އެޕަލް އާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ދެކުނު ކޮރެއާއިން ތައްޔާރުވަނީ

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ގަސްތުގައި ފޯނުގެ ސްޕީޑް ދަށްކުރި މައްސަލައިގާ އެޕަލް ކުންފުންޏާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާއެއް ކުރުމަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

އެޕަލް އިންސައިޑަރ އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެ މައްސަލައަކީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސޯލްގެ ސިޓިޒަންސް ޔުނައިޓެޑް ފޯރ ކަންޒިއުމަރ ސޮވެރެއިނިޓީން ފައިލް ކުރި މައްސަލައެކެވެ.

Ad by Poise Perfumes

މި މައްސަލައިގާ ދެކުނު ކޮރެއާއިން އެޕަލް އާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާއެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު މީގެ ކުރިން ބައެއް އިތުރު ގައުމުތަކުންވެސް ވަނީ މި މައްސަލައިގާ އެޕަލްއާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމާފައި އެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY