވަނީ މާދަމާ 02:00 އަށެވެ.

Ad by Poise Perfumes

މުސްތަފާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި ފޮނުވި ޗިޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ހާޒިރު ކުރަނީ 28 ޖުލައި 2017 ގައި ރާއްޖެ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ރައްޔިތުން ނިކުމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުން ބޭރުކޮށް، ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށާއި ޢައިރު ގާނޫނީ އަމަލެއް ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރުލިބޭގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY