ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން - ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަަށް ދެވޭ ަފައިސާގެ އިނާޔަތް އިތުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި -- ފޮޓޯ: ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ބޮޑު ކޮށްފި އެވެ.

އެގޮތުން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސްގެ މުއައްސަސާތަކަކީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، އެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ތައުލީމާއި ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައި، ހިދުމަތުގައި ދެމިތިބުމށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް، ސިވިލް ސާވިސްގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާއި، އެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަންދޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، ސިވިލް ސާވިސްގެ ސަޕޯޓް ސާވިސް ރޭންކްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 01 ފެބްރުވަރީ 2018 އިން ފެށިގެން އިނާޔަތްތައް ސަރުކާރުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި ކަމަށެވެ.

Ad by Poise Perfumes

ތަފްސީލް އަންނަނީ…

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY