ޕަދްމަވަތީގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ތާރީހީ ފިލްމް “ޕަދްމާވާތީ” ގެ މައްސަލަ ބަޔަކު އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވައްދައިފި އެވެ.

މި ފިލްމު އެޅުވުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށްއެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ރާޖްޕުތު ކޮމިއުނިޓީގެ ބައެކެވެ. އެމީހުން ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމުގައި ތާރީހީ ފެކްޓްތަކެއް އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާޖްޕުޓް ކޮމިއުނިޓީގެ ގަދަރަށް އުނިކަން ލިބޭ ކަމަށެވެ.

Ad by Poise Perfumes

މި ފިލްމުގެ އިސްތިހާރެއްގައި ދައްކާގޮތުން ފިލްމުގެ އަންހެން ލީޑްރޯލު ރާނީ ޕަދްމަވަތީ، ނެށުމުގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ “ގޫމަރު ޑާންސް” އަށް ނަށާ މަންޒަރި ދައްކާއިރު މި ޕަދްމަވަތީ ފިލްމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެއްދި މީހުން ބުނަނީ ރާނީން ނުނަށާނެ ކަމަށާއި ފިލްމުގައި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އޮޅުވާލަނީ ގަސްތުގައި ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމު މިއަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެކެއްގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު މި ފިލްމާއި ގުޅިގެން މިހާރުވެސް އިންޑިއާގައި އަންނަނީ މުޒާހަރާތަކެއްވެސް ކުރަމުންނެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY