facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އެންމެ ފަސް

ސްކްރީން ޑިޕެންޑެންސީ ޑިސޯޑަރ – ކުދިންނަށް ޓެބާއި...

މި ޒަމާނުގައި ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯނު މިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް އާންމު އެއްޗަކަށް ވެފަ އެވެ. ދަރި ރޯލާއިރަށް ހުއްޓުވާލަން ކުރެވޭ ކަމަކީ ޔޫޓިއުބުން ވީޑިއޯއެއް އަޅުވާލުމެވެ. ނުވަތަ ދަރިފުޅު ކުޅެލަން ފޯނު...

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނނު ތަޒްމީލް އަބްދުއްސަމަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ތަޒްމީލް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މިރޭ 11 ގެ ފަހުންނެވެ. ތަޒްމީލް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވުނު ނަމަވެސް އޭނާ ހައްޔަރު...

ޒަމީރުގެ ބޮޑީގާޑާއި އެސްޕީޖީ އިތުރު އޮފިޝަރަކު ހައްޔަރު...

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރުގެ ބޮޑީ ގާޑާއި އެސްޕީޖީގެ އިތުރު އޮފިސަރަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިއްޖެ އެވެ. މޫސާ ޒަމީރުގެ ބޮޑީގާޑާއި އިތުރު އޮފިސަރަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް ރަސްމީ އެއްވެސް...
ads by cocacola
ads by cocacola

އެންމެ ފަސް

ސްކްރީން ޑިޕެންޑެންސީ ޑިސޯޑަރ – ކުދިންނަށް ޓެބާއި...

މި ޒަމާނުގައި ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯނު މިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް އާންމު އެއްޗަކަށް ވެފަ އެވެ. ދަރި ރޯލާއިރަށް ހުއްޓުވާލަން ކުރެވޭ ކަމަކީ ޔޫޓިއުބުން ވީޑިއޯއެއް އަޅުވާލުމެވެ. ނުވަތަ ދަރިފުޅު ކުޅެލަން ފޯނު...

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނނު ތަޒްމީލް އަބްދުއްސަމަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ތަޒްމީލް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މިރޭ 11 ގެ ފަހުންނެވެ. ތަޒްމީލް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވުނު ނަމަވެސް އޭނާ ހައްޔަރު...

ޒަމީރުގެ ބޮޑީގާޑާއި އެސްޕީޖީ އިތުރު އޮފިޝަރަކު ހައްޔަރު...

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރުގެ ބޮޑީ ގާޑާއި އެސްޕީޖީގެ އިތުރު އޮފިސަރަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިއްޖެ އެވެ. މޫސާ ޒަމީރުގެ ބޮޑީގާޑާއި އިތުރު އޮފިސަރަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް ރަސްމީ އެއްވެސް...

ދީން

ރާއްޖޭ އަދި އުތުރު ކޮރެއާގެ މަސްރަހާއިމެދު ކެނެޑާ އަދި އިންޑިއާގެ ވިސްނުން އެއްގޮތް: މޯދީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ މަސްރަހާއި މެދު ކެނެޑާ އަދި އިންޑިއާއިން ގެންގުޅެނީ އެއް ވިސްނުމެއް ކަމުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މޯދީ މިހެން ވިދާޅުވީ ކެނެޑާގެ...

ރިޕޯޓް

0