facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އެންމެ ފަސް

ސްކޫލު ކުއްޖަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީ...

މާލޭ މަގެއްގެ މަތިން ސްކޫލު ކުއްޖަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ ލިލީމަގުގައި އެ ކުއްޖާ ޒަހަމުކޮށްލާފައިވަނީ 12:55 ހާއިރު...

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލޭތީ އެސްޓީއޯއިން...

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލޭކަމަށްބުނެ، އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަމުން އަންނަ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން ޑީސަލް ލިޓަރަކުން 80 ލާރި ބޮޑުކޮށްފައިވާއިރު ޕެޓްރޯލް ލިޓަރަކުން 54 ލާރި ވަނީ ބޮޑުކޮށްފަ...

ކުކުޅު ބިސް ދެން ވިއްކަންވާނީ މުއްދަތު ހަމަވާ...

ކުކުޅުބިސް އިމްޕޯޓް ކޮށް ވިއްކާއިރު ވިއްކަން ބަހައްޓާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 15 ޖަނަވަރީ 2018 އިން ފެށިގެން ކުކުޅުބިސް އިންޕޯޓްކޮށް ވިއްކަން ބަހައްޓަންވާނީ...
ads by cocacola
ads by cocacola

އެންމެ ފަސް

ސްކޫލު ކުއްޖަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީ...

މާލޭ މަގެއްގެ މަތިން ސްކޫލު ކުއްޖަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ ލިލީމަގުގައި އެ ކުއްޖާ ޒަހަމުކޮށްލާފައިވަނީ 12:55 ހާއިރު...

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލޭތީ އެސްޓީއޯއިން...

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލޭކަމަށްބުނެ، އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަމުން އަންނަ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން ޑީސަލް ލިޓަރަކުން 80 ލާރި ބޮޑުކޮށްފައިވާއިރު ޕެޓްރޯލް ލިޓަރަކުން 54 ލާރި ވަނީ ބޮޑުކޮށްފަ...

ކުކުޅު ބިސް ދެން ވިއްކަންވާނީ މުއްދަތު ހަމަވާ...

ކުކުޅުބިސް އިމްޕޯޓް ކޮށް ވިއްކާއިރު ވިއްކަން ބަހައްޓާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 15 ޖަނަވަރީ 2018 އިން ފެށިގެން ކުކުޅުބިސް އިންޕޯޓްކޮށް ވިއްކަން ބަހައްޓަންވާނީ...

ދީން

ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ރޮހިންގާ މުސްލިމުން މިޔަންމާއަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން އެއްބަސްވެއްޖެ

މިޔަންމާގެ ސަރުކާރާއި ބުދިސްޓުންގެ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން މިދިޔަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖުރަ ކުރި އެތައް ލައްކަ މުސްލިމުންނެއް، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ މިޔަންމާއަށް...

ރިޕޯޓް

0