facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink
Rohingya

އެންމެ ފަސް

އައްޑޫ ޒުވާނެއްގެ ބޮކްސާ ތެރެއިން، މަސްތުވާތަކެތީގެ 18...

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އޭނާ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް...

ބައްޕަ ކެންސަރާއި ހަނގުރާމަ ކުރަނީ އެވެ. ގޮވައިލާންވެސް...

ދަރިފުޅާ އެވެ. ތީ ބައްޕަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. މި ބައްޕަގެ ޒުވާން އުމުރު ގުރުބާން ކުރީ ތި ކުދިންގެ ހައްގުގައެވެ. ތި ކުދިންނަށް ފާގަތި މުސްތަގުބަލެއް ލިބޭތޯއެވެ. ބައްޕަ ލޮލުގެ...

ބުޅާ ކޯޅޭހެން ކޯޅޭ ކަމަށްބުނުމުން ސޯނަމް ކަޕޫރު...

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ "ވީރޭ ދީ ވެޑިންގް"ގެ ހަތަރު އަންހެން ތަރިން ބުޅާ ތަކެއް ކޯޅޭހެން ކޯޅޭތީވެ އެ ފިލްމު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން އުޅޭ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން...
ads by cocacola
ads by cocacola

އެންމެ ފަސް

އައްޑޫ ޒުވާނެއްގެ ބޮކްސާ ތެރެއިން، މަސްތުވާތަކެތީގެ 18...

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އޭނާ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް...

ބައްޕަ ކެންސަރާއި ހަނގުރާމަ ކުރަނީ އެވެ. ގޮވައިލާންވެސް...

ދަރިފުޅާ އެވެ. ތީ ބައްޕަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. މި ބައްޕަގެ ޒުވާން އުމުރު ގުރުބާން ކުރީ ތި ކުދިންގެ ހައްގުގައެވެ. ތި ކުދިންނަށް ފާގަތި މުސްތަގުބަލެއް ލިބޭތޯއެވެ. ބައްޕަ ލޮލުގެ...

ބުޅާ ކޯޅޭހެން ކޯޅޭ ކަމަށްބުނުމުން ސޯނަމް ކަޕޫރު...

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ "ވީރޭ ދީ ވެޑިންގް"ގެ ހަތަރު އަންހެން ތަރިން ބުޅާ ތަކެއް ކޯޅޭހެން ކޯޅޭތީވެ އެ ފިލްމު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން އުޅޭ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން...

ދީން

އެބުނާ އާމްސް ޑީލަރެއްގެ މައްސަލައެއް މިހާރުވެސް އިންޑިއާގެ ހައިކޯޓުގައި !

ރާއްޖޭގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކަތައް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދެކެވިފައިވާއިރު އެ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ބުނާ އަބީޝޭކް ވަރުމާގެ މައްސަލައެއް އިންޑިއާގެ ހައިކޯޓުގައި މިހާރުވެސް ބަލަމުން...

ރިޕޯޓް

0